Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskapolska är dock redan färdig.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Polen

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Jag är ett brottsoffer. Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Brottsoffer och deras närstående får hjälp av icke-statliga organisationer som får stöd för detta ändamål ur fonden för brottsofferstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff. Stödet beviljas av justitieministeriet.

Som brottsoffer informeras du om denna möjlighet till hjälp innan du lämnar din första utsaga.

En lista över de organisationer som har fått resurser för brottsoffer och deras närstående samt information (på polska) om vad stödet omfattar finns på justitieministeriets webbplats https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, under Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Hotline för stöd till brottsoffer

För närvarande finns det ingen landsomfattande hotline för stöd till brottsoffer i Polen, men det finns en hotline för offer för familjevåld.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Stöd till brottsoffer är kostnadsfritt.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Myndigheterna informerar brottsoffren om var de kan få stöd.  Vissa kategorier av brottsoffer har rätt till kostnadsfri rättshjälp på grund av sin ålder och ekonomiska situation. Brottsoffer har rätt till vård enligt de allmänna reglerna.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Icke-statliga organisationer som finansieras genom fonden för vittnesstöd och stöd efter avtjänat fängelsestraff erbjuder brottsoffer juridiskt, psykologiskt och ekonomiskt stöd, t.ex. matcheckar eller hjälp med utgifter för mat och kläder, underkläder, skor, städ- och hygienprodukter, tillfälligt boende eller logi, utbildning och åtgärder för att anpassa en lägenhet eller ett hus till brottsoffrets behov samt resekostnader.

En annan typ av stöd är finansiering av tolktjänster, bl.a. teckenspråkstolkning.

Sjukvårdsstödet omfattar kostnader för vård, läkemedel och sjukvårdsutrustning som behövs för att behandla de skador på hälsan som offret lidit till följd av brottet.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.