På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Du har rätt till skriftlig information om vad du kan vänta dig av rättssystemet, t.ex. i form av broschyren med information till brottsoffer (Information to Victims of Crime) eller motsvarande uppgifter på en webbplats.

Beroende på typen av brott, dina personliga omständigheter eller relevansen för det aktuella skedet i utredningen eller brottmålsförfarandet ska du erbjudas information om följande första gången du kontaktar polisen:

 • Var och hur du kan få rådgivning eller stöd, inbegripet medicinskt stöd, specialiserat stöd (t.ex. psykologiskt stöd) och alternativ bostad.
 • Hur du gör för att anmäla ett brott och vem du ska kontakta om du har frågor om ärendet.
 • Hur du begär ersättning.
 • Vilka möjligheter som finns att tillgå om offret inte befinner sig i Nordirland.
 • Möjligheterna att få tillgång till tolkning och översättning.
 • Hur du lämnar klagomål på ett organ i brottmålsförfarandet.
 • Möjligheterna till reparativ rättvisa.
 • Hur du kan begära ersättning för kostnader i samband med att du vittnat i en brottmålsrättegång.

Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Du har rätt att ta del av de tjänster som anges i brottsofferstadgan (Victim Charter) om brottet begicks i Nordirland eller om tjänsterna avser förfaranden i brottmål som äger rum i Nordirland. [1]

[1] Rätten till ersättning från myndigheten för brottsskadeersättning (Compensation Services) kan bero på var du är bosatt och din nationalitet, såvida det inte fastställts att du är offer för människohandel eller beviljats asyl, alternativt skydd eller provisoriskt uppehållstillstånd.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Du har rätt till följande från polisen:

 • En skriftlig bekräftelse på att du har anmält ett brott. Bekräftelsen ska innehålla grundläggande information om brottet. Den skriftliga bekräftelsen kan ges i form av ett brev, ett elektroniskt meddelande (t.ex. ett e-postmeddelande eller textmeddelande) eller en handskriven bekräftelse. Du kan begära att inte få en skriftlig bekräftelse. Om polisen anser att det finns risk att du kan lida skada om du får en skriftlig bekräftelse (t.ex. vid våld i familjen) kan de gå med på att inte skicka en bekräftelse.
 • En tydlig förklaring av vad du kan vänta dig av rättssystemet när du anmäler ett brott eller kontaktas som brottsoffer under en utredning.
 • En bedömning av om du önskar stöd och i så fall vilket stöd du behöver. Detta hjälper till att avgöra om du tillhör någon av de tre kategorier av brottsoffer som kan behöva utökat stöd och att besluta om och i vilken utsträckning särskilda åtgärder kan vidtas för dig. Brottsofferstödet gör eventuellt en mer ingående bedömning på uppdrag av polisen.
 • Antingen skriftlig information om vad du kan vänta dig av rättssystemet, t.ex. i form av broschyren med information till brottsoffer eller motsvarande uppgifter på en webbplats. Informationen ska ges så snart som möjligt och inom fem arbetsdagar efter att du anmälde brottet eller kontaktades som brottsoffer under en utredning.
 • Att informeras om hur ofta du kommer att få information om hur ärendet fortskrider efter samtalet med polisen.
 • Att utan onödigt dröjsmål informeras om ett beslut att lägga ner utredningen av ett brott.
 • Att informeras om när ärendet har utretts utan att något åtal har väckts och om skälen till detta.

Du har rätt till information från polisen om vilka verksamheter som finns för stöd till brottsoffer och hur du kommer i kontakt med dem så att du när som helst kan få tillgång till stödet.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål bli informerad av polisen och få en förklaring till skälen om en misstänkt har

 • anhållits,
 • förhörts,
 • frigetts utan att åtal väcks,
 • tillfälligt frigetts i avvaktan på att åtal ska väckas (police bail), eller om villkoren för det tillfälliga frigivandet har ändrats eller upphört.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du inte förstår eller talar engelska har du rätt att begära tolkning till ett språk som du förstår

 • när du anmäler ett brott [1],
 • när du blir förhörd av polisen, och
 • när du vittnar.

Om du inte förstår eller talar engelska har du rätt att begära översättning av följande information:

 • Den skriftliga bekräftelsen på att du har anmält brottet.
 • I de fall det är väsentligt för förhöret eller domstolsförhandlingen att du tar del av en viss handling som visas för dig, en kopia av relevanta delar av handlingen.
 • Den handling som ger dig information om datum, tid och plats för rättegången.
 • Resultatet av brottmålsförfarandet i de fall du har rätt till det enligt den aktuella lagstiftningen och åtminstone en kortfattad beskrivning av skälen för besluten i förekommande fall.

[1] Du har rätt att anmäla brottet på ett språk som du förstår och med nödvändig språklig assistans om du inte talar engelska.

Hur ska myndigheten se till att jag är förstått (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Enligt brottsofferstadgan måste organ i brottmålsförfarandet kommunicera med dig på ett enkelt och lättfattligt språk och vidta lämpliga åtgärder (t.ex. tjänster för att förenkla texter, punktskrift eller användning av ett auktoriserat ombud (Registered Intermediary)) för att hjälpa dig att förstå och göra dig förstådd. Vid bedömningen av lämpliga åtgärder måste organen i brottmålsförfarandet ta hänsyn till alla relevanta personliga egenskaper som kan påverka dina möjlighet att förstå och göra dig förstådd.

Det finns en rad informationsbroschyrer i olika format som använder ett enkelt språk.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

I punkt 76 i brottsofferstadgan fastställs att brottsoffer har rätt till stöd för brottsoffer oavsett om de anmält brottet till polisen eller ej. Stadgan omfattar Victim Support NI och stödet till unga vittnen inom National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC Young Witness Service). I fråga om National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) gäller rätten bara när barn eller ungdomar ska vittna i en rättegång. Annat stöd från NSPCC kan finnas tillgängligt vid sidan om stadgan, t.ex. Childline.

Hänvisar polisen att mig automatiskt till brottsofferstödet?

Polisen kommer att förklara för dig att de automatiskt kommer att vidarebefordra dina uppgifter till brottsofferstödet när du anmäler ett brott. Du har rätt att be polisen att inte vidarebefordra dina uppgifter till brottsofferstödet.

Hur skyddas min personliga integritet?

I de fall organ i brottmålsförfarandet måste dela information enligt brottsofferstadgan ska det göras effektivt och i enlighet med 1998 års dataskyddslag (Data Protection Act 1998) och annan relevant lagstiftning.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Nej. Du har rätt till stöd för brottsoffer när som helst, oavsett om du har anmält ett brott eller ej, och även efter att utredningen och åtalet har avslutats.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Om ett brottsoffer anmäler ett brott till ett organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för utredning av brott, måste organet se till att det görs en individuell bedömning för att fastställa om det finns särskilda skyddsbehov och besluta om och i vilken utsträckning åtgärder för att skydda brottsoffret behöver vidtas eller om särskilda åtgärder behöver vidtas i samband med förhör eller vittnesmål.

Vilken bedömning som görs beror på alla omständigheterna, bl.a. hur allvarligt brottet är och vilken uppenbar skada som offret har lidit. I bedömningen måste hänsyn tas till brottsoffrets personliga egenskaper, hans eller hennes synpunkter och brottets karaktär och omständigheter.

Om slutsatsen av den individuella bedömningen är att brottsoffret har särskilda skyddsbehov och behöver särskilda skyddsåtgärder i samband med förhör, ska det organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för brottsutredningen säkerställa följande, under förutsättning att det är praktiskt möjligt inom ramen för verksamheten:

 • Om möjligt säkerställa att samma person genomför alla förhör med brottsoffret, såvida det inte påverkar utredningen negativt.
 • Att förhöret i förekommande fall äger rum i lokaler som är utformade eller anpassade för ändamålet.
 • Att förhör utförs av personal som är utbildad för ändamålet.
 • Att brottsoffer i ärenden som rör sexuellt våld, könsrelaterat våld eller våld inom familjen erbjuds möjlighet att bli förhörda av en person av samma kön. Alla sådana önskemål ska tillgodoses om möjligt, såvida det inte inverkar negativt på utredningen.

Om det osannolika skulle inträffa att den misstänkte rymmer från förvar kommer polisen, när den har fått kännedom eller underrättats av fängelset om det, att i de fall det är möjligt underrätta dig om rymningen och om de åtgärder som vidtagits för att skydda dig, om man bedömer att det finns en betydande risk att den misstänkte skulle kunna skada dig.

Vem kan ge mig skydd?

Om ett brottsoffer anmäler ett brott till ett organ i brottmålsförfarandet som ansvarar för utredning av brott, måste organet se till att det görs en individuell bedömning för att fastställa brottsoffrets skyddsbehov. I de flesta fall görs bedömningen av polisen.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Polisen är skyldig att göra en bedömning av alla brottsoffer för att fastställa vilka behov som finns eller vilket stöd som behövs, inbegripet om och i vilken utsträckning det krävs särskilda åtgärder. Bedömningens längd och omfattning beror på hur allvarligt brottet är och dina individuella behov. I bedömningen tas hänsyn till dina personliga egenskaper, brottets karaktär och omständigheter och dina synpunkter. Ju mer uppgifter du kan lämna under bedömningen, desto bättre kan stödet anpassas till dina individuella behov.

Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas genom det straffsrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Polisen är skyldig att göra en bedömning av alla brottsoffer för att fastställa vilka behov som finns eller vilket stöd som behövs, inbegripet om och i vilken utsträckning det krävs särskilda åtgärder. Bedömningens längd och omfattning beror på hur allvarligt brottet är och dina individuella behov. I bedömningen tas hänsyn till dina personliga egenskaper, brottets karaktär och omständigheter och dina synpunkter. Ju mer uppgifter du kan lämna under bedömningen, desto bättre kan stödet anpassas till dina individuella behov.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Du har utökade rättigheter som utsatt brottsoffer enligt brottsofferstadgan [1] om det finns risk att kvaliteten på de uppgifter du lämnar påverkas p.g.a. att du lider av

 • psykiska problem,
 • inlärnings- eller kommunikationssvårigheter,
 • en neurologisk störning, eller
 • en fysisk funktionsnedsättning.

[1] Detta grundar sig på kriterierna i artikel 4 i 1999 års förordning om bevis vid brottmål för Nordirland (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999) för domstolars fastställande av vittnens rätt till särskilda åtgärder.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Du har utökade rättigheter som utsatt brottsoffer enligt brottsofferstadgan [1] om du var under 18 år när brottet begicks. Det innefattar rätt till särskilda åtgärder om du vittnar i en rättegång.

[1] Detta grundar sig på kriterierna i artikel 4 i 1999 års förordning om bevis vid brottmål för Nordirland (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999) för domstolars fastställande av vittnens rätt till särskilda åtgärder.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet - vilka rättigheter har jag?

Nära anhöriga till den avlidna har rätt till stöd enligt brottsofferstadgan i egenskap av offer för det allvarligaste brottet.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott - vilka rättigheter har jag?

Talesperson för familjen för brottsoffer som har en funktionsnedsättning eller för brottsoffer som skadats så allvarligt av ett brott att de inte kan kommunicera.

Om du har en funktionsnedsättning eller har skadats så allvarligt av ett brott att du inte kan kommunicera, har du eller dina nära anhöriga rätt att utse en talesperson för familjen som agerar som kontaktpunkt för stöd enligt brottsofferstadgan.

Förälder eller vårdnadshavare till ett brottsoffer som är under 18 år.

Om du är ett brottsoffer som är under 18 år har du, och vanligtvis också din förälder eller vårdnadshavare, rätt till stöd enligt brottsofferstadgan. [1]

[1] Under förutsättning att din förälder eller vårdnadshavare inte utreds eller anklagas av polisen i samband med brottet eller att det berörda organet i brottmålsförfarandet inte har rimlig anledning att anse att det inte ligger i ditt intresse att din förälder eller vårdnadshavare får stödet.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag är säker under medling?

Syftet med reparativ rättvisa är att försöka bidra till att reparera den skada (inbegripet psykisk och känslomässig skada) som brottet har orsakat. Alla åtgärder för reparativ rättvisa är helt frivilliga – du behöver inte delta i dem – och genomförs tillsammans med en utbildad medlare. Reparativ rättvisa kan omfatta direkt och indirekt kontakt mellan dig och gärningspersonen. Den kan vara skriftlig, muntlig eller ske i form av ett fysiskt möte. Alla parter ges möjlighet att berätta vad som hände och förklara vilka konsekvenser brottet ledde till. Innan detta görs genomför det aktuella organet i brottmålsförfarandet förberedelser tillsammans med dig så att du känner att du har ett stöd.

Lämpliga åtgärder vidtas för att se till att allt du går med på sker på ett säkert sätt. En utbildad medlare är alltid närvarande vid mötena mellan dig och gärningspersonen. Om gärningspersonen erkänt sig skyldig och vill delta i ett möte eller kommunicera med dig, kan du få möjlighet att förklara för honom eller henne hur händelsen har påverkat dig. Du kan sedan begära en ursäkt eller gå med på en aktivitet som gärningspersonen ska genomföra för att bidra till att gottgöra den skada som han eller hon har vållat.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Brottsofferstadgan lades fram för den lagstiftande församlingen i Nordirland av justitieministeriet i enlighet med paragraf 31.2 i 2015 års nordirländska lag om rättsväsendet (Justice (Northern Ireland) Act 2015).

I brottsofferstadgan fastställs vilket stöd som ska ges till brottsoffer i Nordirland av de viktigaste straffrättsliga organen och andra organisationer med relevanta arbetsområden. Dessa organisationer betecknas i stadgan som verksamheter, ”service providers”.

Rättigheterna i brottsofferstadgan omfattar alla brottsoffer oavsett uppehållsstatus.

Senaste uppdatering: 14/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.