Rättigheter för brottsoffer per land

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Hur anmäler jag ett brott?

Du kan anmäla ett brott på en polisstation eller till en allmän åklagare. Anmälan kan ske skriftligen, muntligen eller på elektronisk väg. I anmälan ska du ange vad du anser styrker att ett brott har begåtts.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Om du begär det i anmälan måste behörig myndighet informera dig om vilka åtgärder som vidtagits inom en månad från och med det att anmälan gjordes. Som brottsoffer är du i princip målsägande och har därför rätt att konsultera ärendeakten. Du kan även begära information om ärendets gång. Sådan information lämnas av behörig myndighet. Detta gäller inte om informationen kan skada syftet med det straffrättsliga förfarandet.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Ja. Du kan få juridiskt bistånd redan innan det straffrättsliga förfarandet inleds, under hela förfarandet och efter att det avslutats. Juridiskt bistånd ges av advokater. Särskilt utsatta personer kan få kostnadsfritt juridiskt bistånd i straffrättsliga förfaranden. Dessutom kan juridiskt bistånd ges kostnadsfritt eller till en reducerad kostnad till ett brottsoffer som lidit stor skada till följd av ett uppsåtligt brott, eller till en efterlevande till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott. Dessa personer måste visa att de saknar tillräckliga medel. Andra brottsoffer har rätt till juridiskt bistånd mot en avgift.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du är målsägande i ett straffrättsligt förfarande och yrkar på ersättning för materiell eller ideell skada eller återbetalning av obehörig vinst, och detta yrkande åtminstone delvis bifalls, är den dömde skyldig att ersätta de kostnader du har haft under förfarandet. Om du ansöker om sådan ersättning kan domstolen bevilja ersättningen även om ditt yrkande ogillades.

Som vittne har du rätt till vittnesersättning. Du måste begära denna ersättning senast tre dagar efter förhöret.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Ja, genom att inge ett formellt klagomål. Du kan överklaga polisens beslut och vissa av den allmänna åklagarens beslut under förfarandet före rättegången. På så sätt kan du som målsägande överklaga ett beslut om att lägga ned ärendet och ett beslut om att lägga ned åtalet.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Ja. Som målsägande informeras du om när domstolen kommer att hålla huvudförhandling.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

I det tjeckiska rättssystemet skiljer man mellan begreppen ”brottsoffer” och ”målsägande”. Målsäganden är en av parterna i det straffrättsliga förfarandet. I princip omfattar detta begrepp alla brottsoffer, förutom personer som är brottsoffer på grund av sina familjeband till den person som har avlidit till följd av ett brott.

I det tjeckiska rättssystemet kommer du därför att betraktas som brottsoffer och målsägande (och således part i det straffrättsliga förfarandet, förutom i ovannämnda fall). Som brottsoffer kan du yrka på ersättning för materiell skada, ideell skada eller obehörig vinst. I princip är du även vittne. En privat talan är inte tillåten enligt det tjeckiska rättssystemet, och därför kan du inte väcka enskilt åtal.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Brottsoffers rättigheter regleras i huvudsak av lagen om brottsoffer. Rättigheterna beskrivs i andra svar.

Målsäganden har ett antal rättigheter enligt lag nr 141/1961, straffprocesslagen, inbegripet möjligheten att yrka på ersättning för materiell skada och ideell skada som orsakats av ett brott eller återbetalning av obehörig vinst, eller möjligheten att överklaga den operativa delen av ett beslut om ersättning för materiell skada, ideell skada eller återbetalning av obehörig vinst. Målsäganden har även rätt att begära ytterligare bevisning, konsultera handlingarna i målet, närvara vid rättegången, närvara vid det offentliga sammanträdet om överklaganden, framföra sina synpunkter om ärendet innan förfarandet avslutas, delta i förhandlingarna om skuld och straff och närvara vid det offentliga sammanträde där påföljd meddelas. I vissa fall har målsäganden dessutom rätt att företrädas av ett ombud och rätt att inge överklaganden och ansökningar.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Ja, du kan göra ett uttalande om hur brottet har påverkat ditt liv när som helst under det straffrättsliga förfarandet. Både muntliga och skriftliga uttalanden tillåts. Som brottsoffer (målsägande), dvs. som en av parterna i målet, kan du söka efter, lägga fram och föreslå bevisning.

Vilken information ska jag få under rättegången?

På din begäran informeras du om

  • att det straffrättsliga förfarandet inte har inletts,
  • hur det straffrättsliga förfarandet fortskrider,
  • brottsrubriceringen,
  • tid och plats för den offentliga förhandlingen vid domstolen.

Dessutom erhåller du det beslut som avslutar ärendet.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Ja, som målsägande har du rätt att konsultera ärendeakten. Av olika skäl kan den allmänna åklagaren eller polismyndigheten emellertid neka dig denna rätt under förfarandet före rättegången.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.