Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rättigheter för brottsoffer per land

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Kan jag överklaga domen?

Rättegången avslutas med ett domstolsbeslut (dom), som kan innebära att den tilltalade fälls eller frikänns, att domen läggs åt sidan eller skjuts upp eller att det straffrättsliga förfarandet avslutas. Beslutet meddelas vid en offentlig domstolsförhandling. Om du har deltagit i rättegången som brottsoffer och/eller civilrättslig part får du en kopia av domstolens beslut per post.

Om du inte är nöjd med domstolens beslut kan du överklaga det. Du kan endast överklaga om du har deltagit i rättegången som brottsoffer eller civilrättslig part.

Du kan också överklaga som vittne, men endast när det gäller ersättning för rättegångskostnader och gottgörelse du har rätt till.

Om du är brottsoffer eller civilrättslig part är tidsfristen för överklagandet tio dagar efter att du har mottagit en kopia av beslutsprotokollet.

Om du har agerat vittne kan du lämna in ett överklagande direkt efter att ett beslut om rättegångskostnader och gottgörelse har meddelats, men senast tio dagar från avgörandet i målet eller från delgivningen av beslutet om rättegångskostnader eller gottgörelse, efter vad som är tillämpligt.

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Överklaganden inges till samma domstol vars beslut du överklagar.

Efter att domstolen har mottagit överklagandet vidarebefordrar den det till behörig högre instans. I domstolens beslut finns upplysningar om när och var du kan överklaga.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Domen träder i kraft efter att alla möjligheter att överklaga har uttömts. Efter att domen har trätt i kraft är din uppgift i förfarandet avslutad. Om du har placerats i ett särskilt vittnesskyddsprogram under förfarandet kan du fortsätta delta i programmet tills domstolen beslutar att du inte längre är hotad.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Vissa stödåtgärder beviljas under rättegången eller för en viss tid, medan andra beviljas beroende på offrets särskilda behov.

Kostnadsfritt rättsligt bistånd till brottsoffer beviljas under hela rättegången.

Om du har utsatts för människohandel har du rätt till en period av återhämtning och eftertanke i upp till 90 dagar, då du kan få psykologisk rådgivning, medicinsk och social hjälp, läkemedel, mat och, på begäran, inhysning i skyddade boenden eller hem, och du informeras om tillämpliga rättegångsförfaranden och administrativa förfaranden.

Om du är utlänning och allvarliga skäl finns att misstänka att du har utsatts för människohandel har du också rätt till en period av återhämtning och eftertanke i upp till 90 dagar, då du, på begäran av en rättslig myndighet, får stanna kvar på rumänskt territorium och kan inhysas i särskilt boende. Du kan också beviljas ett tillfälligt tillstånd att vistas på rumänskt territorium under och efter återhämtningsperioden.

När det gäller offer för familjevåld utfärdas skyddsordern för högst sex månader.

När det gäller ett vittne som är placerat i ett vittnesskyddsprogram får skyddsåtgärden också fortsätta efter rättegången, men efter att rättegången har avslutats ses programmet över för att anpassa det till den nya situationen. Ett sådant skydds varaktighet beslutas av domstolen.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Om gärningsmannen döms kan du få upplysningar om straffets typ och varaktighet (domen meddelas vid ett offentligt sammanträde och delges dig efteråt), information i händelse av rymning eller information om frigivning på samtliga villkor, förutsatt att du har begärt sådan information.

Vad får jag veta om gärningsmannen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Du underrättas om gärningsmannen friges eller rymmer, om du har begärt detta på förfrågan av de rättsliga myndigheterna. Se ovanstående svar.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Din uppgift i det straffrättsliga förfarandet är över när domstolens beslut (som kan innebära att den tilltalade fälls eller frikänns, att straffverkställigheten läggs åt sidan eller skjuts upp eller att det straffrättsliga förfarandet avslutas) blir slutligt.

Du är inte delaktig i förfarandet för frigivning eller villkorlig frigivning av gärningsmannen.

Senaste uppdatering: 25/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.