Rättigheter för brottsoffer per land

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Om brottet inte har anmälts och de rättsliga myndigheterna, polisen eller gendarmeriet inte har uppmärksammats på det kommer du inte att få någon information, eftersom myndigheterna inte är medvetna om brottet.

Om de rättsliga myndigheterna eller polisen eller gendarmeriet får reda på brottet på något sätt (något annat sätt än genom en anmälan från dig som offer) kommer du att bli kallad för att lämna uppgifter om den skada som du har lidit och om omständigheterna för brottet. Du kommer då också att informeras om dina rättigheter.

Om du själv anmäler brottet till polisen eller gendarmeriet eller de rättsliga myndigheterna kommer du också att förhöras så snart sakförhållandena har rapporterats, och du kommer att informeras om dina rättigheter.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du är fransk medborgare kan du göra en anmälan vid vilken polis- eller gendarmeristation som helst i Frankrike. Din anmälan kommer att behandlas i Frankrike om de franska myndigheterna har jurisdiktion. I annat fall kommer anmälan att hänvisas till de berörda myndigheterna i det land där brottet ägde rum.

Om du är utländsk medborgare och har utsatts för ett brott i Frankrike kan du göra en anmälan vid vilken polis- eller gendarmeristation som helst i Frankrike. Under förhöret eller när du gör din anmälan kan du bistås av en tolk. Du kommer att informeras om resultatet på lämpligt sätt, och dina rättigheter kommer att skyddas på samma sätt som franska medborgares rättigheter, eftersom lagen innehåller samma bestämmelser om information till brottsoffer och skydd av deras rättigheter, utan åtskillnad på grund av medborgarskap.

Du har rätt till rättshjälp om du är medborgare i ett EU-land eller i ett land som har undertecknat ett internationellt avtal med Frankrike.

Slutligen har brottsoffer som anmäler eller vittnar mot någon som har bedrivit människohandel rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd i Frankrike, förutsatt att de inte innebär ett hot mot den allmänna ordningen.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott kommer du att få lämna dina kontaktuppgifter så att du kan kontaktas under utredningen. Du får också information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Information till offret om utredningens gång

Du kan fråga polisen eller gendarmeriet, åklagaren eller rannsakningsdomaren (om ärendet har hänskjutits till en sådan) om framstegen i den utredning som påverkar dig.

När det är fråga om ett brott eller vissa typer av överträdelser och du är en civilrättslig part, kommer du att informeras en gång i halvåret av rannsakningsdomaren om läget i förfarandet.

Information till offret om utredningens resultat

När utredningen är klar får du information om vilket beslut som har fattats: nedläggning av ärendet, alternativ till åtal, kallelse till den svarande om att infinna sig i domstol. Om en rättegång ska hållas kommer du att få information om vilka brott som den misstänkte anklagas för samt tid och plats för förhandlingen.

Information till offret när ett ärende hänskjuts till en rannsakningsdomaren

När en rättslig undersökning inleds överlåter den allmänna åklagaren utredningen på en rannsakningsdomaren. Rannsakningsdomaren måste informera dig om att det har inletts en rättslig undersökning och att du har rätt att bli en civilrättslig part, samt hur det går till att utöva den rätten. Om du är minderårig kommer dina rättsliga ombud att få den här informationen.

I meddelandet till offret ska rannsakningsdomaren också informera dig om att du, om du är en civilrättslig part, har rätt att få hjälp av en advokat som du själv väljer eller som utses på din begäran av ordföranden för advokatsamfundet. Du ska också få information om att du själv ansvarar för kostnaderna för detta, om du inte har tillgång till rättshjälp (se villkor) eller en rättsskyddsförsäkring.

Information till offret om den misstänktes situation

Det är inte säkert att du informeras när den påstådda gärningsmannen friges mot borgen eller har frigivits från fängelse.

Å andra sidan får du alltid information om den påstådda gärningsmannen friges under rättslig övervakning före rättegången, om ett besöksförbud har utfärdats för att skydda dig.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du inte talar eller förstår tillräckligt mycket franska kommer den polis- eller gendarmerienhet som du anmäler brottet till att begära en tolk. Tolken kommer att vara närvarande under förhören med dig, men även under alla samtal som du har med en advokat samt under rättegången.

Under utredningen får du begära en översättning av de viktigaste delarna i ärendet från den domare som ansvarar för ärendet. Översättningen ska vara kostnadsfri om den gäller viktiga handlingar, men du kan få betala om den avser andra handlingar.

Vissa dokument om offers rättigheter har redan översatts till de vanligaste språken. Du kommer att få dessa dokument av polisen eller gendarmerna.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Om du har en funktionsnedsättning som begränsar din kommunikationsförmåga kommer du att få hjälp av en tolk på begäran av utredarna eller domarna. Tolken kommer att följa med dig under förhör, samtal med en advokat och under rättegången.

Om du inte kan läsa kommer handlingarna att läsas upp för dig.

Om du är minderårig kommer förhöret att anpassas efter din ålder och mognadsgrad och kommer att utföras av särskilt utbildade förhörsledare, ibland tillsammans med en psykolog, Om det behövs flera förhör kommer samma utredare att prata med dig varje gång, i så stor utsträckning som möjligt.

Det finns särskilda rum på vissa polisstationer för att skapa en barnvänlig miljö och göra förhöret mindre formellt.

Vid ett förhör får du alltid be om att en vuxen som du själv väljer ska få vara med.

När det slutligen gäller grova brott, framför allt alla typer av sexualbrott, kommer dina förhör att filmas, eller så görs åtminstone en ljudinspelning.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Brottsoffer kan få stöd av organisationer som arbetar med brottsofferstöd. De arbetar för att ge vägledning, socialt och juridiskt bistånd eller psykologiskt stöd till alla brottsoffer, oavsett om de deltar i brottmålsförfaranden eller ej.

Organisationerna har kontor för brottsofferstöd vid varje regional domstol för att ge hjälp och stöd till offer som berörs av pågående förfaranden.

Dessutom kan specialiserade organisationer ge lämpligt stöd till offer för vissa brott (till exempel våld i nära relationer).

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Du kommer att få information på lämpligt sätt om din rätt att få hjälp av en enhet som ingår i en offentlig myndighet eller en organisation som arbetar med brottsofferstöd. Du kommer också att få deras kontaktuppgifter. Polis- och gendarmerienheter är inte skyldiga enligt lag att ta kontakt med organisationer som arbetar med brottsofferstöd direkt, men om det finns socialarbetare eller psykologer i lokalerna – oavsett om de är där för att de har blivit ombedda att delta, eller för att de har ett kontor där – kan de hjälpa dig med processen.

Varje departements direktorat för allmän säkerhet har en tjänsteman med ansvar för brottsofferstöd på plats. Deras jobb är att hålla kontakt med organisationerna, förbättra mottagningen av brottsoffer, sammanställa användbar information för brottsoffer och följa upp brottmålsförfaranden, för att lämna information om läget i utredningarna.

Varje departements gendarmeri har en tjänsteman som ansvarar för brottsofferstöd och arbetar enligt devisen ”förebyggande/partnerskap/kontakt”.

När en anmälan görs mot X för grova brott ska polisen automatiskt överlämna en blankett för brottsofferstöd till anmälaren, för att informera om vad det nationella institutet för brottsofferstöd och medling (INAVEM) gör och lämna kontaktuppgifter för organisationer som arbetar med brottsofferstöd eller sociala myndigheter.

Därefter kan den allmänna åklagaren hänvisa ett brottsoffer direkt till en organisation som arbetar med brottsofferstöd.

När det är fråga om en olycka som berör många människor (massolycka eller terroristhandling) kan organisationer som arbetar med brottsofferstöd få tillgång till förteckningen över brottsoffer och kontakta dem direkt.

Hur skyddas min personliga integritet?

Under en utredning har du, med tillstånd från den allmänna åklagaren, rätt att inte avslöja din privata adress utan att i stället uppge adressen för gendarmeribrigaden eller polisstationen eller, med deras uttryckliga samtycke, adressen till en tredje part.

Slutligen kan du begära en rättegång inom stängda dörrar, vilket domaren inte får säga nej till om du har utsatts för våldtäkt, tortyr eller grymhet samt sexuella övergrepp. I andra fall kommer rättegången enbart att hållas bakom stängda dörrar om du eller någon annan civilrättslig part inte invänder mot detta.

Under alla omständigheter kommer din identitet inte att röjas för medierna, om inte du själv har givit tillstånd för detta.

Dessutom är de tjänster som tillhandahålls av organisationer som arbetar med brottsofferstöd och de uppgifter som dessa organisationer samlar in fullständigt sekretessbelagda.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Du är inte tvungen att anmäla ett brott för att få hjälp av en organisation som arbetar med brottsofferstöd.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Om du har upplevt våld i nära relationer kan gärningsmannen tvingas att lämna familjens hem, hindras från att bege sig till vissa platser eller tvingas att genomgå medicinsk eller psykologisk behandling.

Om du har utsatts för våld av din (före detta) make/maka eller (före detta) sambo och om det finns ett allvarligt hot mot dig kan den allmänna åklagaren tilldela dig ett larm (SOS-telefon). Ett offer för våld i nära relationer kan också ansöka hos familjedomstolen om ett besöksförbud som innebär vissa begränsningar för gärningsmannen om det finns goda skäl att anta att det påstådda våldet har ägt rum och att offret är i fara.

Domstolen kan också skydda dig och din familj mot eventuella hot eller påtryckningar från den påstådda gärningsmannen genom att vidta åtgärder för att förhindra all kontakt, till exempel genom att ta den påstådda gärningsmannen i förvar i väntan på rättegång, använda rättslig övervakning eller införa andra rättsliga restriktioner.

Vem kan ge mig skydd?

Det är den rättsliga myndigheten som ansvarar för att skydda offret och som tar hänsyn till de risker och behov som finns för offret, för att fatta vissa beslut, till exempel kontaktförbud eller förbud mot att vistas på vissa platser, till exempel offrets hem. Beslut om dessa förbud vidarebefordras till polisstationer och gendarmeribrigader som sedan ansvarar för att de efterlevs. Om den person som anklagas eller har befunnits skyldig bryter mot förbudet kan hon eller han gripas, eftersom överträdelsen kan leda till att personen sätts i fängelse eller åtalas för ett nytt brott.

Om du har fått ett larm (SOS-telefon) kan du enkelt kontakta en telefontjänst som omedelbart meddelar närmaste polis- eller gendarmeristation så att de kan rycka ut och hjälpa dig när du är i fara.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Den polisutredare som genomför förhör med dig har ansvar för att samla in den första information som krävs för att bedöma just ditt fall och ditt skyddsbehov. Utredaren överlämnar denna information till den rättsliga myndighet som ansvarar för förfarandet och som avgör om det är lämpligt att låta en organisation som arbetar med brottsofferstöd göra en mer ingående utvärdering. Denna personliga bedömning syftar bland annat till att avgöra risken för hot eller vedergällning från gärningsmannen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Den utvärdering som beskrivs ovan är också avsedd att avgöra risken för sekundär viktimisering på grund av din delaktighet i brottmålsförfarandet.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

En organisation som arbetar med brottsofferstöd gör en bedömning av och ger stöd till mycket utsatta brottsoffer.

Dessutom vidtas olika skyddsåtgärder beroende på offrets behov, till exempel

  • att antalet förhör och läkarundersökningar begränsas till vad som är absolut nödvändigt för utredningen,
  • att det ska finnas möjlighet att förhöras av en utredare av samma kön när det är fråga om sexuellt våld eller könsbaserat våld,
  • att bli förhörd i en lämplig lokal av utbildade utredare och, i så stor utsträckning som möjligt, av samma utredare vid varje förhör.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Ett minderårigt offer har inte bara samma rättigheter som vuxna utan även särskilda rättigheter beroende på ålder. Om föräldrarna (eller de rättsliga företrädarna) inte har möjlighet att skydda en minderårigs intressen ska den rättsliga myndigheten utse en tillfällig företrädare (en släkting till barnet eller en bemyndigad person) som ska ansvara för att företräda den minderåriga och utöva hennes eller hans rättigheter.

En advokat utses också automatiskt för att försvara barnets intressen och måste närvara vid varje förhör med den minderåriga.

För vissa brott, särskilt av sexuell karaktär, kan den minderåriga behöva genomgå en läkarundersökning eller psykologisk undersökning under utredningsskedet, för att bedöma arten och omfattningen av den skada som barnet har lidit och för att avgöra om barnet behöver behandling eller vård. Förhör med en minderårig som är offer för vissa brott, särskilt av sexuell karaktär, måste filmas, för att undvika förhör med barnet vid ett flertal tillfällen.

Vid varje förhör har den minderåriga slutligen, oavsett vilken typ av brott det gäller, rätt att ledsagas av en person som barnet själv väljer (en nära familjemedlem, ett rättsligt ombud, en läkare eller psykolog).

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

En person som inte är ett direkt offer för ett brott kan ändå betraktas som ett indirekt brottsoffer och kan ha vissa rättigheter.

Ett indirekt brottsoffer som anser att hon eller han har lidit skada, även om den inte är materiell, får bli civilrättslig part i utredningsskedet eller när ärendet ligger hos rannsakningsdomaren, eller under förhandlingen, om en påstådd gärningsman prövas i domstol.

Till skillnad från direkta brottsoffer är det dock inte säkert att indirekta brottsoffer kallas till eller informeras om förhandlingarna, om de inte har begärt detta i förväg.

Slutligen måste brottsoffret ange vilken typ av skada det är fråga om, så att domaren kan avgöra om han eller hon kan godtas som civilrättslig part, det vill säga anses vara legitim.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

En person som inte är ett direkt offer för ett brott kan ändå betraktas som ett indirekt brottsoffer och kan ha vissa rättigheter.

Ett indirekt brottsoffer som anser att hon eller han har lidit skada, även om den inte är materiell, får bli civilrättslig part i utredningsskedet eller när ärendet ligger hos rannsakningsdomaren, eller under förhandlingen, om en påstådd gärningsman prövas i domstol.

Till skillnad från direkta brottsoffer är det dock inte säkert att indirekta brottsoffer kallas till eller informeras om förhandlingarna, om de inte har begärt detta i förväg.

Slutligen måste offret ange vilken typ av skada det är fråga om, så att domaren kan avgöra om hennes eller hans ställning som civilrättslig part kan godtas, det vill säga anses vara legitim.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Medling kan tillgripas om det är sannolikt att den ger upprättelse för den skada som ett offer har lidit, avslutar den störning som brottet har orsakat eller bidrar till gärningsmannens rehabilitering.

Den allmänna åklagaren kan besluta om medling med offrets samtycke eller på offrets begäran.

När brottsoffret har utsatts för våld av sin make/maka eller före detta make/maka, partner eller före detta partner, sambo eller före detta sambo, genomförs medling endast om offret uttryckligen har begärt det. I sådana fall kommer gärningsmannen också att få en varning.

Om brottsoffrets make/maka eller före detta make/maka, partner eller före detta partner, sambo eller före detta sambo använder våld igen efter medlingen, går det inte att använda medling ytterligare en gång.

Medlingen, som kan genomföras av en brottsutredare, en tjänsteman vid åklagarmyndigheten eller en medlare, innebär att brottsoffret sätts i kontakt med gärningsmannen, samtidigt som brottsoffrets säkerhet garanteras. Brottsoffret måste godta principen och tillvägagångssättet för detta. Brottsoffret får inte konfronteras med gärningsmannen mot sin vilja och får inte under några omständigheter lämnas ensam med honom eller henne.

Denna åtgärd ska inte heller användas om det kan medföra risk för offret att ha kontakt med gärningsmannen.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

All fransk lagstiftning hittar du på webbplatsen. Brottsoffers rättigheter anges i lagen om reglerna för rättegång i brottmål, särskilt artiklarna 10-2–10-5 och D1-2–D1-12.

Senaste uppdatering: 04/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.