På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Om du utsätts för ett brott ger lagstiftningen dig vissa individuella rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet (rättegången). Du får också tillgång till olika former av stöd och kan få möjlighet att begära ersättning för den skada som brottet orsakat dig.

Brottmålsprocessen i Nordirland börjar med en utredning då polisen samlar in bevis. När polisen är klar med utredningen överlämnas ärendet till åklagarmyndigheten. Åklagaren undersöker om bevisningen mot den misstänkte räcker för att det ska finnas rimliga utsikter till en fällande dom och om det ligger i allmänhetens intresse att åtala honom eller henne. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal läggs ärendet ner. I annat fall förbereder åklagaren ärendet för rättegång och överlämnar det till domstol. I båda fallen meddelas du om åklagarens beslut, och om ärendet överlämnas till domstol informeras du om datum för rättegången.

Ärenden som rör mindre allvarliga brott prövas i Magistrates’ Courts. Ärenden som rör allvarligare brott (t.ex. våldtäkt eller rån) prövas av en domare och en jury i Crown Court. Juryn består av tolv personer som valts ut slumpmässigt från röstlängden. Juryn lyssnar på den bevisning som läggs fram under rättegången och beslutar om den tilltalade är skyldig till brottet. Domaren beslutar i rättsfrågor under rättegången, t.ex. om det är tillåtet att lägga fram viss bevisning. Om juryn i slutet av rättegången kommer fram till att den tilltalade är skyldig beslutar domaren om påföljden för brottet enligt lagstiftningen.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 14/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.