Rättigheter för brottsoffer per land

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Kan jag överklaga domen?

Ja, men som brottsoffer kan du bara överklaga domslutet i den del som avser ersättning för materiell skada, ideell skada eller återbetalning av obehörig vinst

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Se övriga svar.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Du kan få stöd (professionell hjälp) även efter att rättsprocessen har avslutats och så länge som behövs. Särskilt skydd (se ovan) kan ofta innebära en långvarig förändring av livet och ges därför även efter att det straffrättsliga förfarandet har avslutats.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

På begäran får du det slutliga avgörandet, som innehåller information om straffet och dess form. Om du har yrkat ersättning för materiell eller ideell skada eller återbetalning av obehörig vinst får du alltid avgörandet.

På din begäran kan ett fängelse, en säkerhetsanstalt eller en inrättning för skyddsvård dessutom ge dig viss ytterligare information, särskilt information om

  • att den dömde har frigetts eller rymt från ett fängelse, en säkerhetsanstalt eller en inrättning för skyddsvård,
  • att fängelsedomen har upphävts,
  • att den dömde har utlämnats till en främmande stat eller överförts till en annan EU-medlemsstat.

Om den tilltalade har frigetts eller rymt och detta innebär en fara för dig som vittne är de behöriga myndigheterna skyldiga att omgående informera polisen. Polisen vidtar de åtgärder som krävs för att skydda dig och informerar dig.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Se ovan.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

När som helst under det straffrättsliga förfarandet har du rätt att göra ett uttalande om hur brottet hittills har påverkat ditt liv.

Du har dock inte rätt att överklaga ett beslut om villkorlig frigivning eller frigivning på grund av gott uppförande.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.