Rättigheter för brottsoffer per land

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Från det att du först kontaktar polisen eller åklagarmyndigheten (Ministério Público) har du rätt att få information om

 • vilken typ av stöd som finns tillgängligt för dig och vem som kan tillhandahålla det, såsom läkarvård, psykologiskt stöd, specialiststöd och, i förekommande fall, skydd,
 • hur och var ett klagomål eller en brottsanmälan ska lämnas in,
 • hur och på vilka villkor brottsoffret kan få skydd,
 • hur du ansöker om rättshjälp och juridisk rådgivning,
 • hur och på vilka villkor du kan begära ersättning från gärningspersonen,
 • vid våldsbrott eller våld i hemmet, hur och på vilka villkor du kan begära ersättning från staten,
 • hur du kan dra nytta av tolk- och översättningstjänster,
 • kontaktuppgifter till de myndigheter som brottsoffer ska vända sig till för att lämna eller få information,
 • hur och på vilka villkor du kan få ersättning för utgifter i samband med deltagande i brottmålsprocesser.

Denna information kan variera beroende på dina specifika behov och personliga förhållanden samt typen av brott, och ytterligare information kan lämnas i andra skeden av förfarandet.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du är bosatt i ett EU-land och utsätts för ett brott i Portugal, men inte har anmält det, kan du göra en anmälan till myndigheterna i ditt bosättningsland. Myndigheterna i bosättningslandet vidarebefordrar omgående anmälan till de behöriga myndigheterna i det land där brottet begicks.

Om du bor i ett annat EU-land eller ett land utanför EU kan du förhöras före rättegången (declarações para memória futura). Utsagorna från förhöret kan användas som bevis vid rättegången, så att du inte behöver återvända till Portugal. Du kan dock höras via telefon eller videokonferens från det land där du är bosatt om du är skyldig att lämna ytterligare förklaringar och inte längre befinner dig i det land där brottet begicks.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

Utöver ovanstående information har du även rätt att informeras om uppföljningen av anmälan, inklusive ett beslut att åtala den misstänkte eller att avsluta eller tillfälligt avbryta lagföringen, samt om de tvångsåtgärder som har vidtagits, om du har uppgett att du vill bli informerad om alla beslut som fattas i brottmålsprocessen. Du har också rätt att informeras om dag, tid och plats för rättegången och om domen.

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Ja. Om du inte kan språket och måste delta i en processhandling har du rätt att på begäran av den myndighet som ansvarar för processhandlingen tilldelas en tolk som förstår portugisiska och det språk du talar.

Tolken är kostnadsfri.

Hur ska myndigheten se till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Efter att ha fått standarddokumentet (där dina rättigheter och skyldigheter som brottsoffer anges) får du en tydlig och begriplig förklaring, anpassad till dina individuella egenskaper (kulturella, intellektuella osv.), av dessa rättigheter och skyldigheter. Om du inte kan eller förstår portugisiska, eller om du har andra kommunikationsbehov på grund av funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga, får du exempelvis reda på om gällande rättsliga bestämmelser om tolktjänster är tillämpliga.

Stöd till brottsoffer

Vem ger stöd till brottsoffer?

Polisen, åklagarmyndigheten och de olika organisationerna för stöd till brottsoffer.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Du informeras om vilka enheter för brottsofferstöd som finns tillgängliga, så att du kan utnyttja dem.

Om du har utsatts för våld i hemmet informeras du om din rätt till hjälp från ett mottagningscentrum för personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. När du har gått med på att få specialiserat stöd från en enhet för brottsofferstöd där du bor (eller arbetar, eller i något annat område) kontaktar polisen denna enhet.

Hur skyddas min personliga integritet?

Du ges ett lämpligt skydd, särskilt när det gäller din säkerhet och skydd av din integritet, om de behöriga myndigheterna bedömer att det finns en stor risk för repressalier och upprepad utsatthet eller för kränkningar av din personliga integritet. I detta syfte är det viktigt att undvika kontakt mellan dig, din familj och den eller de misstänkta eller åtalade personerna på alla platser där de befinner sig under förfarandet, särskilt i domstolsbyggnader. Du har rätt att höras informellt och privat och kan höras via videokonferens.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan få tillgång till brottsofferstöd?

Nej. Du kan använda en brottsoffertjänst oavsett om du har lämnat in en anmälan eller ett klagomål.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

Skydd och säkerhet garanteras genom en eller flera tvångsåtgärder riktade mot den misstänkte. En tvångsåtgärd är en begränsning av den misstänktes frihet. En sådan åtgärd kan vidtas under brottmålsprocesser om det finns risk för att den misstänkte avviker, förstör bevis, stör den allmänna ordningen eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Det finns ett särskilt vittnesskyddsprogram, särskilt för att skydda brottsoffer och deras familjer mot repressalier, hot eller fortsatt brottslig verksamhet, inklusive gärningar som kan äventyra deras liv, fysiska integritet och känslomässiga och psykiska välbefinnande samt deras värdighet vid bevisupptagningen.

Vem kan ge mig skydd?

Polisen, åklagarmyndigheten och domstolen.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Ditt ärende kommer att bedömas av polisen, åklagarmyndigheten eller domstolen, beroende på vilket skede förfarandet befinner sig i.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Ja, om myndigheterna bedömer att det föreligger ett allvarligt hot eller att det är mycket som tyder på att din säkerhet och integritet kan vara allvarligt hotade genom en uppsåtlig gärning, kommer du och din familj eller andra närstående som sagt att få lämpligt skydd, beroende på vilket skede förfarandet befinner sig i.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

 • Brottsoffren förhörs så snart som möjligt och på en plats där de känner sig bekväma. Om brottsoffret behöver höras mer än en gång ska förhöret genomföras av samma person, om brottsoffret begär det.
 • All kontakt med den åtalade undviks. Vid bevisupptagning används exempelvis lämplig teknisk utrustning, särskilt videokonferens- eller telekonferensutrustning.
 • Förhör i ett särskilt förfarande före rättegången (declarações para memória futura) används.
 • I mål som rör sexuellt våld, könsrelaterat våld eller våld i nära relationer förhörs offret av en person av samma kön som offret, om offret begär det, såvida inte förhöret genomförs av en domare.
 • Domstolen kan besluta om att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Minderåriga betraktas som särskilt utsatta brottsoffer, oavsett vilket brott de har utsatts för.

Utöver rättigheterna för särskilt utsatta brottsoffer får barn som är brottsoffer också alltid ett juridiskt ombud eller, i händelse av en intressekonflikt med deras juridiska ombud, en advokat. Du förhörs alltid informellt och kan även åtföljas av en person som ger stöd till brottsoffer och/eller psykolog.

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Vid dödsfall utökas rätten till ersättning till de personer som enligt civilrätten har rätt till underhåll och till dem som bodde tillsammans med brottsoffret, och de kan också ha rätt till förskottsersättning från staten.

En av mina familjemedlemmar har utsatts för ett brott – vilka rättigheter har jag?

Offer och deras familjer har rätt till skydd mot repressalier, hot eller fortsatt brottslig verksamhet. De har rätt till skydd mot gärningar som kan äventyra deras liv, fysiska integritet och känslomässiga och psykiska välbefinnande samt deras värdighet vid bevisupptagningen. Om myndigheterna bedömer att det föreligger ett allvarligt hot eller att det är mycket som tyder på att din säkerhet och integritet kan vara allvarligt hotade genom en uppsåtlig gärning, kommer du och din familj eller andra närstående att få lämpligt skydd.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Ja. I ärenden som rör ringa eller mindre allvarliga brott, såsom hot, mindre skador och misshandel, föreskrivs medling mellan brottsoffret och den åtalade, förutsatt att den åtalade redan har erkänt brottet.

I utredningsskedet kan åklagarmyndigheten därför på eget initiativ eller på begäran av brottsoffret och den åtalade hänskjuta ärendet till medling samt informera dem om detta och om att de kommer att kontaktas av en medlare.

Medlingen är kostnadsfri, konfidentiell och frivillig, dvs. man deltar bara om man vill och kan dra sig ur när som helst.

Om ni inte kan nå en överenskommelse fortsätter brottmålsprocessen.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

Här: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Senaste uppdatering: 28/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.