Rättigheter för brottsoffer per land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Vilken information kan jag få från myndigheten när brottet har inträffat (t.ex. från polisen, åklagarmyndigheten) men innan jag anmäler brottet?

Redan från din första kontakt med myndigheter eller tjänstemän och under tiden du tar emot offentliga hjälp- och stödtjänster, inbegripet innan du anmäler brottet, har du som brottsoffer i regel rätt att få skydd, information, stöd, hjälp och vård.

Du kan be de myndigheter och tjänstemän som du kontaktar att hänvisa dig till ett kontor för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito). Där får du kostnadsfri och konfidentiell hjälp, även om du inte anmält brottet först.

Du kan även välja att låta en person göra dig sällskap i dina kontakter med myndigheter och tjänstemän.

Som brottsoffer har du även rätt att förstå och göra dig förstådd i samband med de åtgärder som vidtas efter att brottet har anmälts, inbegripet information innan anmälan görs. Du har rätt till teckentolkning på erkända teckenspråk och vid behov stöd för muntlig kommunikation.

Både muntlig och skriftlig kommunikation ska ske på ett tydligt, enkelt och lättfattligt språk och ta hänsyn till dina särskilda egenskaper och behov, särskilt om du har en sensorisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning eller om du är minderårig.

Från och med din första kontakt med myndigheter eller tjänstemän och under tiden du tar emot hjälp- och stödtjänster har du som brottsoffer rätt att få information om

 • hur du gör för att anmäla brottet och få råd och bistånd av en advokat och i förekommande fall på vilka villkor detta kan ske kostnadsfritt,
 • vilka medicinska, psykologiska eller materiella hjälp- och stödtjänster du har rätt till, och hur du gör för att få tillgång till dessa,
 • möjligheten att begära skyddsåtgärder och i förekommande hur du gör för att begära sådana åtgärder,
 • vilken ersättning du kan ha rätt till och i förekommande fall hur du gör för att yrka på ersättning,
 • vilka verksamheter för reparativ rättvisa du har tillgång till, när detta är juridiskt möjligt,
 • i vilka ärenden dina juridiska kostnader kan ersättas och i förekommande fall hur du gör för att yrka på sådan ersättning.

Vid behov kan du även få information om vilka tolk- och översättningstjänster, vilket kommunikationsstöd och vilka kommunikationstjänster du har tillgång till.

Om du inte är bosatt i Spanien har du rätt att få information om hur du gör för att utöva dina rättigheter.

Jag bor inte i det EU-land där brottet ägde rum (EU-medborgare och icke EU-medborgare). Hur skyddas mina rättigheter?

Om du är bosatt i Spanien kan du anmäla brott som du utsatts för i andra EU-länder till de spanska myndigheterna.

Om de spanska myndigheterna bestämmer sig för att inte göra någon brottsutredning på grund av att de saknar behörighet vidarebefordrar de omgående anmälan till behöriga myndigheter i den stat där brottet begicks. I så fall informeras du om detta.

Om du är medborgare i en EU-medlemsstat och har din vanliga vistelseort i Spanien, och det brott du utsattes för begicks i en annan EU-medlemsstat än Spanien (dvs. om du är ett gränsöverskridande brottsoffer), kan du vända dig till ett kontor för stöd till brottsoffer. Dessa kan ge dig information om hur rättsprocessen går till i det land där brottet begicks och om den ersättning som du eventuellt har rätt till. Vid terroristbrott bör du kontakta inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Om du inte är varaktigt bosatt i Spanien har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller det aktuella regionala språket. Polisen kan ge dig ett formulär på ditt eget språk som du kan använda för att anmäla brottet. De kan också tillhandahålla telefontolkning eller ge dig tillgång till en fysiskt närvarande tolk. Domstolarnas tolktjänst samordnar sin verksamhet med kontoren för stöd till brottsoffer. Om du inte är bosatt i Spanien har du rätt att få information om hur du gör för att utöva dina rättigheter.

Om du omfattas av en skyddsåtgärd som utfärdats i en medlemsstat kan du begära en europeisk skyddsorder. Med hjälp av ett förenklat och påskyndat förfarande beviljas du skydd via en ny skyddsåtgärd som vidtas av den medlemsstat som du ska resa eller flytta till.

Vilken information ska jag få om jag anmäler ett brott?

När du anmäler ett brott har du rätt att få en bestyrkt kopia av din anmälan. Du har också rätt till gratis språkstöd och en skriftlig översättning av kopian på din anmälan, om du inte förstår eller talar något av de officiella språken på den plats där brottet anmäldes.

Du har även rätt att få information om

 • de medicinska, psykologiska eller materiella vård- eller stödåtgärder som du har rätt till och hur du gör för att få tillgång till dem, samt vid behov och i förekommande fall dina möjligheter att få tillgång till alternativt boende,
 • rätten att lägga fram bevis för de myndigheter som leder utredningen,
 • möjligheten att begära skyddsåtgärder och i förekommande hur du gör för att begära sådana åtgärder,
 • vilken ersättning du kan ha rätt till och i förekommande fall hur du gör för att yrka på ersättning,
 • vilka tolk- och översättningstjänster du har tillgång till,
 • vilket kommunikationsstöd och vilka kommunikationstjänster du har tillgång till,
 • hur du gör för att utöva dina rättigheter om du bor utanför Spanien,
 • hur du överklagar avgöranden som du anser strider mot dina rättigheter,
 • kontaktuppgifterna till den myndighet som ansvarar för handläggningen av ditt ärende och de kommunikationskanaler du kan använda för att kommunicera med den,
 • vilka verksamheter för reparativ rättvisa du har tillgång till, när detta är juridiskt möjligt,
 • i vilka ärenden dina juridiska kostnader kan ersättas och i förekommande fall hur du gör för att yrka på sådan ersättning,
 • rätten att inge en allmän begäran om att underrättas om vissa beslut i förfarandet, t.ex. beslut om att inte inleda ett straffrättsligt förfarande, den slutliga domen, beslut om att fängsla gärningsmannen eller om denne senare friges eller flyr samt beslut från en rättslig myndighet eller en kriminalvårdsmyndighet som medför att personer som dömts för våldsbrott eller trakasserier utgör ett hot mot din säkerhet.

Dessutom informeras du om datum, tid och plats för rättegången, samt åtalspunkterna mot gärningsmannen.

Om du har utsatts för könsbaserat våld underrättas du om beslut att fängsla gärningsmannen eller om denne senare friges eller flyr. Dessutom underrättas du, utan att ha begärt det, om beslut om beviljande av skyddsåtgärder eller ändring av redan beviljade åtgärder, när dessa syftar till att skydda dig. Detta gäller inte om du uttryckligen har angett att du inte vill motta sådana underrättelser.

Du kan även få kostnadsfri och konfidentiell tillgång till hjälp- och stödtjänster från kontoren för stöd till brottsoffer. Beroende på hur allvarligt brottet är kan du vid behov eller på egen begäran hänvisas till dessa kontor.

Om de aktuella brotten har gett upphov till särskilt allvarliga skador kan de offentliga förvaltningarna och kontoren för stöd till brottsoffer utvidga rätten till tillgång till hjälp- och stödtjänster så att den även gäller dina familjemedlemmar. Familjemedlemmar definieras som personer som är släkt med dig genom giftermål eller liknande förhållande och släktingar i upp till andra led (mor- och farföräldrar, syskon och barnbarn).

Har jag rätt till kostnadsfri tolkning eller översättning (när jag kontaktar polis eller annan myndighet eller under utredningen och rättegången)?

Om du inte är varaktigt bosatt i Spanien har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller det relevanta regionala språket. Polisen kan ge dig ett formulär på ditt eget språk som du kan använda för att anmäla brottet. De kan också tillhandahålla telefontolkning eller ge dig tillgång till en fysiskt närvarande tolk. Domstolarnas tolktjänst samordnar sin verksamhet med kontoren för stöd till brottsoffer.

Kontoren för stöd till brottsoffer tillhandahåller information om din rätt till kostnadsfritt språkstöd och skriftlig översättning av kopian på polisanmälan om du inte förstår eller talar något av de officiella språken på den plats där brottet anmäls.

Du har framför allt rätt till

 • kostnadsfri hjälp av en tolk som talar ett språk som du förstår när du lämnar vittnesmål inför domaren, åklagaren eller polistjänstemän under utredningen, eller när du uppträder som vittne i rättegången eller vid en offentlig förhandling.

Om du har nedsatt hörsel eller talsvårigheter gäller denna rätt även

 • kostnadsfri översättning av vissa beslut i förfarandet, t.ex. beslut om att inte inleda ett straffrättsligt förfarande, den slutliga domen, beslut om att fängsla gärningsmannen eller om denne senare friges eller flyr samt beslut från en rättslig myndighet eller en kriminalvårdsmyndighet som medför att personer som dömts för våldsbrott eller trakasserier utgör ett hot mot din säkerhet och beslutet att avsluta utredningen.

Du kan begära att översättningen ska innehålla en kort sammanfattning av skälen till beslutet.

 • Du kan även begära kostnadsfri översättning av all nödvändig information som du behöver för att kunna delta i det rättsliga förfarandet. I så fall kan du inge en motiverad begäran om att en handling ska anses nödvändig.
 • Dessutom kan du på ett språk som du förstår begära att informeras om datum, tid och plats för rättegången.

Tolkstöd kan tillhandahållas med hjälp av videokonferens eller något telekommunikationsmedium, om inte domaren eller domstolen på eget initiativ (ex officio) eller på en av parternas begäran går med på att låta en tolk fysiskt närvara vid förhöret för att skydda dina rättigheter.

Skriftlig översättning av handlingar kan i undantagsfall ersättas av en muntlig sammanfattning av innehållet på ett språk som du förstår för att garantera ett rättvist förfarande.

Om du vill att polishandlingar ska tolkas eller översättas och en sådan tjänst inte tillhandahålls kan du inge en ansökan om detta till undersökningsdomaren. Ansökan anses ha ingetts samtidigt som du invände mot att du nekades den begärda tolkningen eller översättningen.

Hur ser myndigheten till att jag förstår och blir förstådd (om jag är ett barn eller har en funktionsnedsättning)?

Redan från din första kontakt med myndigheter eller tjänstemän och under tiden du tar emot offentliga hjälp- och stödtjänster, inbegripet innan du anmäler brottet, har du som brottsoffer i regel rätt att få skydd, information, stöd, hjälp och vård.

Du kan be de myndigheter och tjänstemän som du kontaktar att hänvisa dig till ett kontor för stöd till brottsoffer. Där får du kostnadsfri och konfidentiell hjälp, även om du inte anmält brottet först.

Du kan även välja att låta en person göra dig sällskap i dina kontakter med myndigheter och tjänstemän.

Du har även rätt att förstå och göra dig förstådd i samband med alla åtgärder som vidtas efter att brottet har anmälts, inbegripet information innan anmälan görs. Du har rätt till teckentolkning på erkända teckenspråk och vid behov stöd för muntlig kommunikation.

Både muntlig och skriftlig kommunikation ska ske på ett tydligt, enkelt och lättfattligt språk och ta hänsyn till dina särskilda egenskaper och behov, särskilt om du har en sensorisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning eller om du är minderårig.

Stöd till brottsoffer

Vem stöder brottsoffer?

Om du har utsatts för ett brott har du rätt att få kostnadsfri konfidentiell tillgång till de hjälp- och stödtjänster som tillhandahålls av de offentliga förvaltningarna och av kontoren för stöd till brottsoffer.

Kontoren för stöd till brottsoffer erbjuder kostnadsfria tjänster inom en rad områden för att tillgodose brottsoffers behov. Kontoren har inrättats av justitieministeriet.

Det finns kontor i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder, och i vissa andra städer.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger dig som brottsoffer ett övergripande, samordnat och särskilt anpassat stöd som tillgodoser dina särskilda juridiska, psykologiska och sociala behov.

Om du är offer för terrorism kan du kontakta kontoret för information och stöd till offer för terrorism vid Spanien högsta domstol (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Om du vill kan du i stället kontakta kontoret för stöd till brottsoffer i din provins. Kontoret för stöd till brottsoffer samordnar sedan sin verksamhet med kontoret för information och stöd till offer för terrorism vid Spaniens högsta domstol.

Rätten till tillgång till brottsofferstöd fortsätter under tiden hjälp- och stödtjänsterna och i förekommande fall verksamheterna för reparativ rättvisa tillhandahålls, under hela det straffrättsliga förfarandet och en skälig period därefter, oavsett om gärningsmannens identitet är känd och oavsett resultatet av förfarandet, inbegripet tiden innan brottet anmäldes.

Om de aktuella brotten har gett upphov till särskilt allvarliga skador kan de offentliga förvaltningarna och kontoren för stöd till brottsoffer utvidga rätten till tillgång till hjälp- och stödtjänster så att den även gäller dina familjemedlemmar. Familjemedlemmar definieras som personer som är släkt med dig genom giftermål eller liknande förhållande och släktingar i upp till andra led (mor- och farföräldrar, syskon och barnbarn).

Om du har minderåriga barn eller själv är ett minderårigt barn som står under förmyndare, eller vars vårdnadshavare är en kvinna som utsatts för könsbaserat våld eller personer som utsatts för våld i hemmet, har du enligt lag rätt till särskild hjälp och särskilda skyddsåtgärder.

Om du har utsatts för terroristbrott eller könsbaserat våld eller om du är minderårig har du även de rättigheter som anges i den specifika lagstiftningen för varje typ av brott.

Hänvisar polisen mig automatiskt till brottsofferstödet?

Den nationella polisen, och i förekommande fall polisen i den autonoma region där brottet ägde rum, gör en första bedömning av din situation när du anmäler ett brott. Polisen fastställer vilka skyddsbehov du har och om du ska betraktas som ett utsatt offer. Under denna första bedömning informeras du om att du kan vända dig till ett kontor för stöd till brottsoffer.

Alla myndigheter eller tjänstemän som du har kontakt med måste hänvisa dig till ett kontor för stöd till brottsoffer om brottet är så allvarligt att detta behövs eller om du begär det.

Hur skyddas min personliga integritet?

Huruvida du får hjälp eller stöd från de offentliga myndigheterna eller ett kontor för stöd till brottsoffer är alltid konfidentiellt.

Den information du lämnar till polistjänstemän eller en myndighet eller tjänsteman som redan från första början hjälper dig får endast vidarebefordras till andra hjälp- och stödtjänster, t.ex. kontoren för stöd till brottsoffer, om du i förväg har gett ditt samtycke.

Brottsofferorganisationer får bara lämna ut den information de fått om dig till tredje parter om du i förväg har gett ditt samtycke.

Inom rättsväsendet vidtar domare, domstolar, allmänna åklagare och andra myndigheter och tjänstemän som leder brottsutredningen, och andra personer som på något sätt berörs av eller deltar i förfarandet, de lagstadgade åtgärder som krävs för att skydda din och din familjs personliga integritet. Det handlar framför allt om åtgärder för att förhindra spridningen av information som skulle kunna röja din identitet om du är minderårig eller en person med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd.

Den rättsliga myndigheten kan dessutom förbjuda inhämtning, spridning eller publicering av bilder på dig och din familj, särskilt om du är minderårig eller en person med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd.

Måste jag anmäla ett brott innan jag kan kontakta brottsofferstödet?

Varje brottsoffer har rätt till kostnadsfri och konfidentiell tillgång till hjälp- och stödtjänster från kontoren för stöd till brottsoffer.

Du behöver inte först ha anmält brottet för att få tillgång till hjälp- och stödtjänsterna.

Personligt skydd om jag är i fara

Vilka typer av skydd finns?

De myndigheter som ansvarar för utredning, åtal och rättegång i samband med brott vidtar de lagstadgade åtgärder som behövs för att skydda offret och offrets familjemedlemmars liv, deras psykiska och fysiska välbefinnande, frihet, sexuella frihet och integritet samt deras personliga integritet och värdighet, särskilt när de gör uttalanden eller måste vittna i domstol.

Den allmänna åklagaren ser särskilt till att minderåriga brottsoffer omfattas av denna rätt till skydd och vidtar åtgärder för deras bästa när detta behövs för att förhindra eller mildra den skada som det straffrättsliga förfarandet skulle kunna ge upphov till.

Om du är ett minderårigt brottsoffer eller ett brottsoffer med funktionsnedsättning (brottsoffer som behöver särskilt stöd) kan man låta sakkunniga pröva bevisningen före rättegången och låta särskilt utbildad personal förhöra dig i ett särskilt rum och spela in förhöret.

Vem kan ge mig skydd?

Det görs en bedömning av din situation och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

Följande ansvarar både för bedömningen av och beslut om dessa typer av åtgärder:

 • Under brottsutredningen – undersökningsdomaren eller den domare som handlägger våld mot kvinnor. Detta påverkas inte av den preliminära bedömning som måste göras och det preliminära beslut som måste fattas av
 • den allmänna åklagaren under dennes utredning eller i förfaranden som rör underåriga offer, eller
 • de polistjänstemän som var inblandade i det inledande skedet av utredningen.
 • Under rättegången – den domare eller domstol som ansvarar för prövningen av målet.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas igen av gärningsmannen?

Ja, eftersom det görs en bedömning av din situation och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

Den nationella polisen, och i förekommande fall polisen i den autonoma region där brottet ägde rum, gör en första bedömning av din situation när du anmäler ett brott. Polisen fastställer vilka skyddsbehov du har och om du ska betraktas som ett utsatt offer. Under denna första bedömning informeras du om att du kan vända dig till ett kontor för stöd till brottsoffer.

Om du får hjälp av ett kontor för stöd till brottsoffer gör detta även en egen bedömning av din situation. Med ditt samtycke kan informationen i polisens bedömning överlämnas till kontoret.

Kontorets egen bedömning fokuserar på dina behov och önskemål och respekterar fullt ut din fysiska, mentala och moraliska integritet.

I bedömningen tas särskilt hänsyn till följande:

 • Dina personliga egenskaper, din situation, dina behov, ditt kön, din eventuella funktionsnedsättning och din mognad. Framför allt bedöms huruvida du har en funktionsnedsättning eller om du står i ett beroendeförhållande till den brottsmisstänkte, huruvida du är ett underårigt brottsoffer eller huruvida du behöver särskilt skydd om det finns andra faktorer som gör dig särskilt utsatt.
 • Vilken typ av brott du har utsatts för och hur allvarlig skada du har lidit, samt risken för att brottet upprepas. Det görs en särskild bedömning av ditt skyddsbehov om du har utsatts för ett terroristbrott, ett brott som begåtts av en kriminell organisation, könsbaserat våld och våld i hemmet, sexual- och integritetsbrott, människohandel, påtvingade försvinnanden och brott som begåtts av rasistiska eller anti-semitiska skäl eller av andra skäl som grundas på ideologi, religion eller övertygelse, att du har en viss etnicitet, ras eller nationalitet, kön, sexuell läggning eller identitet eller på grund kön, sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Brottsomständigheterna, särskilt i samband med våldsbrott.

Om du är minderårig eller har en funktionsnedsättning och behöver särskilt stöd tas även hänsyn till dina åsikter och intressen, och till din personliga situation. Framför allt iakttas principen om att man ska se till vad som är bäst för minderåriga och personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd, samt deras rätt till information, icke-diskriminering, konfidentialitet, personlig integritet och skydd.

Kommer någon att bedöma om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?

Ja, under utredningen av brottet gör undersökningsdomaren eller den domare som handlägger ärenden om våld mot kvinnor, eller om det rör sig om könsbaserat våld den allmänna åklagare eller de polistjänstemän som ansvarar för förundersökningen, en bedömning av lämpliga skyddsåtgärder för dig.

Om du är i fara får du polisskydd.

Ditt vittnesmål avges via videokonferens på grund av säkerhetsskäl, den allmänna ordningen, nyttan eller för att bevara din värdighet.

Om du har utsatts för vissa specifika brott som gör att du måste få särskilt skydd, som t.ex. könsbaserat våld, våld i hemmet, människohandel för sexuellt utnyttjande och tvångsarbete, fysisk skada, frihetsbrott, tortyr, brott mot den enskilde, sexualbrott, integritetsbrott, brott mot rätten till sin egen självbild, hemmets okränkbarhet, hedern och den socioekonomiska ordningen kan ett av följande förbud utfärdas mot gärningsmannen om det verkligen behövs för att skydda dig: förbud mot att bo eller vistas på en viss plats, i ett visst grannskap, i en viss stad eller i en viss region, förbud mot att ta kontakt med dig och förbud mot att kommunicera med vissa personer.

Under utredningen får följande åtgärder vidtas för att skydda dig:

 • Du kan få avge ditt vittnesmål i särskilt utformade eller anpassade lokaler och till särskilt utbildad personal.
 • Om du måste avge vittnesmål flera gånger sker bevisupptagningen av samma person, om inte detta riskerar att allvarligt försvåra genomförandet av förfarandet eller om bevisningen måste tas upp direkt av en domare eller en allmän åklagare.
 • Om du har utsatts för könsbaserat våld, våld i hemmet, sexual- eller integritetsbrott kan bevisningen på din begäran tas upp av en person av samma kön, om inte detta riskerar att allvarligt försvåra genomförandet av förfarandet eller om bevisningen måste tas upp direkt av en domare eller en allmän åklagare.

Om du kallas att vittna och domaren anser att du eller din frihet, egendom eller familj är i fara kan han eller hon

 • skydda din identitet, adress, yrke och arbetsplats, genom att inte använda denna information i förfarandet,
 • göra så att du slipper bli sedd i domstolen och fastställa att underrättelser ska skickas till domstolens adress,
 • förhindra att din bild registreras på något sätt,
 • förordna om polisbeskydd under och efter förfarandet,
 • tillhandahålla transport till domstolen i officiella bilar,
 • i domstolen placera dig i polisbevakade väntrum,
 • i undantagsfall ge dig en ny identitet och ekonomiskt stöd för att byta bostadsort eller arbetsplats.

Om du har utsatts för könsbaserat våld eller våld i hemmet kan du få en ”skyddsorder” som inbegriper allmänna skyddsåtgärder mot gärningsmannen (förbud mot att bo på eller bege sig till vissa platser, grannskap, städer eller regioner, förbud mot att ta kontakt med eller kommunicera med vissa personer).

Under det rättsliga förfarandet kan domaren eller domstolens ordförande besluta om enskild förhandling (och begränsa audiovisuella mediers närvaro vid rättegången och förbjuda inspelning av hela eller delar av förhandlingen) för att skydda moralen, den allmänna ordningen och dig som brottsoffer och/eller din familj. De kan även besluta att identiteten på sakkunniga eller andra personer som medverkar i rättegången inte får lämnas ut.

Som privat åklagare kan du begära enskild förhandling.

Under förfarandet kan följande åtgärder vidtas för att skydda dig:

 • Åtgärder för att du ska slippa ha ögonkontakt med den misstänkte gärningsmannen och som ser till att du kan höras utan att vara närvarande i rättssalen. Kommunikationsteknik kan användas för detta (uppsättning av en skärm i rättssalen och uttalanden via videolänk).
 • Åtgärder för att du ska slippa få frågor om ditt privatliv eller frågor som saknar relevans för det brott som åtalet avser, om inte domaren eller domstolen i undantagsfall anser att frågorna måste besvaras.
 • Muntlig förhandling bakom stängda dörrar, även om domaren eller domstolens ordförande kan tillåta personer att närvara som kan visa att de har ett särskilt intresse i målet.

Åtgärderna för att du ska slippa ögonkontakt med den misstänkte gärningsmannen och frågor om ditt privatliv kan även vidtas under utredningen.

Vilket skydd finns för mycket utsatta brottsoffer?

Utöver de åtgärder som anges i avsnittet ”Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?” vidtas följande åtgärder när det gäller särskilt utsatta brottsoffer, som t.ex. minderåriga brottsoffer och brottsoffer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd.

 • De uttalanden som inhämtas spelas in med hjälp av audiovisuella medier och kan återges i rättegången i de fall och på de villkor som anges i lag.
 • Uttalandena får inhämtas med hjälp av experter.

Om du är ett minderårigt brottsoffer eller ett brottsoffer med funktionsnedsättning (brottsoffer som behöver särskilt stöd) kan man låta sakkunniga pröva bevisningen före rättegången och låta särskilt utbildad personal förhöra dig i ett särskilt rum och spela in förhöret.

Om du är ett särskilt utsatt brottsoffer kan du dessutom på den allmänna åklagarens begäran eventuellt tilldelas en förmyndare, t.ex. om det finns en intressekonflikt med ditt juridiska ombud eller med en av dina föräldrar, förutsatt att den andra föräldern inte kan fullgöra sin skyldighet att företräda och hjälpa dig i din egenskap av brottsoffer. 

Finns det särskilda rättigheter för minderåriga?

Om du är minderårig kommer du under brottsutredningen att behandlas i enlighet med särskilda protokoll för att skydda dig. Särskilt försiktighet iakttas när du är tvungen att vittna. Den allmänna åklagaren har till särskild uppgift att skydda minderåriga och måste alltid närvara. Ögonkontakt mellan dig och gärningsmannen måste förhindras med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Du förhörs av särskilt utbildad personal i ett särskilt rum, som inte ska upplevas som hotande, eftersom bevisningen eventuellt måste prövas av sakkunniga före rättegången och förhöret spelas in.

Du behöver bara avge ditt vittnesmål en gång, i närvaro av undersökningsdomaren, rättssekreteraren och alla parter i förfarandet, och inte en gång till under rättegången.

Om du är minderårig och måste vittna under rättsprocessen används alla tänkbara tekniska medel för att du ska slippa ha ögonkontakt med den misstänkte.

Användningen av vittneskonfrontation begränsas också.

Utöver de åtgärder som anges i avsnittet ”Kommer någon att bedöma jag om jag riskerar att skadas genom det straffrättsliga systemet (under utredningen och rättegången)?” vidtas följande åtgärder:

 • De uttalanden som inhämtas spelas in med hjälp av audiovisuella medier och kan återges i rättegången i de fall och på de villkor som anges i lag.
 • Uttalandena får inhämtas med hjälp av experter.

Om du är ett särskilt utsatt brottsoffer kan du dessutom på den allmänna åklagarens begäran eventuellt tilldelas en förmyndare, t.ex. om det finns en intressekonflikt med ditt juridiska ombud eller med en av dina föräldrar, förutsatt att den andra föräldern inte kan fullgöra sin skyldighet att företräda och hjälpa dig i din egenskap av brottsoffer. 

En av mina familjemedlemmar har avlidit på grund av brottet – vilka rättigheter har jag?

Om en familjemedlem har avlidit på grund av ett brott räknas du i vissa situationer som anges i lag (med undantag av om det var du som bar ansvaret för brottet) som ett indirekt brottsoffer och anses ha utsatts för samma brott som din familjemedlem (det direkta brottsoffret). Detta gäller också i bland annat följande situationer: om det direkta brottsoffret var din make eller maka och ni inte hade separerat eller bodde isär, om du är barn till det direkta brottsoffret eller dennes make eller maka och dessa inte hade separerat eller bodde isär och du bodde hos dem, om du var knuten till det direkta brottsoffret via ett liknande förhållande och bodde hos dem.

Kom ihåg att alla brottsoffer har rätt att framställa ett enskilt anspråk i ett brottmål och att väcka en civilrättslig talan och att vända sig till de myndigheter som leder utredningen för att lägga fram den bevisning och lämna den information som de anser relevant för att klargöra de faktiska omständigheterna.

Som indirekt brottsoffer har du konfidentiell tillgång till de offentliga myndigheternas hjälp- och stödtjänster, samt de tjänster som tillhandahålls av kontoren för stöd till brottsoffer. Förutsättningen för detta är att det har ansetts lämpligt att utvidga denna rätt till att även gälla det direkta brottsoffrets familjemedlemmar på grund av att brotten har orsakat särskilt allvarlig skada. Med familjemedlemmar avses därför endast personer som är knutna till det direkta brottsoffret genom giftermål eller ett liknande förhållande, och släktingar intill andra led (mor- och farföräldrar, syskon och barnbarn).

Om du är ett indirekt brottsoffer informeras du eventuellt om vilka medicinska, psykologiska eller materiella hjälp- och stödtjänster som du har rätt till, och hur du gör för att få tillgång till dem. Dessutom får du information om den ersättning som du kan ha rätt till och i förekommande fall hur du gör för att ansöka om ersättningen.

Kontoren för stöd till brottsoffer upplyser dig om dina ekonomiska rättigheter i samband med förfarandet, särskilt när det gäller skadestånd för skador som orsakats av brottet och hur du ansöker om detta. De ger dig även den emotionella och terapeutiska hjälp du behöver och ser till att du får lämpligt psykologiskt stöd för att klara de traumatiska följderna av brottet.

När det gäller det ekonomiska stöd du har rätt till som ett indirekt brottsoffer har Spanien ett system med offentligt stöd till förmån för indirekta offer för uppsåtliga våldsbrott i Spanien som har lett till dödsfall eller svåra psykiska skador.

Du måste uppfylla vissa krav för att kunna räknas som ett indirekt brottsoffer som är berättigad till ekonomiskt stöd (stödmottagare):

 • Du måste vara spansk medborgare eller medborgare i någon annan EU-medlemsstat, eller varaktigt bosatt i Spanien eller medborgare i ett annat land som beviljar liknande stöd till spanska medborgare inom sitt territorium. Vid dödsfall spelar den avlidnes nationalitet eller varaktiga vistelseort ingen roll.
 • Du måste vara make eller maka till den avlidna personen, och ni får inte ha separerat eller bott isär, eller den person som permanent har bott tillsammans med den avlidne i ett liknande förhållande i minst två år före dödsfallet. Har ni gemensamma barn behöver ni endast ha bott tillsammans i ett år. Detta inbegriper också barn till ovannämnda person, även om de inte var barn till den avlidne, förutsatt att de var ekonomiskt beroende av den personen och bodde tillsammans med denne.
 • En person som dömts för mord eller dråp får under inga omständigheter erhålla ekonomiskt stöd om den avlidne var deras make eller en person som de hade ett liknande fast förhållande med.
 • Du måste vara barn till den avlidne, som var ekonomiskt beroende av den personen och ha bott hos dem. Utgångspunkten är att minderåriga och vuxna med funktionsnedsättning är ekonomiskt beroende.
 • Om du är förälder till den avlidne och du var ekonomiskt beroende av den personen, förutsatt att ovannämnda situationer inte gäller.
 • Föräldrar till minderåriga som avlider som en direkt följd av brottet räknas också som indirekta brottsoffer i samband med det ekonomiska stöd som fastställts i den spanska lagstiftningen.

Du måste ansöka om stödet inom ett år från den dag brottet inträffade. Om brottsoffret avlider som en direkt följd av fysiska skador eller skador på hälsan börjar en ny och lika lång tidsfrist att löpa från och med tidpunkten för dödsfallet.

I regel är villkoret för att kunna beviljas stöd att det meddelats en lagakraftvunnen dom och att det straffrättsliga förfarandet därmed är avslutat.

Stödet kan inte kombineras med den ersättning som beviljas i domen, även om hela eller delar av stödet ska betalas om den dömde gärningsmannen har förklarats delvis insolvent, eller med ersättning eller stöd från privata försäkringar om beloppet överstiger det belopp som anges i domen, eller med det socialbidrag som brottsoffret kan ha rätt till på grund av tillfällig funktionsnedsättning.

Stödbeloppet får under inga omständigheter överstiga den ersättning som fastställdes i domen.

Kan jag få tillgång till medlingstjänster? På vilka villkor? Är jag säker under medling?

Som brottsoffer har du rätt att få information om alternativa tvistlösningsmetoder, och i förekommande fall få tillgång till medling och andra åtgärder för reparativ rättvisa, och information om tillgängliga verksamheter för reparativ rättvisa, när detta är juridiskt möjligt. Informationen tillhandahålls av kontoren för stöd till brottsoffer.

Kontoren för stöd till brottsoffer kan dessutom föreslå att straffrättslig medling ska användas när detta anses fördelaktigt för dig. Kontoren stöder verksamheterna för reparativ rättvisa och andra lagstadgade utomrättsliga tvistlösningsförfaranden.

Du kan använda dig av verksamheter för reparativ rättvisa för att få lämplig ersättning för materiell och ideell skada till följd av brottet om följande villkor är uppfyllda:

 • Gärningsmannen har medgett de grundläggande omständigheter som ligger till grund för deras ansvarsskyldighet.
 • Du har efter att ha fått omfattande och opartisk information om deras innehåll och tänkbara resultat gett ditt samtycke till förfarandena för att säkerställa efterlevnaden.
 • Gärningsmannen har gett sitt samtycke.
 • Medlingsförfarandet innebär inte en risk för din säkerhet. Medlingsförfarandet riskerar inte heller att leda till nya materiella eller ideella skador.
 • Det är inte förbjudet i lag för det brott som begåtts.

Diskussionerna under medlingsförfarandet är konfidentiella och vad som sagts får inte spridas utan ditt och gärningsmannens samtycke.

Medlarna och andra yrkesutövare som deltar i medlingsförfarandet har tystnadsplikt när det gäller de händelser och uttalanden som de har fått kännedom om under fullgörandet av sina åligganden.

Både du och gärningsmannen kan när som helst dra tillbaka ert samtycke till att delta i medlingsförfarandet.

Medling sker vanligtvis vid mindre allvarliga brott.

Vid ungdomsbrottslighet (brott som begås av personer i åldern 14–18 år) används medling uttryckligen som ett sätt att omskola den minderåriga. Medlingen utförs av den stödpersonal som är knuten till ungdomsåklagaren. Medlingen kan även utföras av enheter från de autonoma regionerna och andra enheter, t.ex. specialistorganisationer.

Vid brott som begås av vuxna ingår medling i flera pilotprogram för reparativ rättvisa.

För att du ska vara säker under medlingen vidtas alltid de skyddsåtgärder och andra åtgärder som omständigheterna kräver och som den rättsliga myndigheten kan bevilja.

Var hittar jag lagstiftning om mina rättigheter?

 • Código Penal (den spanska strafflagen) – på spanska
 • Código Civil (den spanska civilprocesslagen) – på spanska
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (straffprocesslagen) – på spanska
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (lag 4/2015 av den 27 april 2015 om brottsoffers ställning) – på spanska
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (kungligt dekret 1109/2015 av den 11 december 2015 om genomförande av lag 4/2015 av den 27 april 2015 om brottsoffers ställning och reglering av kontoren för stöd till brottsoffer) – på spanska
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (grundlag 8/2015 av den 22 juli 2015 och lag 26/2015 av den 22 juli 2015 om ändring av systemet för att skydda barn och ungdomar) – på spanska
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (lag 23/2014 av den 20 november 2014 om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål i Europeiska unionen) – på spanska
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (kungligt dekret 671/2013 av den 6 september 2013 om fastställande av närmare bestämmelser för att genomföra lag 29/2011) – på spanska
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (lag 29/2011 av den 22 september 2011 om erkännande och heltäckande skydd av offer för terrorism) – på spanska
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (grundlag 1/2004 av den 28 december 2004 om heltäckande skyddsåtgärder motkönsbaserat våld) – på spanska
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (grundlag 5/2000 av den 12 januari 2000 om reglering av barns straffrättsliga ansvar) – på spanska
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (grundlag 1/1996 av den 15 januari 1996 om rättsskydd för barn) – på spanska
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (lag 1/1996 av den 10 januari 1996 om rättshjälp) – på spanska
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (lag 35/1995 av den 11 december 1995 om hjälp och stöd till personer som utsatts för våldsbrott och sexualbrott) – på spanska
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (kungligt dekret 738/1997 av den 23 maj 1997 om godkännande av förordningen om hjälp och stöd till personer som utsatts för våldsbrott och sexualbrott – på spanska
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (grundlag 19/1994 av den 23 december 1994 om skydd av vittnen och sakkunniga i brottmål) – på spanska
Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.