Rättigheter för brottsoffer per land

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Du är ett brottsoffer om du har lidit någon form av skada, exempelvis genom en våldshandling eller skada på eller avlägsnande av din egendom, till följd av en gärning som betraktas som ett brott enligt nationell lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lagen vissa rättigheter före, under och efter brottmålsprocessen.

Straffrättsliga förfaranden i Portugal har två faser: utredning och rättegång. Under utredningen utreder polisen och åklagarmyndigheten (Ministério Publico) fallet och försöker samla in bevis som visar vem som begått brottet. Om det finns tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått brottet vidarebefordrar åklagarmyndigheten ärendet till domstolen för rättegång. Domstolen kommer i sin tur att granska de bevis som samlats in och frikänna eller fälla den misstänkte.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information som du behöver:

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och mina rättigheter under utredning eller rättegång

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.