Rättigheter för brottsoffer per land

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Kan jag överklaga domen?

Brottsoffret kan överklaga domen om han eller hon även är en biträdande privat åklagare, en privat åklagare eller en civilrättslig part, eller om det i domen anges att den får överklagas. Den civilrättsliga parten kan överklaga den del i domen där det enskilda anspråket avgörs i sak. Om andra delar av domen rör brottsoffret får han eller hon även överklaga dessa delar.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om en dom i första eller andra instans har överklagats har brottsoffret rätt att närvara vid rättegången och den offentliga förhandling som domstolen i andra eller tredje instans håller, att granska de handlingar som upprättats under förfarandet, att inge ansökningar och invändningar och att uttala sig inför domstolen efter den allmänna åklagarens slutplädering.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Brottsoffers rätt till stöd faller inom ansvarsområdet för justitieministeriets biträdande statssekretariatet för rättvisa och civilrättslagstiftning och justitieministeriets biträdande statssekretariat för hantering av rättskipningsmetoder medan brottsoffers rätt till skydd faller inom inrikesministeriets ansvarsområde.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Domstolen måste delge brottsoffret domen. Av domen går det att utläsa naturen, typen, omfattningen av och innehållet i det straff eller andra åtgärder som den tilltalade dömts till.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Brottsoffret, eller om brottsoffret har avlidit den person som utövar brottsoffrets rättigheter, har rätt att på begäran informeras om

a) den tilltalade släpps ur eller rymmer från häktet,

b) den person som dömts till ett fängelsestraff får villkorlig dom, friges, rymmer eller släpps i förtid,

c) den person som frihetsberövat friges, rymmer eller släpps i förtid,

d) den person som tillfälligt tvångsvårdas skrivs ut eller avviker,

e) den person som tvångsvårdas skrivs ut, avviker utan lov eller beviljas permission,

f) ungdomar som dömts till ungdomsvårdsskola friges tillfälligt eller permanent, avviker från ungdomsvårdsskolan utan lov eller avbryter sin utbildning.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Kriminalvårdsmyndigheten bestämmer när straffet har avtjänats och ombesörjer den intagnes frigivning. Om kriminalvårdsmyndigheten ansöker om villkorlig frigivning av den intagne håller ansvarig domare en förhandling som brottsoffret inte underrättas om och som han eller hon inte får delta i. Brottsoffret får inte uttala sig om och får inte överklaga domstolens beslut om villkorlig frigivning.

Senaste uppdatering: 10/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.