Rättigheter för brottsoffer per land

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Du anses vara skadelidande part (poškozený – den term som används för brottsoffer i straffprocesslagen (trestní řád)) om du har lidit skada till följd av en handling som definieras som ett brott i strafflagen (trestní zákon). Den lidna skadan kan ta sig olika uttryck, t.ex. skada på eller stöld av ett föremål. Som målsägande har du vissa juridiska rättigheter före, under och efter förfarandet i domstolen.

I Tjeckien börjar straffrättsliga förfaranden med en bedömning av de faktiska omständigheterna och en brottsutredning. I detta skede av processen utreder polisen ärendet under ledning av den allmänna åklagaren. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts, och för att det begicks av en specifik person, fattar åklagaren beslut om att väcka åtal och överlämnar ärendet till domstol. Under en brottmålsrättegång bedömer domstolen den bevisning som har framförts och förklarar på grundval av denna bevisning den tilltalade skyldig eller oskyldig. Om domstolen förklarar den tilltalade skyldig till brottet utdömer domstolen en påföljd. Om den tilltalade förklaras oskyldig frias han eller hon från brottsanklagelserna. Om du har yrkat på skadestånd kan det straffrättsliga förfarandet fortsätta i form av ett överklagande till högre instans.

Som målsägande kan du delta i alla skeden av det straffrättsliga förfarandet.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.