Práva obetí – podľa krajín

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie),

Právo na náhradu škody voči páchateľovi trestného činu je možné uplatniť v trestnom konaní ústne do zápisnice pri výsluchu, alebo osobitným písomným podaním. Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. O práve na náhradu škody a postupe pri uplatnení tohto práva je poškodený pri výsluchu poučený.

Ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť na majetku obvineného alebo na ostatných majetkových právach obvineného. O zaistení rozhoduje súd na návrh prokurátora alebo poškodeného, v prípravnom konaní prokurátor na návrh poškodeného; v prípravnom konaní môže prokurátor nárok zaistiť aj bez návrhu poškodeného, ak si to vyžaduje ochrana jeho záujmov, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade, že páchateľ dobrovoľne neplní svoje záväzky, o ktorých súd rozhodol v rámci trestného konania, nadobudnutím vykonateľnosti takého súdneho rozhodnutia získavate exekučný titul, ktorý si môžete proti páchateľovi uplatniť v rámci núteného výkonu rozhodnutia v exekučnom konaní. V takýchto prípadoch môžete obrátiť na pomoc advokáta.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Nie.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ak ste obeťou násilného trestného činu, môžete žiadať o odškodnenie. O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a vypláca ho na základe písomnej žiadosti Ministerstvo spravodlivosti SR. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor nájdete na webe ministerstva. Žiadosť je možné doručiť už po začatí trestného stíhania, najneskôr však do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu.

Ak Vás súd v trestnom konaní odkázal s nárokom na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku ujmy na zdraví, na civilný proces alebo konanie pred iným orgánom, žiadosť je potrebné doručiť ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o Vašom nároku v civilnom procese alebo v konaní pred iným orgánom. Uplynutím tejto lehoty nárok na odškodnenie podľa zákona o obetiach zaniká.

Uvedené lehoty neplynú počas konania pred príslušným orgánom, najmä počas civilného procesu a exekučného konania, v ktorom si uplatňujete nárok na odškodnenie ujmy na zdraví priamo od osoby, ktorá Vám ujmu na zdraví spôsobila.

Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Táto lehota sa predlžuje o čas od vyžiadania súčinnosti alebo dokladov nevyhnutných pre rozhodnutie do ich poskytnutia od príslušných orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných osôb.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak súd obžalovaného oslobodí spod obžaloby, odkáže Vás s Vaším nárokom na civilný proces, prípade na konanie pred iným orgánom.

Ak ste obeťou násilného trestného činu, a obžalovaný bol spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nedostatok veku alebo príčetnosti, a ujma na zdraví Vám nebola uhradená inak, máte nárok na odškodnenie podľa zákona o obetiach.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Nie.

Posledná aktualizácia: 28/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.