Rättigheter för brottsoffer per land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Enligt särskilda bestämmelser har offer för brott som kan leda till fängelse i minst fem år, som har drabbats av svårt psykofysiskt trauma eller har påverkats allvarligt av brottet, rätt till advokat innan de vittnar i ett straffrättsligt förfarande eller väcker skadeståndstalan. Advokaten betalas av staten.

Skadeståndstalan i ett straffrättsligt förfarande får väckas av personer som har rätt att väcka sådan civilrättslig talan.

Brottsoffer som väcker skadeståndstalan ska ange om de har fått ersättning eller väckt skadeståndstalan.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

När ett beslut om skadestånd vinner laga kraft och blir verkställbart får målsäganden begära att den domstol som meddelade beslutet i ett förstainstansförfarande ger honom/henne en bestyrkt kopia av beslutet, med uppgift om att detta beslut kan verkställas.

I det fall beslutet saknar angiven tidsfrist ska förpliktelsen fullgöras inom 15 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Efter denna tidsfrist blir fullgörandet av förpliktelsen föremål för verkställighet.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Offer för uppsåtliga brott får enligt särskild lag ersättas av staten. Om brottsoffret har vunnit en skadeståndstalan är ersättningen beroende av det tillerkända beloppet. Den domstol som beslutar om skadeståndstalan gör på samma sätt om offret redan har ersatts av staten.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Offer för uppsåtliga våldsbrott som begåtts i Kroatien efter den 1 juli 2013 har rätt till ersättning

  • om de är medborgare eller bosatta i Kroatien eller en annan EU-medlemsstat,
  • om de har drabbats av svåra kroppsskador eller allvarlig hälsoförsämring på grund av brottet,
  • om brottet anmäls till eller registreras av polisen eller åklagarmyndigheten inom sex månader från den dag det begicks, oavsett om gärningsmannen är känd,
  • om de har lämnat in en ansökan på ett officiellt formulär tillsammans med nödvändig dokumentation (formuläret kan erhållas från polisstationer, åklagarmyndigheten eller en distriktsdomstol eller regiondomstol, och är även tillgängligt online, på webbplatserna för justitieministeriet, inrikesministeriet, åklagarmyndigheten samt distriktsdomstolar och regiondomstolar).

Brottsoffret har rätt till ersättning

  • för läkarkostnader i enlighet med nationella tak, om offret inte kan ersättas inom ramen för sjukförsäkringen,
  • på upp till 35 000 kroatiska kuna för förlorad inkomst.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Brottsoffret får tillerkännas ersättning även om gärningsmannen är okänd eller om ett straffrättsligt förfarande inte har inletts.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Ersättning i förväg finns inte i kroatisk lagstiftning.

Senaste uppdatering: 09/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.