Rättigheter för brottsoffer per land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Hur anmäler jag ett brott?

Om du har utsatts för ett brott kan anmäla detta till polisen. Din make, föräldrar, barn, syskon eller förmyndare kan anmäla brottet för din räkning. Dessutom kan du informera polisen om du har fått reda på att ett brott har begåtts, även om du själv inte är brottsoffer.

Du kan anmäla ett brott muntligen, antingen på närmaste polisstation eller genom att i brådskande ärenden ringa nödnumret 112, eller genom att lämna en skriftlig anmälan eller skicka ett brev till polisen. Om du väljer att göra en skriftlig anmälan kan du själv avfatta anmälan eller be en advokat hjälpa dig. Det finns inget obligatoriskt formulär som du måste använda. Vanligtvis görs anmälan på engelska eller maltesiska. Om du inte talar eller förstår något av dessa språk har du emellertid rätt att lämna anmälan på ett språk som du förstår, eller med hjälp av en tolk. Du måste ange dina personuppgifter. I princip godtas anonyma anmälningar, men det är endast vid mycket allvarliga brott som polisen påbörjar en utredning till följd av en sådan anmälan.

Det finns ingen tidsfrist för att anmäla ett brott. I lagen anges emellertid att om det har gått en viss tid efter att brottet begicks kan gärningsmannen inte längre åtalas. Denna period varierar beroende på typen av brott och varar från tre månader för de minst allvarliga brotten (t.ex. verbala förolämpningar) till tjugo år för vissa särskilt allvarliga brott (t.ex. mord). Efter denna period kan du fortfarande göra en anmälan men polisen kommer inte att utreda brottet. Även om polisen utreder brottet kommer domstolen att frikänna gärningsmannen.

För vissa mindre förseelser måste du inge ett särskilt klagomål till polisen. Så är bland annat fallet i samband med ärenden där polisen inte får påbörja en utredning utan att ett klagomål har ingetts. Klagomål inges vanligtvis i skriftlig form, men detta är inte obligatoriskt. Du kan be en advokat att utarbeta klagomålet för dig. Ditt klagomål måste innehålla följande uppgifter: dina personuppgifter (namn, adress, id-kortsnummer), information om gärningsmannen, en beskrivning av händelsen och en lista på vittnen som du vill att polisen ska förhöra, inklusive deras adresser. Det rekommenderas också, men är inte obligatoriskt, att du anger vilken bestämmelse i lagen som du anser att gärningsmannen har brutit mot.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

När du anmäler ett brott får du ett referensnummer. Du kan använda detta nummer för att se hur handläggningen av ditt ärende fortskrider. I praktiken kan du även kontrollera detta genom att ange det datum då du ingav anmälan. Du kan få information om utredningen genom att gå till polisstationen eller genom att ringa.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Brottsoffer har rätt till rättshjälp.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Ja, du kan yrka på ersättning för de kostnader som du har haft.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om polisen efter att ha utrett brottet beslutar sig för att avskriva ärendet och inte låta det bli föremål för domstolsprövning kan du överklaga detta beslut till Court of Magistrates (Qorti tal-Maġistrati). Court of Magistrates kommer att be dig att under ed bekräfta de uppgifter som du har lämnat i din anmälan samt att du är beredd att vittna i domstol. För att visa att du verkligen har för avsikt att få gärningsmannen åtalad måste du även betala en viss garantisumma som domstolen fastställer. Court of Magistrates prövar bevisningen, och om den anser att bevisningen räcker ger den polisen i uppdrag att fortsätta utredningen.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Du kan medverka i rättegången som civilrättslig part. För att medverka i rättegången som civilrättslig part måste du inge en ansökan om detta till domstolen. Domstolen prövar din ansökan och beslutar huruvida du ska tilldelas status som civilrättslig part. Som civilrättslig part kan du delta i alla domstolsförhandlingar, även sådana som inte är offentliga och även om du vittnar i rättegången.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

Som förklarats ovan kan du vara vittne eller civilrättslig part.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Dina rättigheter och skyldigheter under rättegången vid brottmålsdomstolen beror på den domstol som prövar ditt mål:

  • Om en polistjänsteman leder det åtal som har väckts vid Court of Magistrates i ditt mål har du nästan samma rättigheter som den tilltalade. Du eller din advokat kan lägga fram bevisning, korsförhöra vittnen (genom att låta den polistjänsteman som leder åtalet ställa frågorna) osv.
  • Om riksåklagaren (Attorney General), den biträdande riksåklagaren (Deputy Attorney General) eller en allmän åklagare leder det åtal som väckts vid brottmålsdomstolen har du endast rätt att delta i förhandlingen och yttra dig om domen, om juryn har förklarat den tilltalade skyldig.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Under brottmålsprocessen kommer du förmodligen att kallas att vittna eftersom domstolen gärna vill höra ditt vittnesmål som brottsoffer.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har rätt att underrättas om hur rättegången fortskrider och om den slutliga domen.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Som civilrättslig part har du rätt att få tillgång till domstolens handlingar.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.