Rättigheter för brottsoffer per land

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Du betraktas som brottsoffer om du har lidit skada till följd av brott, exempelvis om du har blivit fysiskt skadad eller om har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell rätt. Som brottsoffer har du enligt lagen vissa rättigheter före, under och efter rättegången.

Brottsoffer har privilegier under hela det straffrättsliga förfarandet och du kan utöva dem när som helst under förfarandet.

I Slovakien inleds ett straffrättsligt förfarande med en brottsutredning som genomförs av polisen, där bevis om den brottsliga gärningen och den misstänkta gärningspersonen samlas in. Om bevisningen är tillräcklig går förfarandet vidare till rättegång. Rättegången avslutas med en fällande eller friande dom, och den kan även inbegripa ett beslut om ersättningskrav för liden skada. Du kan överklaga domstolens beslut till en högre instans.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver:

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och mina rättigheter under utredning eller rättegång

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 27/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.