Rättigheter för brottsoffer per land

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Ett brottsoffer kan yrka skadestånd från gärningsmannen genom att väcka en civilrättslig talan. Brottsoffret kan också yrka skadestånd som en civilrättslig part i brottmålet (biträda åtalet).

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om gärningsmannen medvetet underlåter att betala det skadestånd som domstolen har förpliktat honom eller henne att betala har fordringsägaren (brottsoffret) rätt att ansökan hos domstolen om indrivning av beloppet. En lag som kommer att träda i kraft den 1 januari 2018 ger dessutom brottsoffer rätt att begära att deras rätt till ersättning ska fullgöras av staten med hjälp av de medel som utmätts från gärningsmannen.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Tjeckien betalar inte ut förskott för prestationer som härrör från gärningsmannens skyldighet att betala ersättning för skador som brottet orsakat. I det tjeckiska rättssystemet görs en strikt åtskillnad mellan rätten till ersättning för skada som gärningsmannen orsakat, som anses vara en skadeståndsgrundande händelse, och ekonomiskt stöd enligt lag nr 45/2013 om brottsoffer, som är en statlig kontantförmån för att lindra de sociala effekterna av brottet.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Som påpekats ovan betalar staten i strikt mening inte ut skadestånd (den ingriper inte i eller övertar inte gärningsmannens egendomsrättsliga skyldigheter) utan erbjuder brottsoffer ekonomiskt stöd. I enlighet med lag nr 45/2013 om brottsoffer kan ekonomiskt stöd betalas till brottsoffer vars hälsoskador till följd av ett brott är större än den lagstadgade minimigränsen, personer som utsatts för sexualbrott, torterade barn och efterlevande (från en grupp som definieras i lag) till personer som avlidit till följd av ett brott. Detta stöd uppgår till mellan 10 000 tjeckiska koruna (CZK) (vilket motsvarar ungefär 370 euro) och 200 000 tjeckiska koruna (CZK) (vilket motsvarar ungefär 7 400 euro) och beräknas antingen som en lagstadgad fast sats eller till ett belopp som motsvarar det faktiska inkomstbortfallet och behandlingskostnaderna, eller i förekommande fall kostnaderna för specialistvård för att lindra den ideella skada som lidits. Justitieministern fattar beslut om ansökningar om ekonomiskt stöd. En sådan ansökan måste ha inkommit inom två år från det datum brottsoffret fick kännedom om de skador som brottet orsakat och senast fem år efter datumet för brottet.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Ersättning för skada som gärningsmannen orsakat (dvs. skadeståndsansvar) kan inte yrkas om det enda skälet till att gärningsmannen inte har dömts är att gärningsmannen är okänd (dvs. det finns inte någon person med skadeståndsansvar), skadeståndsansvaret inte har bevisats eller gärningsmannen inte är straffrättsligt ansvarig för sina handlingar. Den tilltalade kan nämligen inte hållas ansvarig för handlingar som han eller hon inte har begått, som inte utgör ett brott eller som den tilltalade inte är ansvarig för. En person kan däremot bli berättigad till ekonomiskt stöd från staten (se ovan) redan innan gärningsmannen döms. Brottsoffret har rätt till sådant stöd även om gärningsmannen är okänd eller inte är straffrättsligt ansvarig för sina handlingar, förutsatt att det inte råder någon tvekan om att brottsoffret har lidit skada av de brottsliga gärningarna (eller att en anhörig till brottsoffret har avlidit till följd av brottet).

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Lag nr 45/2013 tillåter inte justitieministeriet att betala ut ekonomiskt stöd i förskott i väntan på ett beslut i frågan. Brottsoffers akuta behov tillgodoses på annat sätt, med hjälp av systemet för statlig vård och omsorg eller statligt stöd.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.