Rättigheter för brottsoffer per land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Du betraktas som brottsoffer om du eller din egendom har lidit direkt fysisk, materiell eller moralisk skada till följd av en händelse som utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen, till exempel om du själv blivit skadad eller om din egendom har stulits. Som brottsoffer har du enligt lagen vissa rättigheter före, under och efter rättegången.

Det straffrättsliga förfarandet i Estland inleds med förundersökningen, som genomförs av polis och åklagare. I det här skedet samlas bevis om det begångna brottet och om den påstådda gärningsmannen. Om bevisen är tillräckliga går fallet till rättegång. Rättegången avslutas med att domstolen dömer den tilltalade eller frikänner denne. Om domen är fällande avgör domstolen även en eventuell talan om enskilt anspråk (skadestånd) inom ramen för brottmålet, men vid frikännande avvisas en sådan talan. I sådana fall kan ersättning begäras i civilrättsliga förfaranden. Domstolen kan besluta att gilla en eventuell skadeståndstalan helt eller delvis, att ogilla talan eller att avvisa talan. Om du inte håller med om domen, mittenõustumise korral on võimalik esitada apellatsioon kõrgema astme kohtule.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.