Rättigheter för brottsoffer per land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Redan från din första kontakt med polisen har du rätt att få information om

 1. vilken typ av stöd du kan få och från vem,
 2. förfarandet för att anmäla brottet och brottsoffrets roll i den efterföljande processen,
 3. hur och på vilka villkor du kan få skydd,
 4. hur och på vilka villkor du kan begära juridisk rådgivning, rättshjälp och andra typer av råd,
 5. hur och på vilka villkor du kan begära ersättning,
 6. hur och på vilka villkor du har rätt till tolkning och översättning,
 7. varje åtgärd, förfarande eller särskilda åtgärd som finns att tillgå för att skydda dina intressen i Malta om du bor i en annan medlemsstat än den stat där brottet ägde rum,
 8. förfarandena för att inge ett klagomål när polisen kränker dina rättigheter som brottsoffer,
 9. kontaktuppgifterna för meddelanden om ditt ärende,
 10. vilka rättsmedel du har tillgång till, och

hur och på vilka villkor du kan få ersättning för dina kostnader för att delta i brottmålsprocessen.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du bor i Malta, men har utsatts för ett brott i en annan medlemsstat, har du rätt att anmäla brottet till den maltesiska polisen. Så snart du har anmält brottet är den maltesiska polisen skyldig att utan dröjsmål översända anmälan till behörig myndighet i den medlemsstat där brottet ägde rum, om inte denna själv har inlett en brottmålsprocess.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott till polisen bör du får en skriftlig bekräftelse på att polisen har tagit emot din anmälan, tillsammans med en redogörelse för de grundläggande aspekterna av det aktuella brottet. Dessutom har du rätt att på begäran få information om

 1. ett beslut att inte fortsätta utredningen eller lägga ned den helt, eller ett beslut om att inte vidta några åtgärder mot gärningsmannen,
 2. tid och plats för brottmålsprocessen, och vad gärningsmannen åtalas för,
 3. huruvida en lagakraftvunnen dom har meddelats i målet,
 4. information om läget i brottmålsprocessen,
 5. huruvida gärningsmannen har frigetts eller rymt från fängelset och om alla åtgärder som har vidtagits för att skydda dig om gärningsmannen har frigetts eller rymt från fängelset.

I de fall som anges i a och c bör du meddelas skälen, eller en sammanfattning av skälen, till det aktuella beslutet.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Polisen bör se till att du kan förstå och göra dig förstådd. Om du inte förstår eller talar maltesiska eller engelska har du rätt till tolkning och översättning till ett språk som du förstår.

Hur ser myndigheten till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Kommunikationen måste ske på ett enkelt och lättfattligt språk och dina personliga egenskaper bör respekteras, inklusive eventuella funktionsnedsättningar som kan påverka din möjlighet att förstå eller göra dig förstådd. Dessutom har du rätt att låta valfri person göra dig sällskap vid din första kontakt med polisen om du på grund av följderna av brottet behöver hjälp för att förstå eller bli förstådd. Om brottsoffret är en person med funktionsnedsättning, eller en minderårig, begär polisen alltid assistans från socialarbetare på den maltesiska socialtjänsten (Aġenzija Appoġġ). Vid behov kan de även begära assistans från andra yrkesutövare på området.

Stöd till brottsoffer

Vem stöder brottsoffer? Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Under din första kontakt med polisen informerar polisen dig om vilken typ av stöd du kan få och från vem, inklusive medicinskt stöd, psykologstöd och till och med alternativt boende. Dessutom bör polisen utan dröjsmål hänvisa dig till brottsofferstödet.

Hur skyddas min personliga integritet?

Brottsofferstödet är konfidentiellt.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Du kan vända dig till brottsofferstödet redan innan du formellt har anmält ett brott.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Polisen bör omgående se till att du förs i säkerhet, om det efter en första bedömning visar sig att du är i fara. Om polisen kommer fram till att gärningsmannen är farlig kan de gripa gärningsmannen och snabbt väcka talan och yrka att gärningsmannen ska häktas.

Du kan också be den polistjänsteman som handlägger ditt ärende att placera dig i ett vittnesskyddsprogram. I så fall måste du förklara att du är beredd att vittna mot gärningsmannen under domstolsförhandlingen. Om polistjänstemannen är övertygad om att ditt vittnesmål eller annan bevisning som du förfogar över är av vikt för ärendet begär han eller hon att riksåklagaren (Attorney General) placerar dig i ett vittnesskyddsprogram. Programmet kan även omfatta medlemmar av din familj och andra släktingar. Det består vanligtvis av åtgärder för att garantera din personliga säkerhet och/eller skydda din egendom.

Vem kan ge mig skydd?

Polisen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Ja, polisen gör denna bedömning.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Om det under rättsprocessen visar sig att du fortfarande är i fara kan polisen be domstolen att utfärda en skyddsorder för dig och din familj.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Offer för våld i hemmet placeras i särskilda skyddade boenden.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Om du är minderårig kan din förälder eller förmyndare anmäla brottet i ditt ställe.

Om du är minderårig och din förälder eller förmyndare inte kan företräda dig på grund av en intressekonflikt eller om du är ensamkommande eller har separerats från din familj, utser domstolen på eget initiativ en barnadvokat eller en rättshjälpsadvokat att företräda dina intressen.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Du betraktas som offer och har samma rättigheter som ett brottsoffer.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Du kan anmäla brottet i brottsoffrets ställe om brottsoffret är din make, förälder, barn eller syskon, eller om du är brottsoffrets förmyndare.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Medling mellan brottsoffret och gärningsmannen kan tillämpas under brottmålsprocessen om gärningsmannen erkänner eller förklaras skyldig till brottet. Vid ett erkännande eller en dom där gärningsmannen förklaras skyldig finns det flera sätt att få tillgång till medling genom domstolarna (Qrati tal-Ġustizzja). Du kan få tillgång till medling genom att göra en begäran till domstolen, via rättsliga åtgärder, genom åklagaren och/eller försvarsadvokaten och/eller övervakaren, så att ärendet kan gå vidare till medling.

Om domstolen beviljar din begäran hänskjuts ärendet till medlingskommittén för brottsoffer (nedan kallad kommittén) inom avdelningen för skyddstillsyn och villkorlig frigivning. Kommittén avgör huruvida ärendet lämpar sig för medling så snart den har undersökt alla relevant uppgifter. Om kommittén beslutar att gå vidare med medlingen tilldelas ärendet en medlare. Medlaren kontaktar både brottsoffret och gärningsmannen och träffar dem var för sig för att få till stånd ett tredje möte med båda parterna. För att medlingsprocessen ska kunna gå vidare måste medlaren säkerställa att processen kommer att gagna båda parter och att det inte finns någon risk för s.k. sekundär viktimisering.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Den lag som fastställer dina rättigheter är lagen om brottsoffer (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – kapitel 539 i Maltas lagstiftning

Vad gäller medling är tillämplig lag lagen om reparativ rättvisa (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – kapitel 516 i Maltas lagstiftning

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.