Rättigheter för brottsoffer per land

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt strafflagen, t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits. Som brottsoffer har du en rad rättigheter både under och efter straffrättsliga förfaranden. Du kan även få olika former av hjälp och stöd samt få ersättning för skador som uppkommit till följd av brottet.

I Polen består straffrättsliga förfaranden av förundersökning och domstolsförfarande. Förundersökningen utförs före domstolsförfarandet. Syftet med förundersökningen är att fastställa de faktiska omständigheterna i samband med det brott som begåtts och att identifiera gärningsmännen. Polis och åklagarmyndighet samlar in bevisning. Om bevisningen är tillräcklig väcks åtal mot gärningsmännen. I annat fall avskrivs ärendet. Åklagarmyndighetens åtal prövas av domstolen.

Under rättegången bedömer domstolen den bevisning som samlats och avgör huruvida den tilltalade är skyldig. Om den tilltalade förklaras skyldig döms han eller hon till den påföljd som föreskrivs i lag. I annat fall frias han eller hon från alla anklagelser.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 20/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.