Rättigheter för brottsoffer per land

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Om en gärningsman döms för ett brott kan målsäganden yrka skadestånd. Enligt italiensk lag kan du få ersättning för den skada du lidit på två sätt.

  • Du kan biträda åtalet mot gärningsmannen som civilrättslig part.
  • Du kan väcka en oberoende civilrättslig talan.

Eftersom lagstiftningen skiljer mellan det straffrättsliga och det civilrättsliga förfarandet är detta de två alternativ du har.

Endast efter en ansökan om att väcka åtal, eller om åtal väcks (vid en förhandling), kan du med bistånd av ditt målsägandebiträde biträda åtalet och framställa ett enskilt anspråk som civilrättslig part. På så sätt blir du part i förfarandet och får full rätt till representation. När brottmålsdomstolen meddelar dom beviljar den dig samtidigt en preliminär ersättning. Denna kan drivas in direkt. Beslutet om det totala och slutliga ersättningsbeloppet hänskjuts till en tvistemålsdomstol och fastställs först efter att brottmålsdomen vunnit laga kraft (res judicata föreligger).

Som alternativ till att framställa ett enskilt anspråk kan du väcka en oberoende civilrättslig talan för att begära ersättning för den skada du lidit på grund av gärningsmannens beteende.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

När domstolen förpliktar gärningsmannen att betala ersättning för skador som denne åsamkat ett brottsoffer som har framställt enskilt anspråk har domstolen tre alternativ. Den kan reglera skadan, fatta ett allmänt beslut om ersättning eller besluta att ett preliminärt belopp ska betalas. 
Det bästa alternativet för målsäganden är om domstolen beslutar om slutreglering av skadan. I så fall kan gärningsmannen underrättas om domen och betalningsföreläggandet (atto di precetto – ett meddelande om betalning som måste utfärdas innan verkställighetsförfarandet inleds). Gärningsmannen förpliktas att betala det belopp han är skyldig, och första steget tas för att kunna vidta indrivningsåtgärder om gärningsmannen underlåter att betala skulden (i så fall bör man alltid göra en preliminär undersökning av vilka tillgångar som anspråket kan riktas mot).

Om det inte uttryckligen angetts att beviljandet av ersättningen var preliminärt verkställbart är verkställigheten beroende av att domen inte upphävs, dvs. att inget överklagande inges inom tidsfristen.

Betalningsföreläggandet kan därför meddelas tillsammans med domen, inklusive i mål där en preliminär ersättning beviljas i domen. Denna ersättning kan dessutom alltid drivas in direkt. Detta är dock inte alltid tillfredsställande för brottsoffret. Om du anser att detta inte är tillräckligt måste du därför väcka en oberoende civilrättslig talan för att fastställa eventuell resterande skada och förplikta gärningsmannen att betala ett annat belopp i skadestånd.

En civilrättslig talan är alltid nödvändig i det tredje tänkbara scenariot, där domstolen endast utfärdar ett allmänt beslut om att gärningsmannen är ersättningsskyldig och inte fastställer något specifikt belopp på grund av att det saknas tillräckliga bevis för att fastställa ett visst belopp.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Med stöd av direktiv 2004/80/EG, som genomförts i Italien genom ovannämnda bestämmelser, måste staten garantera medborgare och icke-medborgare som utsatts för uppsåtliga våldsbrott (mord, uppsåtlig grov misshandel, våldtäkt) som begåtts i Italien rättvis och lämplig ersättning varje gång gärningsmannen inte har identifierats eller lagförts, eller saknar ekonomiska medel för att ersätta brottsoffret för den skada som gärningsmannen har åsamkat brottsoffret, eller om offret har avlidit, för att ersätta offrets familj.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

(Se ovan)

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Om gärningsmannen förklaras oskyldig i ett brottmål hindrar detta inte dig från möjligheten att väcka en skadeståndstalan i en tvistemålsdomstol, såvida du inte har avsagt dig denna rätt genom att framställa enskilt anspråk som civilrättslig part i brottmålet.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Om du framställt enskilt anspråk som civilrättslig part i ett brottmål avgör domstolen även de civilrättsliga aspekterna av målet när den meddelar sin dom, i enlighet med artikel 533 c.p.p. Om det är styrkt att du lidit skada till följd av brottet (an debeatur) men inte hur mycket (quantum debeatur), meddelar domstolen ett allmänt beslut om den civilrättsliga ansvarsskyldigheten och hänvisar parterna till en tvistemålsdomstol för att fastställa ersättningsbeloppet (artikel 539 c.p.p.). En civilrättslig part kan emellertid begära att domstolen ska besluta om en preliminär ersättning, inom ramen för den skada som redan styrkts. I det preliminära beslutet förpliktas gärningsmannen och hans eller hennes civilrättsliga ombud att i förskott betala ett belopp i ersättning, innan det definitiva beloppet har fastställts. Beloppet kan omgående drivas in. Detta instrument kan på din specifika begäran användas för att motivera ett beslut där gärningsmannen åläggs att betala ett preliminärt belopp, om domstolen anser att det redan finns konkreta bevis på ansvarsskyldighet. Detta belopp begränsas till det belopp som beviljats i preliminär ersättning. Till och med i straffrättsliga förfaranden gäller att ”det inte är nödvändigt att vid beräkningen av det preliminära beloppet åberopa bevis till stöd för det yrkade skadeståndet, utan det räcker att det är styrkt att en sådan skada uppkom, upp till det beviljade beloppet” (kassationsdomstolen, avdelningen för brottmål, nr 12634/2001).

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.