På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

Brottmålsdomstol

A. Beslut om ersättning (Compensation Order)

Enligt bestämmelserna i avsnitten 249 till 253 i 1995 års lag om förfarande i brottmål (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) har alla brottmålsdomstolar i Skottland befogenhet att besluta att gärningsmannen ska betala ersättning till brottsoffret för den skada eller förlust som brottsoffret har lidit till följd av brottet, utan att något separat civilrättsligt förfarande krävs.

Enligt 1995 års lag kan brottsoffret inte själv ansöka om ett beslut om ersättning hos domstolen, men åklagaren kan i lämpliga fall ta upp frågan i domstolen.- Under alla omständigheter bör åklagaren förse domstolen med tillgänglig information om omfattningen och värdet av de skador eller förluster som brottsoffret lidit.

Enligt gällande lag har brottsoffret rätt att begära skadestånd av gärningsmannen i en tvistemålsdomstol eller (om brottsoffret lidit fysisk eller psykisk skada) att få ersättning från myndigheten för brottskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Brottmålsdomstolarnas beslut om ersättning påverkar inte dessa rättigheter, men om brottsoffret får ersättning genom ett civilrättsligt förfarande eller av myndigheten för brottskadeersättning sänks beloppet i beslutet om ersättning i motsvarande mån.

I brottmålsförfaranden i de allvarligaste fallen (solemn cases) finns ingen begränsning av beloppets storlek i beslut om ersättning.

I de mindre allvarliga fallen (summary cases) gäller följande begränsningar:

  • I sheriffdomstolar motsvarar ersättningens maximibelopp för varje brott det högsta bötesbelopp som kan utdömas (prescribed sum), det vill säga 10 000 brittiska pund (för brott som begåtts den 28 mars 2011 eller senare där det högsta bötesbeloppet överstiger detta belopp motsvarar maximibeloppet i beslut om ersättning dock det högsta bötesbeloppet för dessa brott).
  • I Justice of the Peace Court motsvarar det högsta ersättningsbeloppet för varje brott nivå 4 i tabellen över bötesbelopp (Standard Scale), det vill säga 2 500 brittiska pund.

Beloppen i beslut om ersättning betalas ut till rättssekreteraren, som sedan redovisar dem för dem som ska motta ersättningen.

B. Ersättningskrav (compensation requirement) i beslut om samhällstjänst (Community Payback Order)

Om en åtalad döms för ett brott kan domstolen i vissa fall besluta om samhällstjänst (Community Payback Order). Enligt avsnitt 227H i 1995 års lag om förfarande i brottmål kan ett beslut om samhällstjänst utöver krav på övervakning av gärningsmannen även innehålla ett krav på att denne betalar ersättning (compensation requirement).

För ersättningskrav gäller samma beloppsgränser som för beslut om ersättning (se ovan).

Ersättningen kan betalas ut antingen som en klumpsumma eller som delbetalningar till rättssekreteraren, som sedan redovisar den för den som ska motta ersättningen. Ersättningen ska betalas ut i sin helhet senast 18 månader efter beslutet om samhällstjänst eller senast två månader innan övervakningsperioden löper ut, beroende på vilket som infaller först. Om gärningsmannen inte betalar ersättningen kan det betraktas som en överträdelse av beslutet om samhällstjänst.

C. Ersättningserbjudande (compensation offer) från åklagaren

Enligt avsnitt 302A i 1995 års lag om förfarande i brottmål kan åklagaren skicka ett erbjudande till en påstådd gärningsman om att betala ersättning (compensation offer) om det förefaller som att ett relevant brott har begåtts. Ersättningserbjudandet är en effektiv direkt åtgärd för brott som orsakat ekonomisk förlust, personlig förlust, oro och lidande.

Om ett ersättningserbjudande har godtagits eller bedöms ha godtagits (om den påstådda gärningsmannen inte formellt har förkastat det), kan inget åtal väckas och ingen fällande dom registreras.

Det högsta beloppet för ett ersättningserbjudande är 5 000 brittiska pund enligt 2008 års förordning om 1995 års lag om förfarande i brottmål (högsta belopp för ersättningserbjudanden) (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 Compensation Order (Maximum Amount) Order 2008).

Beloppen i ersättningserbjudanden betalas ut till rättssekreteraren, som sedan redovisar dem för dem som ska motta ersättningen.

Tvistemålsdomstol

Enligt gällande lag har brottsoffret rätt att begära skadestånd av gärningsmannen i en tvistemålsdomstol. Förfarandet skiljer sig åt beroende på olika rättegångsregler och beror också på om brottsoffret väcker talan i Sheriff Court eller Court of Session. De olika reglerna finns att läsa i i avsnittet om regler och praxis på det skotska domstolsverkets (Scottish Courts and Tribunals Service) webbplats.

Utformningen av stämningsansökan och de olika domstolsförfarandena är mycket komplicerade och juridisk rådgivning rekommenderas.

Adhesionsförfarande - inte tillämpligt i Skottland:

Detta förfarande innebär att en domstol kan besluta om ersättning till ett brottsoffer genom att brottsoffret begär ersättning av gärningsmannen som en del av brottmålsförfarandet i stället för i ett separat tvistemål. Det bör noteras att detta förfarande är möjligt i vissa civilrättsliga system, dock inte i Skottland.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Verkställighet av ersättningar i brottmål:

Utbetalningar av beloppen i

  • beslut om ersättningar,
  • ersättningskrav i beslut om samhällstjänst, och
  • ersättningserbjudanden från åklagaren

görs till rättssekreteraren, som sedan redovisar beloppet för den som ska motta ersättningen.

Utbetalningen kan endast verkställas av domstolen, och den som ska motta ersättningen ska under inga omständigheter kontakta eller försöka kontakta gärningsmannen direkt eller motta betalning från honom eller henne personligen.

Om betalningen enligt ett beslut om ersättning eller ett ersättningserbjudande inte görs, kommer domstolen att vidta ytterligare åtgärder för att driva in betalningen med hjälp av exempelvis

  • beslut om avdrag från socialförsäkringsutbetalningar,
  • beslut om löneutmätning (Earnings Arrestment Order),
  • beslut om utmätning av kapitaltillgångar (Arrestment of Fund Order),
  • beslut om utmätning av fordon (Seizure of Vehicle Order).

Underlåtenhet att betala ett ersättningskrav i ett beslut om samhällstjänst kan utgöra en överträdelse av beslutet och medföra att gärningsmannen ställs inför rätta på nytt. I avsnitt 227ZC i 1995 års lag om förfarande i brottmål finns bestämmelser om överträdelser av beslut om samhällstjänst och vilka åtgärder domstolen kan vidta.

Verkställighet av ersättningar i tvistemål:

Om brottsoffrets talan i tvistemålsdomstolen är framgångsrik och domstolen beslutar att han eller hon har rätt till en viss ersättning, bör brottsoffret kontakta en byrå med sheriff officers (privatanställda domstolstjänstemän) som hjälper till med indrivningen av skulden. Mer information finns på webbplatsen för Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Ersättning från myndigheten för brottskadeersättning

Staten betalar inte ut förskott till brottsoffer i ärenden där en domstol har dömt en gärningsman att betala ersättning men denne inte har gjort det. Se även avsnitten ovan om verkställighet av ersättningar.

Har har jag rätt att få ersättning från staten?

Myndigheten för brottskadeersättning ansvarar för ersättningskrav från oskyldiga offer för våldsbrott i England, Skottland eller Wales och som skadats fysiskt eller psykiskt på grund av brottet. I det statliga programmet för brottskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Scheme) fastställs ersättningskriterier och ersättningsbelopp.

Programmet för brottskadeersättning är ett offentligt finansierat program för att ge ersättning till oskyldiga offer för våldsbrott som lidit allvarlig fysisk eller psykisk skada som en direkt följd av det våldsbrott de utsatts för. Programmets regler och ersättningsbelopp har beslutats av det brittiska parlamentet. Programmet förvaltas av myndigheten för brottskadeersättning, som också beslutar om alla ersättningskrav. Programmet har en lista över skador som fastställer vilken ersättning som betalas för olika skador.

Det finns två typer av ersättningar - ersättning för personskada och ersättning för skada med dödlig utgång. Det finns även ytterligare ersättningar som kan betalas i vissa fall för exempelvis förlorad inkomst, till anhöriga eller för särskilda utgifter.

Ersättning kan betalas ut till de allvarligast skadade brottsoffren, till personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp, till offer för sexuella övergrepp mot barn och till personer som förlorat en anhörig. Programmet ger ingen ersättning för lindrigare skador.

Ersättning beviljas inte för alla krav. För att få ersättning måste den sökande omfattas av programmets regler. Det finns nationalitets- och bosättningskriterier som måste vara uppfyllda (se punkterna 10-16 i programmet). Ansökan måste göras så snart det är praktiskt möjligt och senast inom två år efter den händelse som gav upphov till skadan (i undantagsfall kan tidsfristen förlängas, se punkterna 87-89). Det finns även regler som kräver att den som ansöker måste ha anmält den händelse som gav upphov till skadan så snart det var praktiskt möjligt, och att han eller hon så långt det är praktiskt möjligt samarbetar för att angriparen ska ställas inför rätta (punkterna 22 och 23). Ersättningen kan nekas eller minskas under vissa andra omständigheter, till exempel om sökandens uppträdande gör det olämpligt att betala ersättning (punkt 25) och om den sökande har fällande domar som kvarstår i belastningsregistret vid tidpunkten för ansökan till myndigheten för brottskadeersättning (punkt 26 och bilaga D). Mer information om programmet finns på den brittiska regeringens webbplats.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

2012 års program för brottskadeersättning är avsett att vara en sista utväg. Den ersättning som beviljas enligt programmet är inte tänkt att tillgodose akuta behov: i de flesta fall görs ingen utbetalning förrän en viss tid efter händelsen. Ingen utbetalning görs förrän myndigheten för brottskadeersättning har konstaterat att den sökande omfattas av programmet. Myndigheten kommer att vända sig till polisen för att få information om händelsen och den sökande för att försäkra sig om att ansökan uppfyller kriterierna för ersättning. Om myndigheten för brottskadeersättning har försäkrat sig om att sökanden har rätt till ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut, kan den överväga att göra en utbetalning. Så kan vara fallet om myndigheten behöver få mer information om de långsiktiga följderna av den sökandes skada.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Gärningsmannen behöver inte vara känd eller ha dömts för att ett offer för ett våldsbrott ska ha rätt till ersättning (punkt 9 i programmet för brottskadeersättning). Det krävs dock att den sökande har anmält händelsen till polisen så snart det är praktiskt möjligt och har samarbetat så långt det är praktiskt möjligt för att gärningsmannen ska ställas inför rätta (punkterna 22 och 23). En sökande har därmed inte rätt till ersättning om han eller hon inte har samarbetat fullt ut under brottsutredningen och ett eventuellt åtal.

Senaste uppdatering: 30/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.