Rättigheter för brottsoffer per land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Polisen är skyldig att utan dröjsmål informera dig om

 1. på vilken polisstation eller polisavdelning du kan göra en anmälan,
 2. vilket stöd du kan få och från vem, inklusive grundläggande information om tillgång till medicinskt stöd och specialiststöd, inklusive tillgång till en psykolog, och alternativt boende,
 3. hur och på vilka villkor du kan få skydd, inklusive skyddsåtgärder,
 4. hur och på vilka villkor du kan kräva brottsofferersättning,
 5. hur och på vilka villkor du kan få ersättning för dina kostnader för att medverka i det straffrättsliga förfarandet,
 6. hur och på vilka villkor du har rätt till tolk- och översättartjänster,
 7. vilka möjligheter du har att inge klagomål om den berörda avdelningen inte respekterar dina rättigheter,
 8. kontaktuppgifterna till den polistjänsteman som handlägger ditt ärende, så att du kan kontakta honom eller henne,

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du är bosatt i en annan medlemsstat tar den cypriotiska polisen ditt vittnesmål direkt efter att du har anmält brottet, för att underlätta handläggningen av ärendet.

Om brottet begicks i Cypern och du är bosatt i en annan medlemsstat kan du anmäla brottet i den medlemsstat du är bosatt i, om du inte kan eller – vid ett allvarligt brott – inte vill göra detta i Cypern.

Om du anmäler ett brott som begåtts i en annan EU-medlemsstat till den cypriotiska polisen måste polisen vidarebefordra anmälan till behörig myndighet i den medlemsstat där brottet begicks, om polisen inte är behörig att inleda ett straffrättsligt förfarande.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott till polisen får du, beroende på hur långt prövningen av ditt ärende har kommit, följande information:

 1. Kontaktuppgifter till den polistjänsteman som handlägger ditt ärende.
 2. Eventuella beslut att inte fortsätta eller att lägga ned en utredning eller att inte åtala gärningsmannen, och skälen till ett sådant beslut.
 3. Tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen.
 4. Information som gör det möjligt för dig att följa hur det straffrättsliga förfarandet fortskrider. Om utlämnandet av sådana uppgifter kan ha en negativ inverkan på handläggningen av ärendet kan Cyperns statsåklagare genom ett motiverat beslut i undantagsfall besluta att informationen ska hållas inne.
 5. Information om din rätt att informeras om den person som har häktats, åtalats eller dömts för det brott som rör dig friges eller har flytt. Ovannämnda information kan hållas inne om det finns risk för eller har fastställts att informationen kan skada gärningsmannen.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du vill anmäla ett brott men inte förstår eller talar grekiska kan du göra din anmälan på ett språk som du förstår, med den språkliga assistans du behöver.

Polisen är dessutom skyldig att se till att du erbjuds

 • gratis tolkning under utredningen om du inte förstår eller talar grekiska,
 • gratis översättning av all den information som samlats in under utredningen som behövs för att du ska kunna utöva dina rättigheter, om du skriftligen begär detta.

Hur ska myndigheten se till att jag är förstått (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

 • Polisen använder ett enkelt och lättbegripligt språk i kommunikationen med dig och tar hänsyn till din personliga situation, inklusive eventuella funktionsnedsättningar som kan påverka din förmåga att förstå eller bli förstådd. Både muntlig och skriftlig kommunikation ska vara anpassad till personer med funktionsnedsättning. Vid behov ska blindskrift eller teckenspråk användas.
 • Om du är minderårig eller under 18 år bedöms du utifrån din ålder, din mognad, dina åsikter, dina behov och dina farhågor, för att se till att du kan förstå och bli förstådd. Din förälder, förmyndare eller annan rättslig företrädare informeras om alla rättigheter som kan vara relevanta för dig.
 • Vid din första kontakt med polisen får du ha med dig vem du vill, förutom om detta är till men för dina intressen eller ärendets gång. Om du har en funktionsnedsättning få du ha med dig vem du vill under hela utredningen.

Om du är minderårig informeras du av socialtjänsten (vid behov via en tolk) på ett språk som du förstår och med hänsyn tagen till din ålder och din mognad. Om du har en funktionsnedsättning informeras du på ett sätt som du kan förstå (t.ex. med hjälp av teckenspråk).

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

 • Sjukvården
 • Socialtjänsten
 • Psykiatrin
 • Skolpsykologer knutna till utbildnings- och kulturministeriet
 • Frivilligorganisationer

Socialarbetare knutna till arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet erbjuder stöd till utsatta grupper, inklusive brottsoffer, genom att

 • ge stöd till familjer så att dessa kan fullgöra sina roller och skyldigheter, lösa familjetvister som hotar att splittra familjen, skydda barns trygghet och välbefinnande, förebygga ungdomsbrottslighet och våld i hemmet och uppmuntra rehabiliteringen av personer som är inblandade i antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet,
 • ge stöd till utsatta grupper,
 • hjälpa lokalsamhällen att identifiera och hantera utsatta gruppers särskilda behov,
 • hjälpa brottsoffer att komma i kontakt med behöriga myndigheter och frivilligorganisationer som kan tillhandahålla ytterligare tjänster och stöd.

Hänvisar polisen att mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen hänvisar dig vid behov till statliga eller andra stöd- och biståndstjänster och informerar dig om de befintliga tjänster som anges ovan.

Hur skyddas min personliga integritet?

Polistjänstemän måste uppfylla kraven i författningen, tillämplig lagstiftning och polisens egen uppförandekod. Härigenom säkerställs att din personliga integritet och privatliv respekteras och att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

Enligt lagen får ditt namn eller innehållet i ditt vittnesmål under inga omständigheter publiceras eller på annat sätt lämnas ut.

Behandlingen av uppgifter regleras av särskild lagstiftning, som säkerställer att dina personuppgifter skyddas.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Ja. Efter att du har gjort en polisanmälan ser socialtjänsten till att du erbjuds gratis stöd utifrån dina behov, inklusive särskilda stödtjänster från frivilligorganisationer.

Personligt skydd om jag är i fara

Polisen gör allt den kan för att skydda dig, särskilt om det har fastställts att du har ett särskilt skyddsbehov. Beroende på brottets art eller brottsomständigheterna, din personliga situation och eventuella särskilda skyddsbehov kan följande specifika skyddsåtgärder vidtas i olika etapper av det straffrättsliga förfarandet:

1) Vittnesskyddsprogram för brottsoffer, under statsåklagarens överinseende och kontroll

Genom ett beslut från statsåklagaren kan du få lov att delta i ett vittnesskyddsprogram. I så fall vidtar polisen åtgärder för att skydda din, och vid behov din familjs, personliga säkerhet.

2) Vittnesskydd under ett straffrättsligt förfarande

Under ett straffrättsligt förfarande gäller följande:

 • Du förhörs av polisen direkt efter att du har gjort en polisanmälan.
 • Man håller så få förhör som möjligt och endast när detta är av vikt för brottsutredningen.
 • Du får ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri annan person, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.
 • Man utför så få läkarundersökningar som möjligt och endast när detta är av vikt för det straffrättsliga förfarandet.

3) Rätt till skydd för brottsoffer med särskilt skyddsbehov under ett straffrättsligt förfarande

Om det har konstaterats att du är ett brottsoffer med särskilt skyddsbehov kan du välja mellan följande alternativ:

 • Alla förhör genomförs i särskilt utformade eller anpassade lokaler.
 • Alla förhör genomförs av särskilt utbildad personal.
 • Alla förhör genomförs av samma person, förutom om detta skulle vara till men för en effektiv rättskipning.
 • Om du har utsatts för sexuellt våld, våld på grund av ditt kön eller våld i nära relationer ska förhören, om du så önskar, hållas av en person av samma kön, förutsatt att detta inte skadar utredningen.

Framför allt gäller följande:

Om du har utsatts för våld i hemmet

 • får inga personuppgifter i ditt vittnesmål lämnas ut,
 • kan du hänvisas till ett skyddat boende som drivs av föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen,
 • kan domstolen förordna att den misstänkte gärningsmannen ska sitta häktad tills ärendet överlämnas till domstol eller tills han eller hon friges, på villkor att gärningsmannen inte besöker eller på annat sätt trakasserar offrets familjemedlemmar.

Om du är minderårig och utsatts för sexuella övergrepp

 • får dina personuppgifter inte lämnas ut i ditt vittnesmål,
 • kommer socialarbetare knutna till ministeriet för sysselsättning, välfärd och social trygghet att göra allt de kan för att skydda dig, dina intressen och dina föräldrars intressen.

Om du har utsatts för människohandel och utnyttjande

 • får inga personuppgifter i ditt vittnesmål lämnas ut,
 • måste varje statstjänsteman som får kännedom om din situation rapportera ditt ärende till socialtjänsten, som informerar dig om dina rättigheter,
 • har du rätt till skydd utan diskriminering, oavsett din rättsliga ställning eller huruvida du har samarbetat med polisen.

Vem kan ge mig skydd?

Det är i första hand polisen som har ansvar för skydda dig. Vid behov samarbetar polisen med andra behöriga organ inom den offentliga eller privata sektorn för att se till att du ges ett effektivt skydd.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Polisen bedömer ditt ärende för att

a) identifiera eventuella skyddsbehov, och

b) fastställa huruvida och i vilken utsträckning du bör omfattas av särskilda skyddsåtgärder under det straffrättsliga förfarandet på grund av att du löper särskilt stor risk för att utsättas för nya och upprepade brott, hot och hämndaktioner.

En individuell bedömning görs i nära samarbete med dig. Vid bedömningen tas hänsyn till dina önskemål, inklusive om du inte önskar omfattats av särskilda skyddsåtgärder.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

I den individuella bedömningen ingår en bedömning av i vilken utsträckning du löper risk att utsättas för nya och upprepade brott. På så sätt undviker man att de brottsbekämpande myndigheterna medverkar till att du utsätts för nya och/eller upprepade brott.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Mycket utsatta brottsoffer erbjuds följande typer av skydd:

1) Vittnesskyddsprogram för brottsoffer, under statsåklagarens överinseende och kontroll.

Genom ett beslut från statsåklagaren kan du få lov att delta i ett vittnesskyddsprogram. I så fall vidtar polisen åtgärder för att skydda din, och vid behov din familjs, personliga säkerhet.

2) Vittnesskydd under ett straffrättsligt förfarande

Under ett straffrättsligt förfarande gäller följande:

 • Du förhörs av polisen direkt efter att du har gjort en polisanmälan.
 • Man håller så få förhör som möjligt och endast när detta är av vikt för brottsutredningen.
 • Du få ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri annan person, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.
 • Man utför så få läkarundersökningar som möjligt och endast när detta är av vikt för det straffrättsliga förfarandet.

3) Skydd för brottsoffer med särskilt skyddsbehov under ett straffrättsligt förfarande

Om det har konstaterats att du är ett brottsoffer med särskilt skyddsbehov kan du välja mellan följande alternativ:

 • Alla förhör genomförs i särskilt utformade eller anpassade lokaler.
 • Alla förhör genomförs av särskilt utbildad personal.
 • Alla förhör genomförs av samma person, förutom om detta skulle vara till men för en effektiv rättskipning.
 • Om du har utsatts för sexuellt våld, våld på grund av ditt kön eller våld i nära relationer ska förhören, om du så önskar, hållas av en person av samma kön, förutsatt att detta inte skadar utredningen.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Om du är minderårig sätts ditt bästa i första rummet. En bedömning görs från fall till fall med hänsyn till din ålder, din mognad, din åsikter, dina behov och dina farhågor.

Som minderårig har du ytterligare några rättigheter:

 • Genom hela förfarandet får du ha med dig dina föräldrar eller en person från socialtjänsten, om socialtjänsten har ansvaret för dig.
 • Om du har utsatts för våld i hemmet kan socialtjänstdirektören göra en anmälan för din räkning, och vidta alla åtgärder som behövs för att skydda dig.
 • Om du har utsatts för sexuella övergrepp kan en statstjänsteman göra en anmälan för din räkning, och vidta alla åtgärder som behövs för att skydda dig.
 • Om du inte åtföljs av någon vuxen övertar socialtjänsten ansvaret för dig, och du kan utnyttja dina rättigheter, t.ex. din rätt till utbildning, hälso- och sjukvård etc. samt din rätt till familjeåterförening.
 • Rätt till personlig integritet. Polisen vidtar alla nödvändiga och lagliga åtgärder för att förhindra att uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig lämnas ut till allmänheten.
 • Särskilt skyddsbehov. Polisen
  • är skyldig att se till att brottsutredningar och åtal genomförs oavsett om du eller din företrädare har gjort en formell anmälan, och att det straffrättsliga förfarandet kan fortsätta även om du drar tillbaka ditt vittnesmål,
  • fortsätter att driva ett åtalsärende även efter att du har blivit myndig,
  • får spela in förhören med dig, som ett led i utredningen.

Under förhören får du få ha med dig ditt juridiska ombud eller valfri vuxen, om inte en av dem eller båda i ett motiverat beslut nekats tillträde.

Förhör genomförs

 • så snart som möjligt efter att händelsen har anmälts till polisen,
 • vid behov i särskilt utformade eller anpassade lokaler,
 • vid behov av särskilt utbildad personal,
 • endast i den utsträckning som krävs för brottsutredningen/det straffrättsliga förfarandet, vilket gör att antalet förhör är så få som möjligt,
 • vid sexuella övergrepp genomförs förhör av särskilt utbildad personal av samma kön som barnet.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.

Enligt lag kan du väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.
  • Enligt lag kan du väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Du kan få brottsofferstöd från följande stödtjänster:

 • Den statliga sjukvården.
 • Psykiatrin.
 • Socialtjänsten.
 • En skolpsykolog (om du är minderårig).
 • Föreningen för att förebygga och motverka våld inom familjen har ett särskilt jourtelefonnummer (1440) för personer som utsatts för våld i hemmet.
 • Frivilligorganisationer som arbetar med stöd till brottsoffer.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag är säker under medling?

I Cypern finns inget regelverk som reglerar medlingstjänster.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Den lagstiftning som reglerar dina rättigheter är

 • 2000–2015 års lag om våld i hemmet (förebyggande åtgärder och vittnesskydd).
 • 2014 års lag om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi.

Du kan få tillgång till lagstiftningen om dina rättigheter via det cypriotiska advokatsamfundets webbplats: http://www.cylaw.org/

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.