Rättigheter för brottsoffer per land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Du kan väcka talan mot gärningsmannen för det brott som du utsatts för. Du kan även kontakta socialtjänsten för att få information om din rätt att yrka skadestånd.

Barn under 18 år har rätt att yrka skadestånd från alla som gjort sig skyldiga till de brott som anges i lagen om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp, sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi och för människorättskränkningar. Gärningsmannen har ett civilrättsligt ansvar att ersätta alla specifika eller allmänna skador som offret eller offren lidit.

Varje brottsoffer i den mening som avses i lagen om förebyggande och bekämpning av människohandel och utnyttjande och om vittnesskydd har rätt att yrka skadestånd från alla som gjort sig skyldiga till de brott som anges i ovannämnda lag och för människorättskränkningar. Gärningsmannen har ett civilrättsligt ansvar att ersätta alla specifika eller allmänna skador som offret eller offren lidit, inklusive eventuella utestående fordringar som offren har till följd av sitt tvångsarbete.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om gärningsmannen underlåter att betala det skadestånd som domstolen har beviljat kan du kontakta domstolen (via din advokat). Domstolen utfärdar då ett betalningsföreläggande mot gärningsmannen om betalning av skadeståndet. Om gärningsmannen ändå inte betalar ska han eller hon gripas och fängslas.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om förskottsbetalning från staten.

Har har jag rätt att få ersättning från staten?

Staten kan betala ut ersättning i den form som beskrivs 1997 års lag om ersättning till personer som utsatts för våldsbrott (lag 51.I/97), till personer som utsatts för våldsbrott eller deras familjemedlemmar om

a) brottsoffret eller hans eller hennes familjemedlemmar av något skäl inte kan få ersättning från gärningsmannen, och

b) ingen ersättning kan fås från andra källor eller den ersättningen är lägre än den ersättning som föreskrivs i ovannämnda lag.

Ersättning enligt ovannämnda lag ska även betalas om gärningsmannen inte åtalas eller döms.

Om ersättningen från andra källor är lägre än den ersättning som föreskrivs i ovannämnda lag betalar staten mellanskillnaden.

I lagen anges även under vilka omständigheter ersättning inte ska betalas ut och fastställs dessutom vad som ingår i det ersättningsbelopp som ska betalas ut.

Med våldsbrott avses alla uppsåtliga brott som begåtts i Cypern med hjälp av våldsanvändning och som förorsakat dödsfall, allvarlig kroppsskada eller ohälsa, däribland något av följande brott, förutsatt att de förorsakat ovannämnda resultat:

Mord (artiklarna 203 och 204), mordförsök (artikel 214), våldtäkt (artikel 144), våldtäktsförsök (artikel 146), kidnappning (artikel 148), kidnappning av en flicka yngre än 16 år (artikel 149), gärningar i syfte att vålla allvarlig kroppsskada (artikel 228), allvarlig kroppsskada (artikel 231), försök till allvarligt vållande av kroppsskada med hjälp av sprängmedel (artikel 232), användning av gift i ont syfte (artikel 233), skada (artikel 234), grov misshandel (artikel 243), andra former av misshandel (artikel 244), brott mot den personliga friheten (artiklarna 245–254), mordbrand (artikel 315).

En begäran om ersättning enligt ovannämnda lag ska inges till socialtjänstdirektören inom rimlig tid. Begäran måste senast inges två år efter att gärningsmannen förorsakade kroppsskadan, ohälsan eller dödsfallet.

Begäran ska åtföljas av en polisrapport, ett läkarintyg och andra handlingar som kan underlätta bedömningen. Socialtjänstdirektören får på eget initiativ begära in den kompletterande bevisning som behövs, däribland bevisning på att ingen ersättning har betalats eller kommer att betalas från andra källor, inklusive en edsvuren utsaga från sökanden.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Att gärningsmannen döms är inget villkor för att brottsoffer ska beviljas ersättning. Domstolen meddelar ett avgörande om beviljande av skadestånd inom ramen för skadeståndstalan. Denna är helt frikopplad från utfallet av det straffrättsliga förfarandet.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag vänta på beslut om min ansökan om ersättning?

Du kan inte få ersättning i förväg eftersom lagen inte innehåller några bestämmelser om betalning av sådan ersättning.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.