Rättigheter för brottsoffer per land

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Du anses vara brottsoffer om du har lidit fysisk, materiell eller ideell skada till följd av en händelse som utgör ett brott enligt gällande nationell lagstiftning. Även familjemedlemmar till någon som har avlidit till följd av ett brott anses vara brottsoffer om de har lidit skada på grund av dödsfallet.

Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och i samband med avslutandet av brottmålsförfarandet.

De två första stegen i brottmålsförfarandet i Rumänien är brottsutredning och rättegång. Under brottsutredningen utreder de utredande organen ärendet, under den allmänna åklagaren överinseende, och samlar in bevisning i syfte att identifiera en gärningsman. Efter avslutad brottsutredning lämnar polisen över ärendet till den allmänna åklagarmyndigheten tillsammans med alla uppgifter och all bevisning som samlats in. Den ansvariga åklagaren avgör huruvida åtal ska väckas, dvs. om ärendet ska gå vidare till domstol eller avslutas.

Om åtal väcks bedömer domstolen de faktiska omständigheterna i målet och hör de berörda personerna för att fastställa den tilltalades skuld. En tilltalad som förklaras skyldig döms till en påföljd. Om domstolen kommer fram till att den tilltalade är oskyldig frikänns denne.

Mer information:

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och mina rättigheter under utredning eller rättegång

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 04/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.