Rättigheter för brottsoffer per land

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Du hittar information om brottsofferstödets utformning i en katalog över organisationer som arbetar med brottsofferstöd: Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Du kan ta kontakt med det brottsofferstöd som finns närmast din bostad.

Telefonjour för stöd till brottsoffer

Särskilt brottsofferstöd:

  • Barn i fara: 119 – dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Försvunna barn: 116 000 – dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Våld mot kvinnor: 3919 – alla dagar i veckan, måndag–fredag kl. 9.00–22.00, lördag, söndag och helgdag kl. 9.00–18.00
  • Våldtäkt och sexuella övergrepp: 0 800 05 95 95 – måndag–fredag kl. 10.00–19.00
  • Rasistiska handlingar: 01 40 35 36 55 – tisdag, torsdag och fredag kl. 10.30–13.30
  • Homofobiska handlingar: 01 48 06 42 41 – måndag–fredag kl. 18.00–22.00, lördag kl. 14.00–16.00 och söndag kl. 18.00–20.00
  • Mobbning i skolan: 3020 – måndag–fredag kl. 9.00–20.00 och lördag kl. 9.00–18.00

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja, det är helt kostnadsfritt att få brottsofferstöd.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Medicinsk hjälp:

Som offer kan du få besöka sjukhus och träffa en läkare för att få intyg som dokumenterar dina skador.

Våld i nära relationer:

Oavsett civilstånd kan ett offer som är i fara göra en nödansökan till en familjerättsdomare (juge aux affaires familiales) vid den övre underrätten för tvistemål (tribunal de grande instance) för att få en skyddsorder som tillfälligt ger henne eller honom rätt att vistas i familjens bostad, medan en våldsam partner förbjuds att göra det.

Rättshjälp:

Varje övre underrätt för tvistemål har en avdelning för brottsofferstöd (bureau d’aide aux victimes) som drivs av en förening för brottsofferstöd. Dessa avdelningar ger brottsoffer information, vägledning och ledsagning och förklarar hur domstolen och eventuella pågående rättsprocesser fungerar. Det hjälper offret att hålla sig à jour med

  • eventuella akuta åtgärder som vidtas, till exempel ett omedelbart framträdande i domstol (comparution immédiate),
  • rättsprocessens utveckling.

Offret får alltid information om vilka möjligheter vederbörande har att få ersättning.

Stödet ges kostnadsfritt och omfattas av tystnadsplikt.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Organisationer för brottsofferstöd hjälper offret under förfarandena genom att ge kostnadsfri juridisk information, information om socialhjälp och psykologiskt stöd. Deras företrädare kan hjälpa offer att lämna in en anmälan eller ansöka om att behandlas som civilrättslig part i brottmålsförfarandet. De kan också delta i brottmålsförhandlingar och hjälpa offret att förstå de olika aktörernas åtgärder och beslut.

Organisationerna för brottsofferstöd finns ibland tillgängliga vid gendarmeri- och polisstationer, sjukhus, domstolar, socialkontor och så vidare. Deras kontaktuppgifter går att få från domstolarna och från gendarmerier- och polisstationerna, och även från katalogen via denna länk.

Vid sidan av dessa vanliga organisationer för brottsofferstöd finns det en mängd andra icke-erkända organisationer som arbetar inom vissa områden, till exempel personlig skada, våld i nära relationer, trafikolyckor, felbehandling i vården och så vidare. Vissa organisationer som är specialiserade på att hjälpa kvinnliga brottsoffer kan ge kvinnor och deras barn tillfälligt boende.

Senaste uppdatering: 04/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.