Rättigheter för brottsoffer per land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffer som deltar i straffrättsliga förfaranden som målsägande får överklaga domen.

Behöriga personer får överklaga en dom i första instans inom 15 dagar från delgivningen av domen.

En part, en försvarsadvokat eller en målsägande får överklaga.

Målsäganden får överklaga domen på grund av domstolens beslut om rättegångskostnaderna eller skadeståndstalan. Om den allmänna åklagaren har tagit över åtalet från målsäganden som privat åklagare får dock den senare överklaga på alla grunder som en dom kan bestridas på.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Brottsoffer som deltar i straffrättsliga förfaranden som målsägande får överklaga domen och ansöka om återställande av den tidigare situationen.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Brottsoffer och vittnen kan vända sig till specialiserade avdelningar vid regiondomstolarna för att få information och stöd när som helst under straffrättsliga förfaranden (eller småmålsförfaranden), men innan domen har meddelats.

Om brottsoffer eller vittnen vänder sig till dessa avdelningar för brottsoffer- och vittnesstöd efter att domen har meddelats lämnar avdelningarna information som överensstämmer med deras ansvarsområde, och hänvisar dem till andra organisationer och avdelningar som är specialiserade på brottsoffers eller vittnens behov.

Justitieministeriets oberoende avdelning för stöd till brottsoffer och vittnen ger information till brottsoffer, målsägande eller deras familjer om gärningsmannens frigivning från fängelse (automatisk eller villkorlig frigivning). Sådan information ges till alla personer som har utsatts för eller blivit målsägande till följd av grova brott, såsom brott mot liv och hälsa, sexualbrott, våldsbrott eller krigsförbrytelser.

I undantagsfall och när avdelningen konstaterar att en person som har utsatts för långvarigt familjevåld eller våld mot kvinnor behöver samordnat extra stöd, underrättar avdelningen samordnaren i regiongruppen för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och familjevåld om förhöret av brottsoffret och de problem som han/hon står inför och uppmanar regiongruppen att vidta lämpliga åtgärder. Sådan information översänds även, där så är lämpligt, till behörig polismyndighet och behörigt socialkontor, om brottsoffret (barnet/personen) saknar rättskapacitet, eller till behörigt frivårdskontor, om gärningsmannen har blivit villkorligt frigiven och regelbundet ska inställa sig vid frivårdskontoret.

I undantagsfall, när den oberoende myndigheten på grundval av information från brottsoffret (för ett annat brott än ovanstående) drar slutsatsen att brottsoffret utan tvekan behöver ytterligare stöd och skydd, får den begära att polisen vidtar åtgärder, om offret samtycker till detta.

Omedelbart efter att brottet har begåtts ger även civilsamhällesorganisationer brottsofferstöd under det straffrättsliga förfarandet och efter rättegången, det vill säga efter att en lagakraftvunnen dom har meddelats. Vilken typ av stöd och hjälp som civilsamhällesorganisationerna ger beror på deras ansvarsområde.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

En skriftlig dom med upplysningar om hur man överklagar delges käranden i enskilt åtal, den tilltalade och hans/hennes försvarsadvokat, målsäganden (om han/hon har rätt att överklaga), den part vars egendom har beslagtagits genom domen och den juridiska person från vilken intäkterna ska beslagtas.

En målsägande som inte har rätt att överklaga delges domen på lagenligt sätt, tillsammans med en instruktion om rätten att ansöka om återställande av den tidigare situationen. Den slutliga domen delges målsäganden på begäran.

Underrättas jag om gärningsmannen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Enligt straffprocesslagen har brottsoffret som så begär rätt att utan dröjsmål informeras av polisen om att gärningsmannen har släppts från häkte, utom då sådan information kan leda till att gärningsmannen utsätts för fara. Brottsoffret underrättas också om de åtgärder som har vidtagits för att skydda honom/henne, om det har beslutats om sådana åtgärder.

Straffanstalter och fängelser upplyser inte avdelningen för stöd till brottsoffer och vittnen om att intagna har rymt, utan skickar endast ett meddelande till polisen om gärningsmannens rymning. Denna lag kommer dock snart att ändras.

Brottsoffer har rätt att utan dröjsmål och på begäran underrättas om att gärningsmannen har släppts från häkte och att han/hon har rymt eller frigetts från fängelse samt om de åtgärder som vidtas för att skydda brottsoffret.

Personer som har utsatts för grova brott, det vill säga brott mot liv och hälsa, sexualbrott, våldsbrott och krigsförbrytelser, underrättas om gärningsmannens automatiska eller villkorliga frigivning.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Alla uttalanden av en person som har utsatts för ett våldsbrott och annan relevant information rörande brottsoffret beaktas vid beslut om att eventuellt låta gärningsmannen tillbringa veckosluten utanför straffanstalten eller fängelset. Brottsoffrets uttalande utgör en del av akten om den villkorliga frigivningen. Enligt de regler som för närvarande gäller kan dock inte brottsoffret bli delaktigt i beslut om villkorlig frigivning och/eller överklaga detta beslut.

Senaste uppdatering: 07/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.