Rättigheter för brottsoffer per land

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada (t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits etc.) som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell rätt. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol.

I Frankrike består straffrättsliga förfaranden av utredning och rättegång. Det finns två typer av brottsutredningar, beroende på vilken typ av brott som begåtts: en polisutredning som utförs av kriminalpoliser under ledning av den allmänna åklagaren och en rättslig utredning (förundersökning) som utförs av kriminalpoliser under ledning av förundersökningsdomaren eller av förundersökningsdomaren själv.

Efter avslutad utredning kan ärendet, beroende på vilken bevisning som samlats in, avslutas eller lämnas över till domstol för rättslig prövning. Om ärendet går till domstol bedömer domstolen bevisningen och avgör om den tilltalade är skyldig eller oskyldig. Om den tilltalade förklaras skyldig dömer domstolen honom eller henne till en påföljd. I annat fall förklaras den tilltalade oskyldig och friges eller frias från anklagelserna.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 04/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.