Rättigheter för brottsoffer per land

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

När åklagarmyndigheten och avdelningen för brottsutredningar underrättas om att du har utsatts för ett brott är de skyldiga att informera dig om att du har rätt till ett målsägandebiträde som kan tillvarata dina intressen, och att du har rätt till rättshjälp från den italienska staten (artikel 101 i den italienska straffprocesslagen (Codice di procedura penale eller c.p.p.).

Efter den första kontakten med åklagarmyndigheten informeras du om följande, på ett språk som du förstår:

 • Hur du gör för att göra en anmälan eller inge ett klagomål, vilken roll du kommer att spela under utredningen och rättegången, din rätt att få veta när och var rättegången kommer att hållas och åtalspunkterna mot den tilltalade. Om du deltar i rättegången som civilrättslig part informeras du dessutom om din rätt att underrättas om domen, inklusive en sammanfattning av densamma.
 • Din rätt till juridisk rådgivning och rättshjälp från den italienska staten.
 • Hur du gör för att utöva din rätt till tolkning och översättning av handlingar i målet.
 • Eventuella skyddsåtgärder som du kan få tillgång till.
 • Dina lagstadgade rättigheter om du bor i en annan EU-medlemsstat än den stat där brottet begicks.
 • Hur eventuella kostnader som uppkommit till följd av din medverkan i det straffrättsliga förfarandet kommer att ersättas.
 • Möjligheten att begära skadestånd för den skada du lidit till följd av brottet.
 • Möjligheten att lösa tvisten genom att dra tillbaka din anmälan eller genom medling.
 • Vilka rättigheter du har i förfaranden där den tilltalade begär prövning med prövotid eller när förseelsen är så ringa att den inte leder till någon påföljd.
 • Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar, vårdboenden, härbärgen och skyddade boenden.

(Artikel 90-a c.p.p.)

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du inte talar eller förstår italienska har du rätt att använda ett språk som du förstår när du gör en anmälan eller inger ett klagomål till åklagarkontoret vid den lokala underrätten (tribunale). På samma sätt har du rätt att på begäran få bekräftelsen på att din anmälan eller ditt klagomål har tagits emot översatt till ett språk som du förstår (artikel 107-b i riktlinjerna för genomförandet av straffprocesslagen (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale eller disp.att.).

Om du är medborgare i eller har hemvist i Italien skickar åklagaren anmälningar eller klagomål som rör brott som begåtts i en annan EU-medlemsstat till den allmänna åklagaren vid appellationsdomstolen (Corte di appello), så att han eller hon kan vidarebefordra dem till behörig rättslig myndighet (artikel 108-b disp.att.).

Se även

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Efter den första kontakten med åklagarmyndigheten informeras du om följande, på ett språk som du förstår:

 • Din rätt att informeras om ärendets gång och om införande i det officiella registret över anmälda brott.
 • Din rätt att informeras om en begäran om förhandling inom stängda dörrar.
 • Hur du kan klaga om dina rättigheter kränks.
 • Från vilka myndigheter du kan få information om ditt ärende.
 • Hur eventuella kostnader som uppkommit till följd av din medverkan i det straffrättsliga förfarandet kommer att ersättas.

I förfaranden som rör våldsbrott informerar avdelningen för brottsutredningar omedelbart dig om gärningsmannen friges eller häktningstiden löper ut, om du har begärt att få sådan information. På samma sätt informeras du i god tid om gärningsmannen flyr från häktet eller fängelset eller medvetet underlåter att följa ett häktningsbeslut, såvida inte detta skulle utsätta gärningsmannen för en påtaglig risk (artikel 90-b c.p.p.).

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Åklagarmyndigheten utser en översättare när en handling behöver översättas till ett främmande språk eller till en svårbegriplig dialekt. Om du vill eller måste uttala dig och inte talar italienska utser åklagarmyndigheten dessutom en tolk. Uttalandet kan även göras skriftligen och föras till anmälan, tillsammans med översättarens översättning.

Om du inte talar eller förstår italienska och ditt vittnesmål är nödvändigt, och i ärenden där du vill delta i en förhandling och har begärt tolkhjälp, utser åklagarmyndigheten en tolk. Vid behov kan åklagarmyndigheten även utse en tolk på eget initiativ.

I förekommande fall kan tolkhjälpen även ske på distans, förutsatt att tolken inte måste vara fysiskt närvarande för att du ska kunna utöva dina rättigheter eller helt och hållet förstå förfarandet.

Om du inte talar eller förstår italienska har du rätt till kostnadsfri översättning av handlingar eller delar av handlingar som innehåller uppgifter som rör utövandet av dina rättigheter. Översättningarna kan ges muntligen eller i form av en skriftlig sammanfattning, om åklagarmyndigheten inte anser att detta skulle påverka dina rättigheter (artikel 143-a c.p.p.).

Om du inte talar eller förstår italienska har du rätt att använda ett språk som du förstår när du gör en anmälan eller inger ett klagomål till åklagarkontoret vid den lokala underrätten. På samma sätt har du rätt att på begäran få bekräftelsen på att din anmälan eller ditt klagomål har tagits emot översatt till ett språk som du förstår (artikel 107-b i riktlinjerna för genomförandet av straffprocesslagen).

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Åklagarmyndigheten utser en översättare när en handling behöver översättas till ett främmande språk eller till en svårbegriplig dialekt. Om du vill eller måste uttala dig och inte talar italienska utser åklagarmyndigheten dessutom en tolk. 

Om du är minderårig och det råder osäkerhet kring din ålder kan domaren begära ett sakkunnigutlåtande. Detta kan även ske på eget initiativ (i tveksamma fall antas du vara minderårig vid tillämpningen av procedurregler). Samma sakkunnigutlåtande kan även användas för att fastställa huruvida du har en funktionsnedsättning.

Artikel 351.1-b c.p.p.

I förfaranden som rör brott som omfattas av artiklarna 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-c.1, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-c, 609-d, 609-g, 609-j och 612-a i den italienska strafflagen måste avdelningen för brottsutredningar, om den behöver höra minderåriga, ta hjälp av en kvalificerad psykolog eller barnpsykiatriker som åklagarmyndigheten har utsett. Detsamma gäller om vuxna som befinner sig i en särskilt utsatt situation måste höras. Om personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation hörs garanteras att dessa slipper att ha kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt för utredningen.

Artikel 362-a c.p.p.

I förfaranden som rör brott som omfattas av artikel 351.1-b måste åklagarmyndigheten ta hjälp av en expert inom psykologi eller psykiatri när den hör minderåriga. Detsamma gäller om vuxna som befinner sig i en särskilt utsatt situation måste höras. Om personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation hörs garanteras att dessa slipper att ha kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt för utredningen.

Artikel 498.4–4-c c.p.p.

4. Vittnesförhör med minderåriga, inklusive parternas frågor och invändningar, ska genomföras av rättens ordförande. Vid förhöret får rättens ordförande ta hjälp av den minderåriges föräldrar eller en kvalificerad barnpsykolog. Om rättens ordförande efter att ha hört parterna kommer fram till att den minderårige skulle klara direkta frågor från parterna beslutar han eller hon att vittnesförhöret ska genomföras på det sätt som anges i föregående avsnitt. Beslutet kan återkallas under utfrågningen.

4-a. På en parts begäran, eller om rättens ordförande anser att det är nödvändigt, tillämpas förfarandet i artikel 398.5-a.

4-b. I förfaranden som rör brott som omfattas av artiklarna 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-b, 609-c, 609-g och 612-a i den italienska strafflagen förhörs brottsoffer som är minderåriga eller vuxna med en psykisk sjukdom, på deras egen eller deras målsägandebiträdes begäran, med hjälp av spegelglas och ett snabbtelefonsystem.

4-c. Utan att det påverkar föregående avsnitt förordnar domaren att skyddsåtgärder ska vidtas om brottsoffret befinner sig i en särskild utsatt situation och behöver förhöras, och brottsoffret eller hans eller hennes målsägandebiträde har begärt detta.

Artikel 398.5-c c.p.p.
Utan att det påverkar avsnitt 5-b ska bestämmelserna i artikel 498.4-c tillämpas om brottsoffret befinner sig i en särskild utsatt situation och behöver förhöras.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Stöd till brottsoffer ges av hälso- och sjukvården i regionen, av vårdboenden, härbärgen och skyddade boenden och av andra inrättningar som drivs av lokala och regionala organisationer. Många regioner har ett nät av organ som lokala organisationer, åklagarkontor, distriktsdomstolar och hälso- och sjukvårdsinrättningar som ger kostnadsfritt stöd till alla former av brottsoffer.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Ja. Framför allt om du har utsatts för vissa typer av brott (t.ex. människohandel, våld inom familjen, våldtäkt) finns det etablerade organisationer som har kontakt med de brottsbekämpande myndigheterna och ger dig information om härbärgen eller vårdboenden där du kan få hjälp.

Hur skyddas min personliga integritet?

Om du befinner sig i en särskilt utsatt situation garanteras att du, om du måste höras, slipper ha kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt för utredningen.

Lagstiftningsdekret nr 196 av den 30 juni 2003 (lagen om skydd av personuppgifter) innehåller dessutom särskilda bestämmelser om behandling av domstolsuppgifter. Syftet är att skydda sådana uppgifters sekretess och säkerhet. Så snart du som brottsoffer blir målsägande i ett straffrättsligt förfarande blir du dessutom skyldig att vittna i domstol. Lagen innehåller bestämmelser om hur detta ska ske, så att du ska slippa upprepa ditt vittnesmål flera gånger (förberedande förhandling – incidente probatorio) och bestämmelser som skyddar din rätt att som brottsoffer slippa ha kontakt med den misstänkte gärningsmannen/den tilltalade. Om du är under 18 år får din bild eller ditt namn inte publiceras i tidningar. Den sistnämnda punkten gäller även brottsoffer som är över 18 år. Syftet med detta är att förhindra att dina personuppgifter och information som skulle kunna röja din identitet sprids.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Du behöver inte ha anmält ett brott för att få tillgång till brottsofferstödet.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

I vissa situationer som anges i lag (artiklarna 273 och 274 c.p.p.), bland annat vid den fara som du som målsägande kan befinna dig i (framför allt på grund av att det är tänkbart att gärningsmannen kommer att fortsätta att begå nya brott) kan de rättsliga myndigheterna besluta att övervakningsåtgärder ska vidtas mot gärningsmannen. Han eller hon kan t.ex. nekas tillträde till det gemensamma hemmet, inte få besöka platser du ofta vistas på och förbjudas att bo på vissa platser. Vid brott mot dessa bestämmelser placeras gärningsmannen i husarrest eller häkte.

Du har rätt att informeras om ansökningar om att återkalla eller ersätta övervakningsåtgärderna mot gärningsmannen. Om sådana ansökningar inges har du dessutom rätt att inom två dagar invända mot eller meddela hur du ställer dig till ansökan (artikel 299 c.p.p.). Du har rätt att informeras om domstolsbeslut om att ändra, återkalla eller ersätta övervakningsåtgärderna mot den misstänkte.

Framför allt om du är särskilt utsatt, minderårig eller har utsatts för vissa brott kan det fattas beslut om ytterligare skyddsåtgärder. Det rör sig särskilt om följande åtgärder:

 • Om du befinner dig i en särskilt utsatt situation garanteras att du, om du måste höras, slipper ha kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt.
 • Om du är minderårig och avdelningen för brottsutredningar behöver höra dig måste den ta hjälp av en kvalificerad psykolog eller barnpsykiatriker som åklagarmyndigheten har utsett (artikel 351.1-b c.p.p.).
 • Om du är minderårig och åklagarmyndigheten behöver höra dig måste den ta hjälp av en kvalificerad psykolog eller barnpsykiatriker. Om du befinner sig i en särskilt utsatt situation garanteras att du, om du måste höras, inte behöver ha någon kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt för utredningen (artikel 362.1-a c.p.p.).
 • Förhör med minderåriga genomförs av rättens ordförande, och han eller hon får ta hjälp av den minderåriges föräldrar eller av en kvalificerad barnpsykolog (artikel 498 c.p.p.).
 • Om en part så begär, eller om rättens ordförande anser att det behövs, får domstolen, om en av de parter som ska vittna är minderårig, utfärda ett beslut om tid, plats och särskilda förfaranden för den förberedande förhandlingen, om detta är lämpligt och nödvändigt för att skydda de berörda personerna. Förhandlingen kan hållas någon annanstans än på underrätten. Rätten kan även använda sig av särskilda lokaler, eller om sådana inte är tillgängliga, av vittnets hem.
 • Vittnesmål ska spelas in i sin helhet med hjälp av fonografisk eller audiovisuell utrustning. Om inspelningsutrustning eller teknisk personal saknas ska sakkunnigutlåtanden eller tekniska konsulttjänster tillhandahållas.
 • Vid våldsbrott får brottsoffer som är minderåriga eller vuxna som lider av en psykisk sjukdom på sin egen eller sitt målsägandebiträdes begäran vittna med hjälp av spegelglas och ett snabbtelefonsystem.

Vem kan ge mig skydd?

(Se ovan)

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Vid ett särskilt skyddsbehov måste det enligt lag göras en individuell bedömning av om och i vilken utsträckning brottsoffer skulle gynnas av särskilda åtgärder under förfarandet. Särskild hänsyn tas om du är minderårig och/eller särskilt utsatt. Det ankommer på domaren att avgöra huruvida du ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder under det straffrättsliga förfarandet. Under utredningen måste förhören med dig ske på lämpliga platser och genomföras av kvalificerade yrkesutövare. Om det finns minderåriga bland brottsoffren måste ungdomsdomstolen informeras så att den kan bedöma situationen och skyddsåtgärderna. För att skydda dig mot ytterligare brott kan underrätten begränsa gärningsmannens frihet (fängsligt förvar, förbud att besöka platser som du ofta vistas på, kontaktförbud i gemensam bostad). Du måste underrättas om att sådana sådan åtgärder vidtagits (artikel 282-c c.p.p.). Du kan även begära att domaren vid beslutet om kontaktförbud i gemensam bostad eller vid ett senare tillfälle även förpliktar gärningsmannen att betala underhållsbidrag (artikel 282-a c.p.p.). Relevant regionalt polishögkvarter (Questura) har ett kontor som har liknande befogenheter.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Brottsoffer som utsatts för våldsbrott har rätt att vittna under skydd om de är minderåriga eller befinner sig i en särskilt utsatt situation. Framför allt kan man vidta åtgärder för att se till att du slipper komma i kontakt med gärningsmannen under utredningen eller rättegången. Om du är särskilt utsatt kan ditt vittnesmål dessutom spelas in med hjälp av audiovisuell utrustning, även när detta inte är absolut nödvändigt.

Riktlinjer för separat prövning 
(Artikel 413 c.p.p.): Ansökan från den misstänkte gärningsmannen eller brottsoffret

 1. Den misstänkte gärningsmannen eller brottsoffret kan ansöka hos den allmänna åklagaren om ett beslut om separat prövning enligt artikel 412.1 (om åklagarmyndigheten inte vill väcka åtal eller inte begär att utredningen ska läggas ned inom den lagstadgade fristen eller efter den förlängning av denna som domaren har fastställt).
 2. Om det fattas beslut om separat prövning genomför den allmänna åklagaren förundersökningen och gör eventuella yrkanden inom trettio dagar från ingivandet av ansökan, i enlighet med artikel 412.1.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Förutom på grund av sin ålder, fysiska funktionsnedsättning eller psykiska problem kan ett brottsoffer anses befinna sig i en särskilt utsatt situation på grund av typen av brott, och förfarandet och omständigheterna i det aktuella fallet. För att bedöma utsattheten tas hänsyn till huruvida ärendet rör ett våldsbrott mot en person eller ett hatbrott, om det rör sig om organiserad brottslighet eller terrorism, inklusive på internationell nivå, eller människohandel, om brottet begicks till följd av diskriminering och om offret är känslomässigt, psykiskt eller ekonomiskt beroende av gärningsmannen (artikel 90 c c.p.p).

Om du befinner dig i en särskilt utsatt situation är det tillåtet att spela in ditt vittnesmål med hjälp av audiovisuell utrustning även där detta inte är absolut nödvändigt.

BEVISKRAV I SPECIFIKA FALL – I mål som rör brott som våld mot familjemedlemmar och partner, förslavning eller slaveri, barnprostitution, barnpornografi, virtuell pornografi, barnsexturism, människohandel, köp och försäljning av slavar, våldtäkt, grova brott på grund av försvårande omständigheter, sexuellt utnyttjande av minderårig, gruppvåldtäkt, kontaktsökning med barn i sexuellt syfte och stalkning – och om du är särskilt utsatt och ombeds vittna, och redan har vittnat under den förberedande förhandlingen eller i ett korsförhör med den person som vittnesmålet ska användas mot, eller om det finns en skriftlig kopia på ditt vittnesmål – är du endast skyldig att vittna om vittnesmålet rör andra fakta och omständigheter än sådana som tidigare har tagits upp, eller om domaren eller en av parterna anser att särskilda krav gör vittnesmålet nödvändigt.

SAMMANFATTANDE BEVISNING – Om avdelningen för brottsutredningar anser att det behövs sammanfattande bevisning från ett offer som befinner sig i en särskilt utsatt situation måste avdelningen ta hjälp av en kvalificerad psykolog eller barnpsykiatriker som åklagarmyndigheten har utsett. Detta gäller även om personen i fråga är över 18 år. Om sammanfattande bevisning måste tas upp av särskilt utsatta personer garanteras att dessa inte behöver ha någon kontakt med den person som utreds och inte vid upprepade tillfällen kommer att kallas att vittna, om inte detta visar sig vara absolut nödvändigt för utredningen (artikel 351.1-b).

BEVISUPPTAGNING – Om åklagarmyndigheten anser att det behövs sammanfattande bevisning från ett offer som befinner sig i en särskilt utsatt situation måste den ta hjälp av en kvalificerad psykolog eller barnpsykiatriker som åklagarmyndigheten har utsett. Detta gäller även om personen i fråga är över 18 år. Om personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation hörs garanteras att dessa inte behöver ha någon kontakt med den person som utreds och inte kommer att tvingas vittna flera gånger, om inte detta visar sig absolut nödvändigt för utredningen (artikel 362.1-a).

VITTNESFÖRHÖR: Ditt vittnesförhör, inklusive frågor och motyrkanden från parterna, genomförs av rättens ordförande. Vid vittnesförhöret får rättens ordförande ta hjälp av dina föräldrar eller en kvalificerad barnpsykolog. Om rättens ordförande efter att ha hört parterna anser att du skulle klara direkta frågor beslutar han eller hon att förhöret ska genomföras på det sätt som anges i de föregående avsnitten. Beslutet kan återkallas under utfrågningen (artikel 498 c.p.p.).

På en parts begäran, eller om rättens ordförande anser att det är nödvändigt, tillämpas förfarandet i artikel 398.5-a (bevisupptagning vid förberedande förhandling, se nedan).

BEVISUPPTAGNING VID FÖRBEREDANDE FÖRHANDLING – (artikel 398.5-a). På en parts begäran, eller om rättens ordförande anser att det är nödvändigt, ska följande förfarande tillämpas: i mål som rör brott som våld mot familjemedlemmar och partner, förslavning eller slaveri, barnprostitution, barnpornografi, virtuell pornografi, barnsexturism, människohandel, köp och försäljning av slavar, våldtäkt, grova brott på grund av försvårande omständigheter, sexuellt utnyttjande av minderårig, gruppvåldtäkt, kontaktsökning med barn i sexuellt syfte eller stalkning får domstolen, om vuxna i en särskilt utsatt situation befinner sig bland dem som ska vittna, utfärda ett beslut om tid, plats och särskilda förfaranden för vittnesförhandlingen, om detta är nödvändigt och lämpligt för att skydda de berörda personerna. Förhandlingen kan hållas någon annanstans än på underrätten. Rätten kan även använda sig av särskilda lokaler, eller om sådana inte är tillgängliga, av vittnets hem. Vittnesmål ska spelas in i sin helhet med hjälp av fonografisk eller audiovisuell utrustning. Om inspelningsutrustning eller teknisk personal saknas ska sakkunnigutlåtanden eller tekniska konsulttjänster tillhandahållas. En skriftlig sammanfattning av förhöret görs också. Tillgång till en transkription av inspelningen ges endast på parternas begäran.

Om du befinner dig i en särskilt utsatt situation och det är nödvändigt att förhöra dig kan domaren, på din eller ditt målsägandebiträdes begäran, besluta att skyddsåtgärder ska vidtas (artikel 498.4-c c.p.p.).

I förfaranden som rör ovannämnda brott får åklagarmyndigheten, inklusive på din eller den brottsmisstänktes begäran, be dig vittna vid den förberedande förhandlingen, även i mål där det inte är obligatoriskt. Om du befinner sig i en särskilt utsatt situation får åklagarmyndigheten, inklusive på din eller den brottsmisstänktes begäran, be dig vittna vid den förberedande förhandlingen (artikel 392 c.p.p).

Bevisupptagning som kräver att brottsoffer som befinner sig i en särskilt utsatt situation deltar kan genomföras via förfarandet med förberedande förhandling, ett instrument som bland annat syftar till att förhindra att du lider ytterligare skada (utsätts för nya brott) till följd av att hela tiden behöva medverka i rättsprocessen.

RÄTTSHJÄLP – Om du har utsatts för brott som våld mot familjemedlemmar och partner, kvinnlig könsstympning, våldtäkt, sexuellt utnyttjande av minderårig, gruppvåldtäkt, kontaktsökning med barn i sexuellt syfte och stalkning har du alltid rätt till gratis rättshjälp, även om din inkomst är högre än den lagstadgade gränsen för att ha rätt till sådan hjälp. Om du är minderårig gäller samma sak om du har utsatts för brott som förslavning eller slaveri, barnprostitution, människohandel med barn, sexturism, människohandel, köp och försäljning av slavar och korruption av minderåriga.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

(Se ovan)

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om brottsoffret har avlidit utövar brottsoffrets närmast anhöriga brottsoffrets lagstadgade rättigheter.

(Artikel 90.3 c.p.p.)

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

(Se ovan)

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Medling i brottmål grundas på lagstiftningsdekret nr 274/2000, som ger brottsoffer rätt att väcka direkt talan mot gärningsmannen för att yrka skadestånd för att deras intressen har skadats. Denna befogenhet kan endast utövas vid brott där du kan inge ett klagomål (mindre förseelser).

För att kunna inleda och genomföra medling i brottmål krävs parternas samtycke för att man ska kunna nå en uppgörelse. Under hela förfarandet måste fredsdomaren så långt det går arbeta för att parterna ska förlikas. Brott som omfattas av fredsdomarens behörighet och som lämpar sig för medling är ärekränkning i tal eller skrift, överfall, misshandel, mindre personskador, vandalism.

Parter i ett brottmål och deras ombud kan dessutom ansöka om medling direkt hos medlingskontoret. Som skäl kan anföras den alternativa definitionen av ett straffrättsligt förfarandet inom ramen för en fredsdomares behörighet i enlighet med artikel 35 i lagstiftningsdekret nr 274/2000, eller att det meddelats ett beslut om att ingen kan hållas ansvarig för brottet på grund av de kompensationsåtgärder som gärningsmannen har vidtagit.

För brott där ett klagomål kan inges kan du ansöka om att den misstänkta gärningsmannen ska kallas att inställa sig hos en fredsdomare. Ansökan ska vara undertecknad av dig som brottsoffer eller av ditt juridiska ombud, eller av ditt målsägandebiträde. Din namnunderskrift bestyrks av ditt målsägandebiträde. Om du är under 14 år, psykiskt sjuk eller har funktionsnedsättning ska ansökan undertecknas av din förälder, förmyndare, begränsad förmyndare eller särskild förmyndare. Att inge ansökan har samma effekt som att inge ett klagomål (artikel 21).

En sådan ansökan måste först skickas till åklagarmyndighetens kansli. Sökanden inger sedan ansökan till den lokala fredsdomarens kansli inom tre månader från anmälan av brottet, tillsammans med bevis på att ansökan skickats till åklagarmyndigheten. Om du redan har ingett ett klagomål om samma händelse måste du ange detta i ansökan, bifoga en kopia av klagomålet och lämna ytterligare en kopia till åklagarmyndighetens sekretariat. I så fall beslutar fredsdomstolen att originalhandlingen ska överlämnas till honom eller henne (artikel 22).

Om du vill delta i förfarandet som civilrättslig part måste du anmäla detta när ansökan inges. I annat fall är denna rätt förverkad. Det motiverade skadeståndsyrkande som ansökan innehåller kan i princip likställas med att delta i ett förfarande som civilrättslig part (artikel 23).

Ansökan kan inte prövas

 1. om den inges för sent,
 2. om den rör andra ärenden än de föreskrivna,
 3. om den inte innehåller den information som krävs eller om den inte är undertecknad,
 4. om beskrivningen av händelsen eller angivandet av beviskällor är otillräckligt,
 5. om det saknas bevis för att åklagarmyndigheten har informerats.

Yrkanden från åklagarmyndigheten (artikel 25): Inom tio dagar från det att ansökan ingavs ska åklagarmyndigheten överlämna sina yrkanden till fredsdomarens kansli. Om åklagarmyndigheten anser att ansökan inte kan prövas, eller att den är uppenbart ogrundad, eller har överlämnats till en fredsdomare som inte är behörig i den regionen, godtar inte åklagarmyndigheten stämningsansökan eller fastställer eller ändrar åtalspunkterna i överklagandet.

När fristen har löpt ut går fredsdomaren vidare med handläggningen även om åklagarmyndigheten inte har ingett några yrkanden. Om fredsdomaren inte anser att ansökan inte kan prövas, eller är uppenbart ogrundad, utan omfattas av fredsdomarens behörighet kallar fredsdomaren parterna att inställa sig till en förhandling inom 20 dagar från det att ansökan ingavs.

En ansökan som inges av en av flera målsägande hindrar inte de övriga målsägandena från att delta i förfarandet, med biträde av sina målsägandebiträden och med samma rättigheter som huvudmålsäganden. Målsägandena kan ansluta sig till den civilrättsliga talan innan förhandlingen förklaras öppnad. Om de målsägande som vederbörligen delgavs beslutet inte närvarar vid förhandlingen kan detta likställas med att avsäga sig rätten att inge ett klagomål, eller att dra tillbaka klagomålet, om detta redan har ingetts.

Förhandling vid domstolen: Minst sju dagar före datumet för förhandlingen vid domstolen ska åklagarmyndigheten eller du som målsägande inge stämningsansökan och relevant information till fredsdomstolens kansli.

Om det rör sig om ett brott där ett klagomål kan inges ska domaren arbeta för att parterna ska förlikas. Om det skulle gynna möjligheterna till förlikning får domaren i så fall skjuta upp förhandlingen i två månader och vid behov även använda offentliga eller privata medlingscentrum eller medlingsorgan i regionen. I vilket fall som helst kan uttalanden som parterna gör under förlikningen inte användas vid överläggningarna (artikel 29).

Om en uppgörelse nås ska det upprättas en rapport som bekräftar att klagomålet har dragits tillbaka eller att brottsoffret avstår från att inge en stämningsansökan och att detta godtas. Att avstå från att inge en stämningsansökan har samma effekt som att dra tillbaka klagomålet.

Medling kan resultera i att klagomålet dras tillbaka. Detta resulterar i sin tur i att ärendet läggs ned eftersom det saknas orsak att gå vidare. Eftersom en lyckad medling kan leda till ersättning för den skada som brottet orsakat kan medlingen resultera i att ingen hålls ansvarig för brottet på grund av den ersättning som gärningsmannen betalat före förhandlingen vid domstolen eller på grund av att det rör sig om en mindre förseelse.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Du hittar bestämmelser om skydd för brottsoffer i straffprocesslagen, i lagstiftningsdekret nr 212 av den 15 december 2015, om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter, stöd till brottsoffer och skydd av brottsoffer, i lagstiftningsdekret nr 204 av den 9 november 2007, ilagstiftningsdekret nr 222 av den 23 december 2008 (om genomförande av lagstiftningsdekret nr 204/2007), i artikel 11 i lag nr 122 av den 7 juli 2016 – europeisk lag 2015-2016 (om ersättning till personer som utsatts för våldsbrott) och i en rad andra bestämmelser som rör personer som utsatts för bestämda typer av brott.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.