Rättigheter för brottsoffer per land

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Du är part i rättegången om du yrkar på bestraffning eller ersättning för ett brott. Du kan också höras i samband med bevisupptagningen.

Om åklagaren har beslutat att inte väcka åtal har du rätt att själv väcka åtal.

Hur anmäler jag ett brott?

Du kan anmäla ett brott till polisen på brottsplatsen, på en polisstation eller, när det gäller ringa brott, online eller per telefon. Du har rätt att få en skriftlig bekräftelse av din polisanmälan.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

Polisen ger dig kontaktuppgifter så att du kan följa upp ärendet.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Du har rätt att använda ett juridiskt biträde för att göra polisanmälan samt vid förhör och rättegång. Biträdet kan vara en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

Låg- och medelinkomsttagare kan ha rätt att få rättshjälp av staten. Då betalas biträdets arvode delvis eller helt av staten. Du kan ansöka om rättshjälp hos en rättshjälpsbyrå eller via rättshjälpens e-tjänster. Du kan också be en advokatbyrå eller en juridisk byrå ansöka om rättshjälp.

När det är fråga om våld i nära relationer, sexualbrott eller ett allvarligt brott mot offrets liv, hälsa eller frihet, kan domstolen förordna ett rättegångsbiträde och en stödperson för offret. Då betalar staten arvodet oberoende av dina inkomster.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du kallas till domstolen för att utreda målet, har du rätt att få ersättning av statliga medel för de kostnader som resan till rätten orsakar. Du kan få dagpenning samt ersättning för resekostnader och ekonomisk förlust.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

I fråga om åklagarens beslut att inte väcka åtal kan offret överklaga hos riksåklagaren, som har rätt att ta upp ärendet till ny åtalsprövning.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Ja, du kan medverka i rättegången som part i förfarandet. Du är part i rättegången om du yrkar på bestraffning eller ersättning för ett brott. Du kan instämma i åklagarens strafföreläggande eller yrka på något annat straff. Du kan själv söka ersättning från den tilltalade, eller också kan åklagaren ha framställt krav för din räkning.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: målsägare, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Du är part i rättegången om du yrkar på bestraffning eller ersättning för ett brott. Du kan också höras i samband med bevisupptagningen.

Om åklagaren har beslutat att inte väcka åtal har du rätt att själv väcka åtal.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Du kan vara tvungen att personligen inställa dig i rätten, om detta krävs för att utreda målet. I detta fall har du rätt till ersättning från staten för de kostnader som detta orsakar.

Under rättegången måste du alltid tala sanning.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Om du är part i förfarandet har du rätt att vittna. Vid huvudförhandlingen kan du lägga fram ditt krav och dess grunder, vittna och slutföra talan, då du kan yttra dig om den tilltalades skuld och det straff som bör utdömas.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du kallas till huvudförhandlingen om din närvaro krävs för att klargöra fakta i målet eller om du har meddelat rätten att du avser att göra yrkanden som inte har framställts av åklagaren.

Du har rätt att på begäran få information om tidpunkten och platsen för förhandlingen samt om domen i ett brottmål.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Ja. Om du är part i förfarandet har du samma rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången som den tilltalade. I regel har du rätt att bli underrättad om innehållet i rättegångshandlingarna, även de som inte är offentliga.

Senaste uppdatering: 05/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.