Rättigheter för brottsoffer per land

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Kan jag överklaga domen?

Du kan överklaga tingsrättens dom till hovrätten. I regel behöver du tillstånd till fortsatt handläggning för att en hovrätt till fullo ska pröva målet.

Hovrättens dom kan överklagas till högsta domstolen. Du behöver besvärstillstånd för att överklaga till högsta domstolen. Detta beviljas endast på de villkor som anges i lag.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

För vissa grova brott kan du begära att bli underrättad om frigivningen av en fånge eller en häktad (se nedan).

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Organisationer för stöd till brottsoffer lämnar stöd och råd, även efter rättegången,

så länge det behövs. Vid våld i nära relationer utarbetas en skyddsplan som ett led i en multiprofessionell riskbedömning. Detta är inte knutet till rättegångens avslutning.

Om du har utsatts för människohandel har du rätt till särskilt stöd från hjälpsystemet för offer för människohandel, men den upphör om det straffrättsliga förfarandet avslutas utan att någon fälls för människohandel genom ett slutligt domstolsbeslut.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Du har rätt att på begäran bli informerad om domen i ett brottmål. I domen anges påföljden för den tilltalade, däribland fängelsestraffets längd.

Parterna i straffrättsliga förfaranden får ett exemplar av domen. Du får inte reda på i vilket fängelse gärningsmannen sitter av sitt straff.

Vad får jag veta om gärningsmannen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

För vissa grova brott kan du begära att bli underrättad om förövaren friges från fängelset eller häktet, eller rymmer eller, på vissa villkor, om förövaren annars avlägsnat sig från fängelset. Den som vill bli underrättad måste meddela förundersökningsmyndigheten eller åklagaren om detta. Förundersökningsmyndigheten lämnar ytterligare information.

Du blir endast underrättad om det bedöms att detta inte utgör någon risk för fångens eller den häktades liv eller hälsa.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Nej, du har inte någon sådan rättighet.

Senaste uppdatering: 05/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.