Rättigheter för brottsoffer per land

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Kan jag överklaga domen?

Som brottsoffer kan du överklaga domen i ett allmänt åtal om du har agerat som en part som väcker åtal i åklagarens ställe.

Om det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen har avbrutits på vissa villkor och en dom utfärdats av domstolen, kan du överklaga domen även om du inte har agerat som en part som väcker åtal i åklagarens ställe.

Du kan överklaga en dom i ett enskilt åtal eftersom du i sådana mål har trätt i åklagarens ställe.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om gärningsmannen åläggs att gottgöra skadan, lämnar domstolen en kopia av domen till brottsoffret. Om en gärningsman som fått en villkorlig fängelsedom inte gottgör skadan, kan brottsoffret ansöka om att straffet ska avtjänas.

Om det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen har avbrutits på vissa villkor, har brottsoffret rätt att medverka i domstolsförhandlingen för återupptagande av målet.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Efter rättegångens slut har du som brottsoffer rätt till skydd och stöd om det råder fara för ditt eller dina närståendes liv och hälsa. Skydd och stöd ges så länge faran kvarstår.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Domstolen ger brottsoffret den information som finns i domen – vilket straff som utdömts för gärningsmannen, hur långt straffet är och om det är en villkorlig dom samt vilka skyldigheter, bl.a. att gottgöra skadan, som har ålagts gärningsmannen.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Brottsoffer kan be om att bli underrättade när gärningsmannen friges. Brottsoffret får då information när gärningsmannen friges efter avtjänat straff, om gärningsmannen få avtjäna straffet med elektronisk övervakning eller om han eller hon rymmer från fängelset, beviljas permission eller blir villkorligt eller tillfälligt frigiven.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Brottsoffer medverkar inte i förhandlingar om villkorlig frigivning och kan inte överklaga sådana beslut.

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.