Rättigheter för brottsoffer per land

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Kan jag överklaga domen?

Alla slutliga domar vinner laga kraft så snart de har meddelats. Det betyder att de betraktas som sanna så länge de inte upphävs av ett rättsmedel som föreskrivs i lag. Normalt sett fattar domaren straff- och civilrättsliga beslut i samma dom.

På grund av rätten till en rättvis rättegång gäller den lagakraftvunna domen endast dem som varit part i brottmålet och de delar av beslutet för vilka dessa parter har kunnat lägga fram sin sak. Som brottsoffer kan du bara överklaga om du har varit part i målet och deltagit som civilrättslig part.

Som sådan kan du överklaga, men enbart i fråga om dina civilrättsliga intressen och om du har ett intresse av att agera, till exempel om domstolen har avslagit ditt krav på ersättning eller om du anser att det utdömda beloppet är för litet.

Du kan alltså inte överklaga bara för att du inte håller med om domen eller för att rätten frikänt den svarande. Det är bara åklagaren som får överklaga utifrån den straffrättsliga aspekten av förfarandet.

Rådgör med din advokat för att avgöra om det är lämpligt att överklaga. Om din advokat bekräftar att det är lämpligt måste överklagan lämnas in inom 40 dagar till registratorn vid den domstol som har utfärdat domen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

När domen har meddelats kan du få en kopia av den.

Du kan också överklaga, men enbart om du har varit part i målet och deltagit som civilrättslig part och enbart i fråga om dina civilrättsliga intressen (se punkt 1).

Om en villkorlig frigivning planeras kan du meddela den åklagare som ansvarar för att verkställa domen att du invänder mot den.

Du kan fortfarande företrädas av en advokat.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Som civilrättslig part har du rätt till rättshjälp i fråga om allt som rör domens verkställande.

Som offer för ett uppsåtligt brott som har lett till kroppsskada kan du under vissa omständigheter ansöka hos justitieministeriet om ersättning från staten, om du inte kan få ersättning från gärningsmannen.

Polisen och rättsväsendet är skyldiga att erbjuda dig brottsofferskydd. Alla beslut om villkorlig frigivning av en dömd person får ske på särskilda villkor som framför allt handlar om att skydda både samhället och offret.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Du har rätt att på begäran få information om alla slutliga domar i åtalet.

När det gäller gärningsmannens dom är det viktigt att komma ihåg att domen, utan att återge villkoren, måste innehålla uppgifter om de lagbestämmelser som tillämpas, de omständigheter som utgör det brott som svaranden är åtalad för eller den dom eller de domar som fälls (artikel 195 i lagen om regler för rättegång i brottmål). Om du har andra frågor om domarnas verkställighet kan du kontakta tjänsten för domars verkställighet hos åklagaren.

I Luxemburg kommer en person som har dömts i sista instans sitter av sitt straff i fängelset i Schrassig eller i Givenich.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Enligt artikel 4.1 i lagen om regler för rättegång i brottmål kan du efter att ha gjort en särskild ansökan till den allmänna åklagaren få information om gärningsmännen friges eller rymmer, om det finns ett hot mot dig eller en konstaterad risk för att du ska skadas, förutsatt att sådan information inte medför risk för skada för gärningsmannen.

Kommer jag att bli delaktiga i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Nej.

Senaste uppdatering: 08/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.