Rättigheter för brottsoffer per land

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Jag är ett brottsoffer. Vem kan jag kontakta för att få stöd och hjälp?

Du som är brottsoffer kan hitta detaljerad information om stöd och hjälp på BMJV:s (förbundsministeriet för rättsliga frågor och konsumentskydd) centrala plattform för brottsofferskydd på http://www.hilfe-info.de, eller så kan du ladda ner BMJV:s häfte Opferfibel (vägledning till brottsoffer) (egen publikation, på tyska) på deras hemsida. På denna nationella plattform för brottsofferskydd finns också ett sökverktyg för rådgivningscenter, som brottsoffer kan använda för att snabbt hitta kontaktcenter i sitt område som erbjuder hjälp på telefon, online eller personligen. Den aktuella informationen tillhandahålls av ODABS, en onlinedatabas för brottsoffer, på www.odabs.org, som i sin tur får stöd av förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.

Nedan hittar du en lista över de olika hjälpresurser som finns tillgängliga.

Journummer för stöd till brottsoffer

En lista över de viktigaste journumren finns tillgänglig kostnadsfritt (du kan inte ringa dessa nummer från utlandet). I Tyskland hittar du följande nummer på www.hilfe-info.de:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (journummer för sexuella övergrepp): 0800 22 55 530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (journummer för våld mot kvinnor): 08000 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männer (journummer för våld mot män): 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle (journummer för allmän rådgivning): 0800 30 50 750

Elterntelefon (journummer för föräldrar): 0800 11 10 550

Hilfetelefon Schwangere in Not (journummer för riskutsatta gravida kvinnor): 0800 40 40 020

Medizinische Kinderschutzhotline (medicinskt journummer för skydd av barn): 0800 19 21 000

Brottsoffer i hela Europa kan få hjälp och stöd genom att ringa det dygnet runt-öppna journummer som inrättats av Weisser Ring e.V. på 116006.

Är stöd till brottsoffer kostnadsfritt?

Ja.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

I Tyskland är varje delstat ansvarigt för att ge allmänt stöd till brottsoffer. Varje delstat har inrättat olika åtgärder för att förbättra situationen för brottsoffer och ge dem den rätta sortens bistånd. Åtgärderna är bland annat att utse representanter för brottsofferskydd på polisstationerna, att inrätta omsorgsenheter för vittnen, tillfälliga boenden för kvinnor och unga flickor som utsatts för misshandel, information till brottsoffer samt ekonomisk hjälp. Många delstater har inrättat särskilda regionala organisationer som driver rådgivningscenter och brottsofferenheter. Du hittar en lista över vad respektive delstat erbjuder på https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

Det finns även centrala kontaktpunkter på federal och regional nivå. Nationellt har t.ex. Edgar Franke utsetts till förbundsregeringens kommissionär för offer och anhöriga vid terroristbrott som har begåtts på nationellt territorium. Felix Klein är utnämnd till förbundsregeringens kommissionär för judiskt liv i Tyskland och kampen mot antisemitism, och Johannes-Wilhelm Rörig är oberoende kommissionär för frågor om sexuella övergrepp mot barn.

I tretton delstater har man också utsett en representant för brottsoffer. Deras ansvarsområden skiljer sig emellertid åt. Du hittar en lista med de enskilda kontaktuppgifterna på www-hilfe-info.de.

Som brottsoffer kan du erhålla bistånd av en advokat under straffrättsligt förfarande, t.ex. för att få stöd med ditt vittnesmål. Du har även rätt till stöd som ”Nebenkläger”, en person som fört talan om enskilt anspråk i samband med åtal för brott, redan innan du tillkännager ditt deltagande i förfarandet. Du har rätt till juridiskt ombud i egenskap av skadelidande part, eller så får du åtföljas till förhöret av någon du litar på, så länge detta inte äventyrar utredningens syfte.

På samma sätt som rättsligt bistånd har du rätt till psykosocialt stöd före, under och efter det straffrättsliga förfarandet. Sådant stöd finns tillgängligt kostnadsfritt, inte bara för sexual- och våldsbrottsoffer som är minderåriga, utan också för särskilt utsatta vuxna som lider skada till följd av mycket våldsamma brott eller sexuella övergrepp.

Medicinsk behandling

Det finns även särskilda öppenvårdsmottagningar för trauma, där man ger kortsiktigt psykologiskt stöd till offer för våldsbrott. Sådana mottagningar finns över hela Tyskland. Offer för våldsbrott kan få omedelbart psykologiskt stöd på en öppenvårdsmottagning för trauma. Många brottsoffer mår markant bättre efter bara några rådgivnings- och psykoterapipass. Vid behov kan behandling erbjudas och tillhandahållas under en längre period, t.ex. öppenvård med psykoterapi eller sjukhusvård vid en psykiatrisk eller psykosomatisk klinik. Många traumamottagningar hänger ihop med en psykiatrisk klinik eller ett sjukhus, så att de för det mesta kan ordna vård hos en psykiatriläkare.

Du hittar en lista över traumamottagningar i Tyskland på Hilfe-Info.de.

Offer för sexuella eller fysiska övergrepp kan få sina synliga skador dokumenterade. Du kan vanligen få läkarintyg på eventuella skador du drabbats av, efter att ha undersökts av en allmänläkare på en lokal klinik eller en läkare på ett lokalt sjukhus. Vissa städer har också en särskild öppenvårdsmottagning för skydd mot våld, där det går att dokumentera brottsoffers skador.

På dessa mottagningar kan du få skador eller eventuell annan fysisk bevisning undersökt och dokumenterad av en rättsläkare.

Finansiellt stöd

Dessutom tillhandahåller staten ekonomiskt stöd av olika slag: Var och en som drabbas av skador på hälsan genom ett våldsbrott kan erhålla ersättning enligt lagen om ersättning till brottsoffer (Opferentschädigungsgesetz). Man måste göra en officiell ansökan till sin delstats pensions- och bidragsmyndigheter (Landesversorgungsamt). Du hittar även en lista över alla pensions- och bidragsmyndigheter på plattformen för brottsofferskydd på Hilfe-Info.de. Behandling på traumamottagning ingår också i dessa bidrag.

Personer som blivit offer för extremist- eller terroristangrepp kan erhålla skadeersättning (Härteleistungen). Din kontaktpunkt för dessa bidrag är Bundesamt für Justiz (förbundsjustitieämbetet).

Om du blir skadad vid ett våldsbrott på arbetet, under en resa med din skolklass eller seminariegrupp på högskola/universitet eller på väg till eller från arbetet eller en sådan resa, kan du under vissa omständigheter göra anspråk på en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Din kontaktpunkt i sådana fall är Unfallkasse eller Berufsgenossenschaft (olycksfallsfond eller arbetsskadefond).

Verkehrsopferhilfe e.V. (organisationen för offer för trafikolyckor) är den rätta försäkringsfonden vid ett våldsbrott där ett fordon är inblandat. Den täcker exempelvis fall då ett fordon inte var försäkrat, smitningsolyckor eller när en förare handlade uppsåtligt olagligt.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Professionella och frivilliga icke-statliga organisationer för brottsofferstöd har olika åtgärder för att förbättra situationen för brottsoffer och ge dem den rätta sortens bistånd.

Sakkunniga som arbetar för dessa organisationer kan hjälpa dig genom att diskutera följderna av ett brott, ge psykosocialt stöd och informera dig om möjligt straffrättsligt förfarande och eventuell ekonomisk ersättning. De kan även ge ytterligare hjälp, t.ex. genom en advokat eller terapeut.

Exempelvis ger Weisser Ring e. V. stöd till brottsoffer på nationell nivå. Förutom att den föreningen har mottagningar runtom i Tyskland driver den också det ovan nämnda journumret för offer (116006) där brottsoffer kan få omedelbar professionell hjälp. Weisser Ring e. V. ger framför allt allmän rådgivning, hjälp i kontakten med offentliga myndigheter och domstolar, en inledande kostnadsfri träff med en advokat, inledande kostnadsfritt medicinskt/psykologiskt stöd vid stress till följd av ett brott, sällskap till domstolsförhör samt ekonomiskt stöd. Weisser Ring e. V. har även system för ersättning till brottsoffer och medling mellan offer och gärningsmän.

Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ADO, arbetsgruppen för brottsofferstöd i Tyskland) fungerar som paraplyorganisation för olika professionellt aktiva brottsofferstödmottagningar på regional nivå. De har som mål bland annat att uppmuntra till regelbundet informationsutbyte mellan brottsofferstödmottagningar i Tyskland, sätta upp normer för professionellt brottsofferstöd, grunda ytterligare professionella brottsofferstödmottagningar och främja samarbete mellan alla stödmottagningarna. På ADO kan du också få råd och hjälp i kontakten med offentliga myndigheter, plus akut psykologiskt stöd, läkarbehandling och terapi, juridisk rådgivning, sällskap till möten med polis, offentliga myndigheter och domstolar samt hjälp vid medling mellan offer och förövare.

En del stödmottagningar har specialiserat sig på att ge råd och hjälp till offer för vissa särskilda brott, i synnerhet sexuella, rasistiska, antisemitiska, homofobiska och transfobiska brott. Dessa är också organiserade inom olika paraplyorganisationer, t.ex. följande:

VBRG – Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (förbundet för rådgivningscentraler för offer för högerextremt, rasistiskt och antisemitiskt våld)

BFF – Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (federala organisationen för rådgivningscentraler och journummer för kvinnor i Tyskland)

Förutom de nationella initiativen för stöd till brottsoffer är många hjälpcentraler aktiva regionalt och lokalt och är mycket engagerade. Du hittar en lista över rådgivningscentraler på regional och lokal nivå på http://www.hilfe-info.de.

Senaste uppdatering: 21/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.