Rättigheter för brottsoffer per land

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Du kan vända dig till generaldirektoratet för socialt arbete och barnets skydd (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului) inom vars myndighetsområde du har hemvist eller bostadsort (dvs. där du för närvarande bor), och direkt till en privat eller offentlig socialbyrå, som i så fall skriftligen ska informera det berörda generaldirektoratet.

Du kan kontakta olika institutioner, beroende på vilken kategori ditt ärende tillhör:

Nationella jämställdhetsmyndigheten (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Den erbjuder olika typer av tjänster, exempelvis

  • gratis och anonymt journummer för personer som drabbas av familjevåld – dygnet runt – 0800 500 333,
  • särskilda sociala tjänster vid nödmottagningscentrum för familjevåldsoffer,
  • rådgivning, information och vägledning för familjevåldsoffer.

Kontaktuppgifter:

Adress: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bukarest

Telefon: +40 21 313 0059

E-post: secretariat@anes.gov.ro

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nationella byrån mot människohandel (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) vid inrikesministeriet.

Nätverket av appellationsdomstolar omfattar 15 regionala centrum. Varje centrum är knutet till en appellationsdomstol.

De erbjuder olika typer av tjänster, exempelvis

  • ett journummer för allmänheten som är öppet dygnet runt för information och underrättelser om möjliga fall av människohandel: journummer 0800 800 678 (nationellt avgiftsfritt nummer) eller +40 21 313 3100 (för samtal från utlandet), arbetstid: mån.–fre. kl. 8.00–16.00,
  • informationsförmedling till berörda myndigheter om möjliga fall av människohandel,
  • hjälp till offer genom de 15 regionala centrumen.

Kontaktuppgifter:

Adress: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bukarest

Tfn: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-post: anitp@mai.gov.ro
Webbplats: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nationella arbetsförmedlingen (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) vid ministeriet för arbetsmarknad och social rättvisa

ANOFM erbjuder professionella arbetsförmedlings- och utbildningstjänster genom sina territoriella organisationer för registrerade arbetssökande, bl.a. brottsoffer och särskilt offer för människohandel.

Kontaktuppgifter:

Str. Avalanșei 20–22, Sector 4, Bukarest, postnummer: 040305

Tfn: +40 21 303 98 31
Fax: +40 21 303 98 38

E-post: anofm@anofm.ro
Webbplats: https://www.anofm.ro

Rumänska polisens allmänna tjänsteinspektion (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Den har territoriella organisationer uteslutande på distriktsnivå i gränsområdena, vilka kan ge stöd på begäran av ANITP-centrum för att brottsoffret ska kunna delta i vissa faser av brottmålsrättegången.

Polisen kan upplysa dig om dina rättigheter som brottsoffer.

Dessutom kan IGPR:s särskilda avdelningar tillhandahålla fysiskt skydd under en rättegång.

Nationella myndigheten för skydd av barns rättigheter och adoption (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) vid ministeriet för arbete och social rättvisa

ANPDCA övervakar tillämpningen och genomförandet av bestämmelserna för skydd av barns rättigheter och rätten att adoptera, och samordnar offentliga eller privata leverantörers arbete på området.

Systemet för skydd av barn är decentraliserat, eftersom generaldirektoraten för socialt arbete och barnets skydd (DGASPC – Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) är underställda regionstyrelserna eller kommunfullmäktige i Bukarest.

Generaldirektoraten erbjuder olika tjänster, t.ex. utvärdering av fall av våld mot barn och tillhandahållande/förmedling av tjänster enligt en plan, komplex utvärdering för barn med funktionsnedsättning, komplex utvärdering för andra personer med funktionsnedsättning, icke akut socialvårdsambulans, journummer för socialvård, sociala tjänster för förebyggande av familjevåld och människohandel, särskilda sociala tjänster inom olika institutioner.

Kontaktuppgifter: http://www.copii.ro

Icke-statliga organisationer

På området för människohandel, klicka på följande:

På området för förebyggande och bekämpning av familjevåld, klicka på följande:

På området för skydd av barns rättigheter:

Rädda barnen (Salvați copiii)

Adress: Intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bukarest, postnummer: 010899, Rumänien

Tfn: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sociala alternativ (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, postnummer 700722, Iași

Telefon: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Telefonjour för stöd till brottsoffer

Personer som har lidit skada till följd av brott kan även kontakta polisen genom att ringa det gemensamma nationella larmnumret 112.

Kostnadsfritt och anonymt journummer för personer som drabbas av familjevåld – dygnet runt – 0800 500 333

Telverde inom den nationella byrån mot människohandel: 0800 800 678 – nationellt avgiftsfritt nummer, och 0040213133100 – för samtal från utlandet. Arbetstid: mån.–fre. kl. 8.00–16.00

Telefonhjälp för barn: 116111 (gratissamtal). Arbetstid: mån.–sön. kl. 8.00–00.00.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Enligt tillämplig rumänsk lagstiftning har brottsoffer rätt till gratis skydd och hjälp.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Se ovanstående svar.

Senaste uppdatering: 04/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.