På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättigheter för brottsoffer per land

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Du har rätt att utnyttja stödet till brottsoffer även om brottet inte polisanmälts.

Oavsett om du väljer att anmäla ett brott eller inte - eller om du inte bestämt dig ännu - kan Victim Support Scotland ge dig känslomässigt och praktiskt stöd.

Om du anmäler ett brott kan polisen - med ditt medgivande - vidarebefordra uppgifterna till Victim Support Scotland.

Åklagarmyndighetens informations- och rådgivningstjänst för brottsoffer (Victim Information and Advice, VIA) kan också erbjuda dig hjälp om ditt ärende omfattar

  • våld i familjen,
  • barn som brottsoffer eller vittnen,
  • hatbrott,
  • sexualbrott,
  • eller om det är troligt att målet kommer att prövas av en jury.

Informations- och rådgivningstjänsten ger dig information om rättssystemet, håller dig informerad om hur ditt ärende fortskrider och förmedlar kontakt med organisationer som kan hjälpa dig.

Hotline för stöd till brottsoffer

Victim Support Scotland har en telefonjour som är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 20.00. Det är en välgörenhetsorganisation som ger stöd till personer som blivit utsatta för alla typer av brott i Skottland. Du kan kontakta dem på tfn 0800 160 1985. Stödet är kostnadsfritt. Det finns flera andra organisationer, även specialistverksamheter, som kan ge kostnadsfritt konfidentiellt känslomässigt stöd, praktisk hjälp och viktig information till brottsoffer, vittnen och andra som påverkats av brott. Mer information om dessa verksamheter finns den skotska regeringens webbplats.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Victim Support Scotland ger kostnadsfritt och konfidentiellt stöd till brottsoffer, vittnen och andra som påverkats av brott.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Stöd i domstolen

Om du har kallats som vittne vid rättegången kan du få stöd av utbildad personal hos Victim Support Scotland och av frivilliga på alla orter där High Court och Sheriff Court har verksamhet. De kan

  • ge dig praktisk hjälp och information om vad som händer i domstolen,
  • ordna så att du kan besöka domstolen innan rättegången börjar, så att du vet vad du kan vänta dig.

Vissa vittnen har möjlighet att få ytterligare stöd på grund av omständigheterna eller typen av brott. Mer information om att vittna i domstol och om särskilda åtgärder (special measures) för utsatta vittnen hittar du på den skotska regeringens webbplats. Om du är brottsoffer men inte har kallats som vittne kanske du inte får information om rättegången. Du kan dock be domstolen om information om vad som händer i målet.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Du kan erbjudas olika typer av stöd beroende på organisation. Victim Support Scotland ger lokalt stöd till brottsoffer. Stödet ges inom alla lokala områden i Skottland, och vittnesstödet finns vid alla brottmålsdomstolar i Skottland.

Det finns en rad andra välgörenhetsorganisationer som kan ge stöd beroende på vilken typ av brott det är fråga om, till exempel Rape Crisis Scotland och Trafficking Awareness Raising Alliance (TARA), som ger stöd till kvinnor som fallit offer för människohandel, och Migrant Help, som också hjälper offer för människohandel. Även Children 1st, Scottish Women's Aid och PETAL är välgörenhetsorganisationer som erbjuder stöd till brottsoffer. Mer information om dessa verksamheter finns på den skotska regeringens webbplats.

Senaste uppdatering: 30/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.