Rättigheter för brottsoffer per land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Du har rätt att väcka en civilrättslig talan mot den åtalade för att yrka skadestånd som ett led i det straffrättsliga förfarandet. Du kan väcka en civilrättslig talan inom tio dagar efter att du tar del av handlingarna i målet. Du kan också begära att åklagarmyndigheten förlänger denna tidsfrist.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Om den fällde gärningsmannen inte betalar det belopp som anges i domen har du rätt att kontakta en utmätningsman, som organiserar ett verkställighetsförfarande.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Nej, staten betalar inte skadestånd för en fälld gärningsman.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Du kan söka ersättning från staten för följande typer av skada om du är närstående till den person som har avlidit på grund av ett brott, eller om du är offer för ett våldsbrott och har drabbats av hälsobesvär som varar i minst fyra månader på grund av brottet:

  1. Skada på grund av arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga.
  2. Kostnader på grund av skada på offrets hälsa.
  3. Skada på grund av att brottsoffret har avlidit.
  4. Skada på glasögon, löständer, kontaktlinser eller andra anordningar som ersätter kroppsfunktioner eller på kläder.
  5. Brottsoffrets begravningskostnader.

För att ha rätt till ersättning måste du polisanmäla brottet inom 15 dagar efter att det äger rum eller efter att du har möjlighet att anmäla det.

Ansökan om ersättning ska lämnas in till den estniska socialförsäkringsmyndigheten inom tre år efter att brottet begicks eller dagen då brottsoffret avled, såvida inte

  1. den anhörige fick reda på att brottsoffret hade avlidit mer än ett år efter den dag offret avled och ansökan inges inom tre år efter den dag den anhörige fick reda på att brottsoffret hade avlidit,
  2. den som söker ersättning drabbades av hälsobesvär som varade längre än ett år och ansökan inte kunde lämnas in i tid på grund av hälsotillståndet, och ansökan inges inom tre år efter att hälsotillståndet förbättrades,
  3. orsaken till ansökan om ersättning är ett sexualbrott mot en minderårig och ansökan inges inom tre år efter att brottsoffret blev vuxen, såvida inte skälet till det straffrättsliga förfarandet framgick innan person blev vuxen.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Du kan ansöka om statlig ersättning till brottsoffer om man under det straffrättsliga förfarandet inte lyckas identifiera den person som begick brottet mot dig.

Om den person som är åtalad för brottet frikänns i rätten men du ändå anser att personen har orsakat dig skada kan du väcka en civilrättslig talan.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Beslutet om beviljande av ersättning till ett offer för våldsbrott får skjutas upp fram till dom i en regiondomstol om

  1. sökandens rätt till ersättning från den person som är ansvarig för skadan på grund av brottet är osäker, eller
  2. det är uppenbart att den person som är ansvarig för skadan på grund av brottet samtycker och kan ersätta skadan.

Om beviljandet av ersättning skjuts upp får den estniska socialförsäkringsmyndigheten göra en förskottsbetalning på grundval av en begäran om ersättning från sökanden, om det står klart att sökanden har rätt till ersättning och befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation.

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.