Rättigheter för brottsoffer per land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Polisen………199/1460

Akutmottagningen på statliga sjukhus

Ditt lokala socialtjänstkontor

Psykologmottagningen vid utbildningsanstalter

Psykiatrisk hälsovård

En telefonjour för stöd till brottsoffer

Icke-statliga organisationer

I Cypern kan du ringa något av följande journummer:

1460 – journummer för medborgare

1440 – journummer för våld i hemmet

1498 – journummer för narkotikainformation och -hjälp

116111 – journummer för stöd till barn och ungdomar

116000 – Cyperns journummer för försvunna barn

Är stöd till brottsoffer gratis?

Stöd till brottsoffer som lämnas av statliga organ och icke-statliga organisationer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Du kan få följande stöd från statliga myndigheter:

  • Hälso- och sjukvård från sjukvårdsmyndigheterna
  • Psykologstöd från psykiatrin och skolpsykologer
  • Skydd från socialtjänsten, grundat på beslut som meddelats mot gärningsmannen och/eller beslut om skydd av brottsoffer
  • Särskilda polisåtgärder under utredningen för att förhindra att brottet upprepas
  • Effektivt polisskydd för att förhindra hot eller hämnd från gärningsmannen och/eller någon annan person
  • Domstolsåtgärder under förhandlingen, för att skydda brottsoffer med särskilda skyddsbehov (t.ex. barn, brottsoffer med psykosociala funktionsnedsättningar).

Om du har utsatts för våld i hemmet, är ett barn som har utsatts för sexuella övergrepp eller har utsatts för människohandel informerar socialtjänsten dig om dina rättigheter och erbjuder dig stöd. De ser även till att du får kontakt med alla behöriga statliga organ och icke-statliga organisationer som kan ta hand om ditt fall och erbjuda dig stöd. Om dina och dina föräldrars intressen strider mot varandra vidtar socialtjänstdirektören alla åtgärder som krävs för att skydda dig.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Du kan få följande stöd från icke-statliga organisationer:

  • Psykologstöd.
  • Boende på skyddat boende för brottsoffer.
Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.