Rättigheter för brottsoffer per land

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Du anses vara ett brottsoffer om du har lidit skada, till exempel om du har skadats eller din egendom har skadats eller stulits, till följd av en händelse som utgör ett brott enligt grekisk lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter rättegången.

Brottmålsprocessen i Grekland börjar med en utredning (dierévnisi) av brottet. Ibland delas utredningen upp i en förundersökning (prokatarktikí exétasi) och en rättslig utredning (anákrisi). Syftet med förundersökningen är att undersöka omständigheterna i ärendet och fastställa huruvida brottmålsförfaranden ska inledas eller inte.

Förundersökningen leds av polisen och av domstolstjänstemän – åklagare (eisangeléas), undersökningsdomare (anakritís) eller båda. I slutet av förundersökningen överlämnar den polistjänsteman som har hand om ärendet all bevisning till åklagaren. Därefter granskar åklagaren det arbete som gjorts så långt och lämnar ärendet till domstol tillsammans med rekommendationer om hur ärendet bör hanteras.

Efter att ha granskat akten i målet och åklagarens rekommendationer beslutar domstolen huruvida rättegång ska inledas eller om ärendet ska avslutas.

Under rättegången bedömer domstolen alla framförda bevis och beslutar om den tilltalade ska dömas för brottet eller inte. Om den tilltalade förklaras skyldig avkunnas en dom gentemot honom eller henne. Om den tilltalade förklaras oskyldig frikänns han eller hon.

Mer information:

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 14/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.