Rättigheter för brottsoffer per land

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Kan jag överklaga domen?

Endast brottsoffer som deltagit i förfarandet som civilrättslig part har rätt att överklaga. Under alla omständigheter är detta begränsat till skyddandet av dina egna intressen.

Enligt lag nr 46/2006 omfattas en civilrättslig part inte längre av den allmänna rätten att överklaga. Du kan endast överklaga till kassationsdomstolen (Corte di Cassazione).

Du kan inge ett överklagande

  • mot aspekter av domen som rör den civilrättsliga talan,
  • mot ett frikännande, men endast beträffande civilrättsliga aspekter av ärendet,
  • mot aspekter av domen som rör din egen rätt till skadestånd och ersättning av kostnader.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om du som brottsoffer deltog som civilrättslig part i den rättegång som ledde fram till den dom som du vill överklaga har du, så snart förhandlingen har inletts, rätt att yttra dig om huruvida överklagandet kan prövas. Detta gäller även i mål där du har ingett ett extraordinärt överklagande mot en dom där gärningsmannen fått strafflindring, om det i en särskild dom erkänns att det är möjligt att begära och erhålla en dom om att gärningsmannen ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

I lagstiftningsdekret nr 9 av den 11 februari 2015 fastställs bestämmelser om genomförande av direktiv 2011/99/EU, som grundas på principen om ömsesidigt erkännande och reglerar den europeiska skyddsordern för att garantera att åtgärder som vidtagits för att skydda en person mot en brottslig gärning vilken kan utgöra en fara för personens liv, fysiska eller psykiska hälsa, värdighet, frihet eller sexuella integritet fortsätter att gälla även om den personen flyttar till en annan medlemsstat. I direktivet anges att en europeisk skyddsorder endast får utfärdas om en skyddsåtgärd tidigare har meddelats i den utfärdande staten varigenom den person som är orsak till fara har ålagts något av följande förbud eller någon av följande restriktioner: ett förbud att beträda vissa orter, platser eller angivna områden där den skyddade personen bor eller som besöks av denne, ett förbud mot eller en föreskrift avseende all sorts kontakt med den skyddade personen, inklusive per telefon, e-post, vanlig post, fax eller på något annat sätt, eller ett förbud mot eller en föreskrift avseende att närma sig den skyddade personen närmare än ett visst fastställt avstånd. Vid mottagande av en europeisk skyddsorder ska den behöriga myndigheten i den verkställande medlemsstaten utan onödigt dröjsmål erkänna ordern och fatta ett beslut om att anta någon av de åtgärder som skulle kunna tillämpas i ett liknande fall enligt medlemsstatens nationella lagstiftning för att säkerställa att den skyddade personen skyddas.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Efter avslutad förhandling utarbetar och undertecknar rättens ordförande domslutet. Dessutom görs en kort sammanfattning av de faktiska och rättsliga skäl som ligger till grund för domen. Domen offentliggörs vid förhandlingen genom att domslutet läses upp. Att läsa upp skälen och domslutet likställs med att meddela domen till de parter som är eller borde vara närvarande vid förhandlingen. Domaren meddelar en fällande dom om det bortom allt rimligt tvivel kan slås fast att den tilltalade är skyldig till brottet. Tillsammans med domen meddelar domaren närmare uppgifter om det straff som utdömts och eventuella skyddsåtgärder (misure di sicurezza). Om den dömde gärningsmannen är insolvent förpliktar domaren hans eller hennes juridiska ombud att betala bötesstraffet. I domen förpliktas den dömde gärningsmannen dessutom att ersätta rättegångskostnaderna. På begäran av den civilrättsliga parten beslutar domaren att domen ska offentliggöras i tidningar. Offentliggörandet ska bekostas av den dömde gärningsmannen, och vid behov även av hans eller hennes juridiska ombud.

Domen ska innehålla

  1. rubriken ”in nome del popolo italiano” [”i det italienska folkets namn”] och en uppgift om vilken domstol som meddelat domen,
  2. gärningsmannens personuppgifter och andra uppgifter som kan identifiera honom eller henne och allmänna uppgifter om andra privata parter i målet,
  3. åtalspunkterna,
  4. en uppgift om parternas inlagor,
  5. en kort förklaring av de faktiska och rättsliga skäl som ligger till grund för avgörandet, den bevisning som avgörandet grundas på och en förklaring till varför domaren anser att de motbevis som lagts fram inte är trovärdiga,
  6. domslutet, med en uppgift om vilka artiklar i lagstiftningen som har tillämpats,
  7. datum och domarens underskrift.

Efter offentliggörandet registreras domen vid domstolens kansli. Om domen inte offentliggörs inom trettio dagar från det att den meddelades (eller om den omfattas av någon annan tidsfrist inom högst 90 dagar från det att den meddelades) underrättas åklagarmyndigheten och de privata parter som har rätt att överklaga domen samt gärningsmannens försvarare när domen avkunnas.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

I artikel 90-b i strafflagen (Codice di procedura penale) fastställs att om du så har begärt måste du vid våldsbrott mot person omgående underrättas om förberedelser inför en frigivning eller om att ett häktningsbeslut löper ut, om den tilltalade rymmer från häktet eller fängelset och om den dömde gärningsmannen avsiktligen underlåter att följa domen.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

I regel rådfrågas inte brottsoffret innan sådana beslut fattas.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.