Rättigheter för brottsoffer per land

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Brottsoffer är den som utsatts för en handling eller underlåtelse som utgör brott enligt finsk lag. Som brottsoffer har man vissa rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet.

Brottmålsprocesser i Finland inleds med en förundersökning som vanligtvis genomförs av polisen. I detta skede fastställs om ett brott faktiskt har begåtts, under vilka omständigheter det har begåtts och de berörda parternas identitet. Omfattningen på den skada som brottet förorsakat och brottsoffrets anspråk undersöks också.

Om tillräckliga bevis finns för att en brottslig handling har begåtts, väcker åklagaren åtal och för ärendet till domstol. Under rättegången prövar domstolen bevisen och dömer antingen den tilltalade eller fastställer att denne inte är skyldig. Brottmålsprocessen kan fortsätta om någon av parterna överklagar beslutet till högre instans.

Via följande länkar hittar man relevant information.

1 – Mina rättigheter som brottsoffer

2 – Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 – Mina rättigheter efter rättegången

4 – Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.