På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Som brottsoffer har du enligt lag vissa rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet (rättegången). Du kan också få olika typer av stöd och kan begära ersättning för de skador som brottet orsakat.

Brottsmålsförfaranden i England och Wales börjar med en utredning där polisen samlar bevis. När polisen är klar med utredningen beslutar den, om det gäller ett mindre allvarligt brott, om den misstänkte ska åtalas. I allvarligare fall lämnas ärendet över till åklagarmyndigheten. Åklagaren undersöker om det finns tillräckligt med bevis mot den misstänkte för en fällande dom och om det ligger i allmänhetens intresse att åtala honom/henne. Om åklagaren beslutar att fallet inte ska gå vidare till åtal läggs det ned. Annars råder åklagaren polisen att väcka åtal mot den misstänkte och fallet förs till domstol.

Ärenden som rör mindre allvarliga brott avgörs vid Magistrates’ Courts (underrätt), oftast av en panel med tre lekmannadomare och mer sällan med en enda yrkesdomare. Allvarligare brottsfall (som våldtäkt eller rån) avgörs vid Crown Courts (brottsmålsdomstol) av en yrkesdomare och en lekmannajury. Juryn består av tolv personer som slumpmässigt väljs ut bland allmänheten. Juryn får lyssna på bevisen som läggs fram under rättegången och avgöra om den svarande är skyldig till brottet. Domaren fattar beslut i rättsliga frågor under rättegången, till exempel om vissa bevis får läggas fram. Om juryn finner den svarande skyldig fastställer domaren i slutet av rättegången domen för brottet enligt lag.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 05/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.