Rättigheter för brottsoffer per land

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada (t.ex. om du själv har skadats eller om din egendom har skadats eller stulits etc.) som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell rätt. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol.

I Cypern börjar ett straffrättsligt förfarande med en polisutredning av brottet. Efter avslutad utredning lämnas ärendet över till statsåklagaren som beslutar om straffrättsliga förfaranden ska inledas. Om det finns tillräcklig bevisning mot den misstänkte gärningsmannen lämnar statsåklagaren över ärendet till domstol för rättslig prövning. Efter att domstolen har prövat den samlade bevisningen avgör domstolen den tilltalades skuld och dömer eller friar honom eller henne.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.