Práva obetí – podľa krajín

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Kontakty na jednotlivé subjekty poskytujúce pomoc obetiam nájdete na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Register-pomoc-obetiam-zoznam.aspx

Telefónna linka podpory pre obete

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop)

0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)

116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)

116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)

055/234 72 72

Linka pre týrané osoby

0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka

0800 800 566

INÉ KONTAKTY

Integrovaný záchranný systém

112

Polícia

158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania

0800 191 222

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia

0800 300 700

MS SR (pre odškodňovanie)

02/888 91 544

Informačné kancelárie pre obete (kancelárie sú v krajských mestách a poskytujú základné informácie a pomáhaju nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam)
https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Právnu pomoc Vám môžu poskytnúť subjekty poskytujúce pomoc obetiam, intervenčné centrum pre obete domáceho násilia alebo za určitých podmienok Centrum právnej pomoci. Štát spolupracuje so subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam a policajt Vám pri prvom kontakte poskytne informáciu o kontaktných údajoch a forme pomoci, ktorú poskytujú. Na Vašu žiadosť Vám poskytne súčinnosť pri ich kontaktovaní.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Každá obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci. Túto odbornú pomoc poskytujú najmä subjekty akreditované podľa zákona o obetiach ako aj iné subjekty poskytujúce pomoc obetiam (tzv. registrované subjekty, tieto však nemusia poskytovať pomoc v nižšie uvádzanom rozsahu).

Akreditované subjekty spĺňajú podmienky najmä odbornosti, t. j. pracujú v nich odborníci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie a prax v tomto odbore. Jednotlivé subjekty sa zvyčajne špecializujú na poskytovanie odbornej pomoci určitej skupine obetí, aby sa mohli konkrétnejšie zamerať na potreby obetí a poskytovať kvalitnejšiu odbornú pomoc. V registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam nájdete informácie o tejto špecializácii ako aj kontaktné údaje subjektu či územnú oblasť pôsobnosti.

Akreditované subjekty Vám môžu poskytnúť všeobecnú odbornú pomoc alebo špecializovanú odbornú pomoc, ktorá je určená obzvlášť zraniteľným obetiam

Do všeobecnej odbornej pomoci obeti patrí:

  • poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií (najmý týkajúcich sa trestného konania, jeho postupov a práv, odbornej pomoci)
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete,
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
  • psychologická pomoc,
  • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

Akreditovaný subjekt, ktorý poskytuje všeobecnú odbornú pomoc, je povinný poskytnúť prvú konzultáciu vždy zadarmo. V prípade, ak dostal dotáciu, tak poskytuje odbornú pomoc 90 dní bezplatne a ak je to potrebné a obeť o to požiada, aj dlhšie.

Do špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti patrí:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
  • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
  • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
  • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Obzvlášť zraniteľné obete majú nárok na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci vždy bezplatne. Táto pomoc je poskytovaná po dobu 90 dní a ak je to potrebné a obeť o to požiada (aj neformálne, napr. dohodnutím ďalšieho stretnuia), aj dlhšie.

Akreditácia subjektov je viazaná na poskytovanie jednej z týchto foriem pomoci s čím je spojený aj okruh obetí, ktorým poskytujú pomoc. V prípade, ak neviete, akú odbornú pomoc akreditovaný subjekt poskytuje a akému okruhu obetí sa venuje, neváhajate ich kontaktovať. Budú Vám vedieť poradiť a prípadne Vás odkázať na iný subjekt.

Posledná aktualizácia: 28/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.