Rättigheter för brottsoffer per land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Hur anmäler jag ett brott?

Du kan anmäla ett brott genom att ringa polisens larmnummer 112 (om du även akut behöver hjälp av polisen), lämna in en skriftlig anmälan på närmaste polisstation eller skicka anmälan per e-post till behörig polisprefektur. Ytterligare information om hur man anmäler ett brott finns här.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Efter att du har anmält ett brott kontaktas du och informeras om eventuella fortsatta förfaranden (t.ex. att du avger vittnesmål, lämnar upplysningar om möjliga vittnen, hjälper till med bevisinsamlingen osv.). Vid behov får du också information om möjligt stöd till brottsoffer och andra skyddsåtgärder.

Efter förhöret ska du anteckna brottsärendets nummer och vilken utredare som har ansvar för ärendet. Detta gör det lättare för dig att senare begära information från polisen.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Du har rätt till en advokat under förfarandet. Om du inte har tillräckligt med pengar för att anlita en advokat kan du begära statlig rättshjälp från domstolen.

Alla underåriga brottsoffer vars intressen strider mot deras rättsliga företrädares intressen har rätt till kostnadsfri statlig rättshjälp.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Brottsoffer och vittnen har rätt till ersättning för utgifter eller inkomstbortfall på grund av det straffrättsliga förfarandet. Du kan exempelvis begära ersättning för resekostnader eller inkomstbortfall på grund av att du kallas att vittna. För att begära ersättning ska du meddela den myndighet som kallade dig. Då får du instruktioner om hur du ansöker.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

När det straffrättsliga förfarandet avslutas översänds omedelbart en kopia av det tillämpliga beslutet till dig eller ditt ombud. Som brottsoffer kan du begära tillgång till akten inom tio dagar från det att du mottog beslutet om avslutande av det straffrättsliga förfarandet. Inom dessa tio dagar har du också rätt att begära att åklagarmyndigheten prövar beslutet.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Som brottsoffer är du part i rättegången på samma villkor som övriga parter, och har rätt att delta i rättegången.

Vilken är mina officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Om du har drabbats av ett brott är du ett brottsoffer i det straffrättsliga förfarandet. Du har dock även rätt att väcka en civilrättslig talan i samma förfarande. Begreppet ”enskilt åtal” förekommer inte i estnisk rätt.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Enligt straffprocesslagen har ett brottsoffer rätt att

 1. bestrida en vägran att inleda ett straffrättsligt förfarande eller avslutandet av det,
 2. väcka en civilrättslig talan genom ett utredningsorgan eller åklagarmyndigheten,
 3. avge eller vägra avge vittnesmål mot närstående personer,
 4. lämna in bevis,
 5. lämna in begäran eller klagomål,
 6. granska protokoll från förfarandet och uttala sig om villkoren, gången, resultaten och protokollen i förfarandet (uttalandena registreras skriftligen),
 7. gå igenom innehållet i akten efter att förundersökningen i ärendet har avslutats,
 8. delta i domstolsförhandlingen,
 9. samtycka eller vägra samtycka till användningen av ett förlikningsförfarande och uttala sig om åtalet och straffet, skadeståndsbelopp som anges i åtalet och den civilrättsliga talan,
 10. samtycka till ett tillfälligt kontaktförbud och begära kontaktförbud,
 11. begära att bli förhörd av en person av samma kön i fall av sexuellt våld, könsrelaterat våld eller ett brott som begås i ett nära förhållande, utom då förhöret genomförs av en åklagare eller domare eller om det skulle hindra förfarandets gång.

Ett brottsoffer är skyldigt att

 1. inställa sig vid kallelse av ett utredningsorgan, en åklagarmyndighet eller en domstol,
 2. delta i förfarandet och rätta sig efter utredningsorganets, åklagarmyndighetens eller domstolens beslut.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Du har rätt att göra uttalanden och uttrycka din åsikt under rättegången. Du har rätt att avge vittnesmål i domstol om åklagarsidan begär att du ska förhöras.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Domstolen informerar dig om tidpunkt och plats för domstolssammanträdena, och du informeras också om domen, som översänds till dig, såvida inte du är personligen närvarande i rätten när domen meddelas.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Du har rätt att gå igenom handlingarna i rättegången på åklagarmyndigheten efter att förundersökningen har avslutats eller när det straffrättsliga förfarandet har avslutats. Åklagarmyndigheten informerar dig om denna rätt och lämnar instruktioner om hur du får tillgång till handlingarna.

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.