Rättigheter för brottsoffer per land

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Om du har utsatts för ett brott kan du anmäla brottet på närmaste polisstation eller genom att slå något av nödnumren 107 eller 112.

Personal på statens verksamheter för brottsofferstöd och rättshjälp kan hjälpa dig på närmaste regionala förvaltningskontor. Personalen på stödlinjen för brottsoffer (Áldozatsegíto Vona) (+36-80-225-225) erbjuder gratis hjälp på ungerska dygnet runt.

Nationella kristelefonlinjen (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) erbjuder framför allt hjälp till personer som utsatts för våld i hemmet, våld mellan släktingar, barnmisshandel, prostitution och människohandel på telefonnummer +36-80-205-520.

Journummer för stöd till brottsoffer

 • Polisen: 107
 • Allmänt nödnummer: 112
 • Vittnestelefon (Telefontanú)+36-80-555-111 (som du kan ringa till för att anmäla brott anonymt)
 • Stödlinjen för brottsoffer (Áldozatsegíto Vonal)+36-80-225-225 (gratisnummer som kan du kan ringa till dygnet runt i Ungern)
 • Nationella kristelefonlinjen (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • Den icke-statliga kvinnorättsorganisationen NANE (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (hjälplinje för kvinnor och barn som utsatts för övergrepp; hit kan du ringa gratis, även från mobiltelefon, på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 6–22)
  • +36-40-603-006 (för offer för sexuellt våld; hit kan du ringa på fredagar kl. 10–14 till lokal taxa)
 • Organisationen Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (gratis juridisk rådgivning i viktiga juridiska och psykologiska frågor för kvinnor som lever i ett förhållande där övergrepp förekommer; hit kan du ringa på onsdagar kl. 16–18)

Är stöd till brottsoffer gratis?

Förfarandet för att få tillgång till brottsofferstöd är avgifts- och kostnadsfritt. Om du inte talar ungerska eller om du på grund av en kommunikationsrelaterad funktionsnedsättning behöver en teckentolk står staten för kostnaderna för översättning och tolkning.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Brottsofferstödet (Áldozatsegíto Szolgálat) kan

 • informera dig om dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • tillhandahålla information om sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och sjukförsäkringsförmåner,
 • tillhandahålla omedelbart ekonomisk stöd (inom fem dagar räknat från det att brottet begicks),
 • tillhandahålla emotionellt stöd (vid behov även psykologiskt stöd),
 • tillhandahålla juridisk rådgivning och praktisk hjälp i enkla ärenden,
 • bekräfta din status som brottsoffer,
 • och utöver detta kan allvarligt skadade personer och anhöriga till brottsoffer som avlidit på grund av våldsbrott ansöka om ersättning från staten.

Nationella kristelefonlinjen (Országos Kríziskezelo és Információs Telefonszolgálat) kan

 • tillhandahålla omedelbar hjälp till medborgare (främst kvinnor och barn) som befinner sig i en allvarlig krissituation på grund av övergrepp,
 • efter konsultation ordna akut boende på skyddade boenden för behövande personer. De berörda personerna placeras på krishem där de kan bo i 30 dagar. I motiverade fall kan denna period förlängas med ytterligare 30 dagar. Boendet tillhandahålls kostnadsfritt. Som ett led i den vård som ges hjälper krishemmets specialister till att hitta en säker, långsiktig lösning på problemet. De har även kontakt med familjerådgivaren vid relevant tjänst för familjebidrag och barnomsorg.

Rättshjälpstjänsten (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • tillhandahåller juridisk rådgivning i relativt enkla ärenden,
 • och om de lagstadgade villkoren är uppfyllda
 1. tillhandahålls tjänster utanför domstolen (rådgivning, dokumentredigering) kostnadsfritt eller på fördelaktiga villkor,
 2. tillhandahålls representation genom ett målsägandebiträde under domstolsförfaranden och i förfarandet före brottmålsrättegången (när ärendet utreds av den utredande myndigheten eller åklagaren). Om representation genom ett målsägandebiträde tillåts tillhandahålls de faktiska rättsliga tjänsterna av advokater och advokatbyråer som har avtal med rättshjälpstjänsten.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Nedanstående icke-statliga organisationer kan framför allt hjälpa dig med följande:

Välgörenhetsorganisationen Vita ringen (Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület)

 • personlig omsorg efter brottet,
 • gratis rättshjälp,
 • gratis medling,
 • gratis psykologiskt stöd,
 • ekonomiskt stöd till behövande personer (endast om brottet anmäls till polisen),
 • hjälp i andra myndighetsförfaranden,
 • förmedling av stöd från andra organisationer och institutioner.

Den icke-statliga kvinnorättsorganisationen NANE (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):

 • tillhandahållande av information,
 • omedelbar praktisk hjälp till personer i kris (t.ex. placering i härbärgen för kvinnor, underrättande av myndigheter, råd om tänkbara åtgärder och möjligheter),
 • gruppsessioner,
 • rättshjälp (vid behov via juridisk rådgivning).

Ambulanstjänsten ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psykologiskt stöd,
 • rättshjälp.

Organisationen Patent (Patent Egyesület):

 • information och rådgivning
 • bakgrundskonsultation med en psykolog eller socialarbetare,
 • rättshjälp till kvinnor som utsatts för övergrepp, könsbaserat våld och diskriminering.

Stiftelsen Anonyma vägar (Névtelen Utak Alapítvány):

 • skyddat boende,
 • rehabilitering,
 • reintegrering.
Senaste uppdatering: 10/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.