Rättigheter för brottsoffer per land

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Du betraktas som brottsoffer om du har lidit skada, till exempel själv blivit skadad eller fått ägodelar skadade eller stulna på grund av en händelse som är ett brott enligt tysk lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lagen vissa rättigheter före, under och efter domstolsförhandlingen.

Brottmålsprocessen i Tyskland börjar med en utredning som leds av polisen och den allmänna åklagarmyndigheten. En sådan utredning kan även inledas genom en anmälan från den skadelidande. Om det inte finns tillräckliga bevis mot den misstänkte lägger den allmänna åklagarmyndigheten ned brottsutredningen. Om det däremot finns tillräcklig bevisning ställer den allmänna åklagarmyndigheten den misstänkte inför rätta. Åklagaren kan även lägga ned åtalet under vissa omständigheter, t.ex. om den misstänkte har gottgjort den materiella skada du har lidit eller har uppfyllt vissa villkor och anvisningar.

Om domstolen inleder huvudförhandlingar efter åtalet kommer den att granska bevisen mot den åtalade vid ett förhör i rätten. Om domstolen finner den åtalade skyldig döms han eller hon och får ett straff utmätt. Men domstolen kan också i lämpliga och mindre allvarliga fall avbryta rättegången mot den åtalade t.ex. om han eller hon visar ånger och har deltagit i medling med brottsoffret. Om bevisen mot den åtalade inte räcker måste domstolen frikänna honom eller henne. Om en dom fastställs kan det straffrättsliga förfarandet fortsätta i en högre instans efter överklagande.

Som brottsoffer kan du delta i ett straffrättsligt förfarande som vittne eller spela en mer aktiv roll genom ett att formellt träda in som den som väcker åtal i åklagarens ställe (Privatkläger) eller träda in som målsägare (Nebenkläger) och därmed få ett antal olika rättigheter. Som den som väcker åtal i åklagarens ställe tar du hans eller hennes plats och om du träder in som målsägare deltar du i förhandlingarna tillsammans med den allmänna åklagaren.

Genom att klicka på relevant länk når du följande faktablad som ger en vägledning genom de olika stegen i processen och beskriver dina rättigheter som brottsoffer när du rapporterar ett brott, under brottsundersökningen, under rättegången eller efter rättegången i första instans. Du kan även läsa mer om vilken rätt du har till ersättning och den hjälp och det stöd du kan få.

Faktabladen utgör naturligtvis endast en inledande presentation av en mängd olika regler. Om en ungdom eller ett barn är misstänkt för brott behöver du exempelvis särskild information om sådana förfaranden, eftersom detta bara kort berörs.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 21/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.