Rättigheter för brottsoffer per land

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Efter din första kontakt med åklagarmyndigheten ges du, på ett språk som du förstår, information om lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar, vårdboenden, härbärgen och skyddade boenden. Om det finns minderåriga bland brottsoffren måste ungdomsdomstolen informeras så att den kan bedöma situationen och skyddsåtgärderna. På din begäran är de brottsbekämpande myndigheterna skyldiga att sörja för att du får kontakt med följande organisationer:

 • tjänster för stöd till brottsoffer
 • myndigheter specialiserade på rättsligt stöd
 • advokatsamfund (Consigli dell’Ordine)
 • icke-statliga organisationer
 • rättsliga kliniker – rättsmedicinska avdelningar
 • statliga myndigheter som ger rättsligt stöd (justitieministeriet, inrikesministeriet)

Organisationer för stöd till brottsoffer

icke-statliga organisationer – organisationer som ger rättsligt stöd till brottsoffer

 1. fackförbund: italienska centralorganisationen för löntagare (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL) – italienska centralorganisationen för fackföreningar (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CISL) – italienska fackliga centralorganisationen (Unione Italiana del Lavoro, UIL)
 2. Libera association [organisation som bekämpar maffian] – 0832 683429–683430
 3. kvinnojouren i Rom – 06 6840 172006
 4. konsumentorganisationer
 5. nationella nätverk av föreningar för äldres rättigheter (Associazioni per i Diritti degli Anziani, ADA) – 06 48907327
 6. Dafnenätverket (stöd till personer som utsatts för våldsbrott) – 011 5683686

Hjälplinje för personer som utsatts för människohandel – 800 290 290

Hjälplinje för personer som utsatts för våld – 1522

Hjälplinje för personer som utsatts för diskriminering – 800 90 10 10

Hjälplinje för personer som utsatts för könsstympning – 800 300 558

Hjälplinje för personer som utsatts för terrorism och organiserad brottslighet – 06.46548373 – 06.46548374 – 06.46548375

Hjälplinje för personer som utsatts för maffiarelaterade brott – 800 191 000

Hjälplinje för personer som utsatts för utpressning och ocker – 800-999-000

Hjälplinje på alla språk för att anmäla fall av diskriminering och rasism – 800 90 10 10

Nödhjälplinje för minderåriga – 114

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja, stöd till brottsoffer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Våldsbrott kan få traumatiska effekter för offret, och om du har utsatts för ett sådant brott kan du få hjälp av olika tjänster som tillhandahålls av den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten (Azienda Sanitaria Locale, ASL), t.ex. familjerådgivningscentrum (consultorio familiare), och av kommunen (socialtjänsten). Om det finns minderåriga bland brottsoffren måste ungdomsdomstolen informeras så att den kan bedöma situationen och skyddsåtgärderna. På din begäran är polismyndigheterna (karabinjärkåren (Carabinieri), den statliga polisen, den kommunala polisen etc.) skyldiga att när som helst sörja för att du får kontakt med följande organisationer: Vissa härbärgen med skyddade boenden där du i svåra fall kan få bo för att slippa ifrån ytterligare våld. För att få information om och/eller komma i kontakt med härbärgen i ditt område kan du ringa gratisnumret 1522, som drivs av det italienska justitieministeriet. Om du har personliga svårigheter kan du även begära stöd från en stödperson (Amministratore di Sostegno). Sådana arbetar under ledning av tvistemålsdomstolens avdelning för förmyndarskap och är ansvariga för att kostnadsfritt hjälpa enskilda personer som befinner sig i svårigheter att tillgodose sina grundläggande behov. Detta inbegriper även personer som tillfälligt befinner sig i svårigheter. Du kan rikta en begäran direkt till tvistemålsdomstolen eller förklara dina svårigheter för socialtjänsten i din kommun, som sedan kan informera åklagarmyndighetens kontor för civilrättsliga frågor. Detta kan besluta om åtgärder till förmån för dig.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Icke-statliga organisationer ger olika typer av stöd, inbegripet psykologstöd, tillfälligt boende på t.ex. härbärgen, rättsligt stöd och juridisk rådgivning, materiellt stöd, stöd för att tillgodose grundläggande behov etc.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.