Rättigheter för brottsoffer per land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

När du kontaktar myndigheten får du information om

  • hur du anmäler brottet, och
  • eventuellt stöd till brottsoffer som finns tillgängligt utan att man anmäler brottet.

Det finns även vägledning på polis- och gränsbevakningsmyndighetens webbplats.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Dina rättigheter skyddas oavsett i vilket EU-land du drabbades av brottet. Du kan anmäla brottet och vid behov få stöd till brottsoffer både i landet där brottet ägde rum och i landet där du bor.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott har du rätt till följande information:

  • På din begäran, en skriftlig bekräftelse av att du har anmält brottet.
  • Inom tio dagar, ett meddelande om beslutet att inleda eller inte inleda ett straffrättsligt förfarande.
  • Om ett straffrättsligt förfarande inleds blir du förhörd som brottsoffer och tillfrågad om du vill få information om att den misstänkte har gripits eller släppts samt tid och plats för rättegången.
  • När förundersökningen av fallet är avslutad underrättar åklagaren dig om att du har rätt att gå igenom innehållet i akten.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Den som inte förstår eller talar estniska har rätt till tolkning under förfarandet. Du har på begäran rätt till översättning av alla texter som är väsentliga för att förstå beslutet om avslutande av det straffrättsliga förfarandet eller domen, eller för att se till att förfarandet är rättvist.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Myndigheterna ska se till att du förstår vad som förklaras för dig och att du blir förstådd. I detta syfte finns det enkelt skrivna informationsblad och utbildade specialister på polisstationen eller åklagarmyndigheten. Du har alltid rätt till en teckenspråkstolk.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Stöd till brottsoffer tillhandahålls av den estniska socialförsäkringsmyndigheten.

Om du har drabbats av våld mot kvinnor kan du också vända dig till en kvinnojour för att få hjälp.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen upplyser dig om stöd till brottsoffer och hänvisar dig vid behov till stödpersonal. Många polisstationer har alltid stödpersonal på plats.

Hur skyddas min personliga integritet?

All information som samlas in under det straffrättsliga förfarandet är konfidentiell och lämnas inte ut till allmänheten före den offentliga rättegången. Rätten kan också slå fast att rättegången ska hållas inom stängda dörrar, i vilket fall den information som tas upp under rättegången inte är tillgänglig för allmänheten.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Nej, alla har tillgång till allmänt brottsofferstöd, oavsett om de har anmält brottet. Det finns dock särskilt stöd till brottsoffer, t.ex. ersättning till våldsoffer eller bidrag för psykologiskt stöd, som du endast har tillgång till efter att du har anmält brottet.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

På din begäran kan åklagaren kräva att rätten ska utfärda ett tillfälligt kontaktförbud för den misstänkte. Ett tillfälligt kontaktförbud innebär att den misstänkte inte får uppehålla sig på platser som anges av domstolen och inte får ta kontakt eller kommunicera med personer som anges av domstolen.

Du kan också få skydd genom personsäkerhetsåtgärder som polisen vidtar på åklagarmyndighetens begäran.

Vem kan ge mig skydd?

Om du är i fara ska du kontakta polisen, som skyddar dig.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Polisen ska bedöma varje fall och se till att eventuell skada förhindras.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Alla myndigheter som har hand om förfarandena ska alltid ta hänsyn till dina intressen och förhindra att du drabbas av sekundär viktimisering under det straffrättsliga förfarandet.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Om har drabbats av ett grovt brott kan du få slippa förhör i rätten. Alternativt kan förhör via telefonkonferens tillåtas eller en skiljevägg användas för att dölja dig från den åtalade under förhöret i rätten.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Den myndighet som har hand om förfarandet får låta ett barnskyddsombud, en socialarbetare eller en psykolog delta i förhöret av ett minderårigt brottsoffer. Detta är obligatoriskt i allvarliga fall om den person som leder förfarandet inte har fått lämplig utbildning.

Om du är ett minderårigt brottsoffer och dina intressen strider mot det juridiska ombudets eller dina föräldrars intressen får den myndighet som har hand om förfarandet utse en kostnadsfri advokat för dig som rättshjälp.

Minderåriga med psykisk störning och barn under tio år, eller barn under 14 år i fall av familjevåld eller sexuellt våld, förhörs inte i domstol. I stället spelas polisens förhör med den minderåriga in på video, vilket får användas som bevisning i domstolen.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om en av dina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet har du ett brottsoffers alla rättigheter under förfarandet.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Om en av dina familjemedlemmar har utsatts för brott har du vid behov rätt till stöd till brottsoffer på liknande sätt som brottsoffret.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Med ditt och den misstänktes samtycke får åklagarmyndigheten besluta att avsluta det straffrättsliga förfarandet genom förlikning (medling). Förlikningstjänsten tillhandahålls av den personal som ger stöd till brottsoffer.

Du har rätt att när som helst sluta delta i förlikningsförfarandet.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Straffprocesslagen

Lagen om stöd till brottsoffer

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.