Rättigheter för brottsoffer per land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Polisen
Webbplats: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nationella socialtjänstmyndigheten för barn och familjer i behov av stöd, Appoġġ
Webbplats: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justitieministeriet – för stöd beträffande ersättning för skador som lidits till följd av brott
Kontaktuppgifter:
E-postadress: info.justicedepartment@gov.mt
Telefonnummer: +356 25674330
Adress: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltesiska rättshjälpsmyndigheten (Legal Aid Malta Agency)
Webbplats: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Journummer för stöd till brottsoffer

Stödlinje 179

Är stöd till brottsoffer gratis.

Ja, stöd till brottsoffer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Du har rätt till följande stödtjänster:

  1. Information, råd och stöd beträffande brottsoffers rättigheter, inklusive tillgång till program för brottsskadeersättning och information om din roll i brottmålsprocessen, inklusive förberedelser inför medverkan i brottmålsprocessen.
  2. Information om eller direkthänvisning till alla tillgängliga relevanta stödtjänster.
  3. Känslomässigt stöd, och i förekommande fall psykologstöd.
  4. Råd i samband med ekonomiska och praktiska frågor.
  5. Råd om risken för och förhindrande av sekundär och upprepad viktimisering, hot och vedergällning.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Från den maltesiska organisationen för stöd till brottsoffer (Victim Support Malta) kan du få känslomässigt stöd för att komma över de skador som du har lidit till följd av ett brott, rättslig information om brottsoffers roll i brottmålsprocesser och praktiskt stöd såsom hjälp med kommunikationen med polisen.
Webbplats: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.